Flaggning av ägarförändring i Catena Media plc

09:00 / 7 January 2019 Catena Media Press release

Catena Media plc ("Bolaget") meddelar härmed att det har mottagit en anmälan från Optimizer Invest Ltd, ett maltesiskt bolag med huvudkontor i St. Julians på Malta ("Optimizer"), till följd av att Optimizer avyttrat rösträtter i Bolaget den 21 december 2018 ("Anmälan").

Av Anmälan framgår att Optimizer, per 21 december 2018, inte längre äger några aktier eller röster i Bolaget.

Bolaget har informerats av Optimizer att Anmälan skickats till Bolaget till följd av en omorganisation av Optimizers innehav, vilket pressmeddelats av Optimizer den 21 december 2018. Som en del i omorganisationen har Optimizers Catena Media-aktier delats ut till Optimizers aktieägare, som numera äger aktierna direkt. 

En kopia av den fullständiga Anmälan finns på Bolagets hemsida: https://www.catenamedia.com/sv/bolagsstyrning/storre-innehav/.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:   
Åsa Hillsten, Head of IR & Communications, Catena Media plc 
Tel: +46 700 81 81 17, E-post: asa.hillsten@catenamedia.com 

Denna information är sådan information som Catena Media plc är skyldigt att offentliggöra enligt Maltas finansmyndighet, Malta Financial Services Authority, i enlighet med Regelverket för emittenter, som utfärdats enligt Financial Markets Act (Kapitel 345 i Laws of Malta). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 januari 2019 kl. 09:00 CET. 

Om Catena Media 
Catena Media förser företag med högkvalitativ kundanskaffning online, s.k. lead generation. Genom stark organisk tillväxt och strategiska förvärv har Catena Media sedan starten 2012 etablerat en ledande marknadsposition med ca 350 medarbetare i USA, Australien, Japan, Serbien, Storbritannien, Sverige, Italien och Malta (HK). Den totala omsättningen 2017 uppgick till 67,6 miljoner euro. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. 

Mer information finns på www.catenamedia.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.