Globalt fertilitetsbolag

Vitrolife

Vitrolife är verksamt inom medicin- och bioteknik med fokus på odling och lagring av mänskliga celler. Verksamheten fokuserar främst på provrörsbefruktningar. Produkter som erbjuds är exempelvis olika näringslösningar och instrument.Täcker hela värdekedjan - från forskning till försäljning

Vitrolife är ett globalt bolag verksamt inom instrument och medier inom fertilitetsområdet. Bolaget har dessutom en mindre verksamhetsgren riktad mot medier för stamceller. Produkterna man säljer betecknas till största del som medicintekniska och inte som läkemedel. Detta medför att godkännandeprocesser generellt sett förkortas och de legala kraven mildras en aning. Vitrolifes verksamhet innefattar hela värdekedjan, från initial forskning till försäljning av en godkänd produkt på marknaden.

Forskningen sker ofta i nära samarbete med doktorer och forskare varefter Vitrolife erhåller rättigheter till löpande upptäckter. Kundkretsen som Vitrolife riktar sig till är i framförallt global och man säljer sina produkter i ett åttiotal länder. Samtidigt är antalet kliniker och sjukhus som håller på med provrörsbefruktningar och transplantationer förhållandevis begränsat. Detta har medfört att bolagets säljorganisation i så stor utsträckning som möjligt tillämpar direktförsäljning från sina huvudkontor i Göteborg och Denver samtidigt som lokala distributörer förekommer på vissa marknader.

Fertilitetsproblem leder till provrörsbefruktningar

Inom fertilitetsområdet ligger fokus på produkter kopplade till provrörsbefruktningar. Enligt WHO har idag omkring 10 procent av alla par i fertil ålder problem med att få barn vilket lägger grunden för en stor marknad. Samtidigt har antalet fertilitetskliniker historiskt sett varit litet och graden av offentlig finansiering, dvs. där patienten själv inte behöver bekota hela behandlingen, har varit varierande.

Produkterna delas in i de två huvudgrupperna instrument och odlingsmedier och fokuserar på hantering av ägg, embryon och spermier. Odlingsmedier är, enkelt förklarat, näringslösningar och vätskor som på olika sätt ämnar återskapa den biologiska miljö som återfinns inuti kvinnan. Medierna är i stor utsträckning tänkta att användas tillsammans och kompletterar varandra i olika processer. Inom instrumentområdet handlar det framförallt om rostfria nålar för uttagning av ägg samt väldigt finspetsade glaspipetter som används vid provrörsbefruktningen. Vitrolife säljer även så kallade vitrifikationsprodukter vilka möjliggör en extremt snabb nedfrysning utan att celler skadas.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.