Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Arise

Market-leader with focus on cash flow

Arise

Arise är en av de ledande aktörerna på den nordiska vindkraftmarknaden avseende landbaserad vindkraft. Bolaget är en av ett fåtal aktörer som hanterar hela värdekedjan – från prospektering, tillståndshantering till finansiering, byggnation och egen/extern förvaltning. Bolagets portfölj av förvaltad vindkraft utgör ca 8% av Sveriges totala installerade kapacitet. Därutöver besitter Arise en omfattande projektportfölj om ca 1000 MW i Sverige.Hanterar hela värdekedjan genom tre affärsområden

Arise affärsidé är att sälja el producerad i egna och samägda vindkraftparker, försäljning av vindkraftsprojekt, samt förvaltning av egna och andras vindkraftsparker. Bolaget hanterar hela värdekedjan – från prospektering, tillståndshantering till finansiering, byggnation och drift och förvaltning, samt försäljning av el. Portföljen av förvaltad vindkraft uppgår till ca 655 MW, varav 241 MW ägs av Arise och 414 MW förvaltas för externa kunder. Utav dessa finns ca 254 MW i Sverige och 160 MW i Norge, vilket utgör ca 8 och 9 procent av Sveriges respektive Norges installerade kapacitet.

Arise ska vara ett av Sveriges ledande företag inom landbaserad vindkraft både avseende storlek och kompetens och därmed ta en aktiv roll i den globala omställningen till ett uthålligt samhälle. Under de senaste åren har Arise framgångsrikt utvecklat och byggt flertalet vindparker åt investerare samt även sålt redan drifttagna parker (egen ägo). Köparna utgörs bl.a av internationella fondförvaltare som BlackRock och internationella försäkringsbolag som Allianz.

Bolagets affärsmodell innefattar tre områden; projektutveckling vilket innebär byggnation och försäljning av vindkraftparker. Operationell förvaltning/drift av egna och externa kunders parker, samt det tredje benet elproduktion och försäljning av el och elcertfikat från egna vindkraftsparker. Intäktsgenereringen från flera källor skall skapa goda kassaflöden och aktievärdetillväxt på kort och lång sikt.

Egen och samägd vindkraftsdrift

De egenägda parkerna är 10 stycken och utgörs av ca 65 stycken verk med en effekt om ca 140 MW. Den största vindkraftsparken är Oxhult i Halland (Laholm) som drifttogs 2009 och omfattar 12 verk med en årlig produktion om ca 59 GWh. Samtliga parker är belägna i södra Sverige fördelat mellan öst- och västkusten, de flesta i skogsmiljö. Fördelen att upprätta vindkraftverk i skogsmiljö relativt i öppna landskap är att skogsområdena ofta är glest befolkade varpå störningar därmed minskar, både i termer av ljud, skuggor och synintryck.

Samägd vindkraft består av den stora joint-venture vindkraftsparken Jädraås som färdigställdes 2012. Bestående av 66 vindkraftverk om 203 MW. Den beräknade normalårsproduktionen är 572 GWh, vilket motsvarar en årlig elförbrukning i ca 114.000 lägenheter. Arise samäger Jädraås med Platina Partners LLP om 50% andel. Den sammanlagda produktionen och kapaciteten (egen vindkraft samt Jädraåsen justerat för Platina Partners andel) uppgår till ~630 GWh respektive 241 MW.

Fokus på kassaflödesgenerering

Arise strategi för att skapa aktieägarvärde innebär att man på kort sikt fokuserar på kassaflöden snarare än expansion i den egna produktionskapaciteten innefattande bl.a. avyttring av redan driftsatta tillgångar. Bolagets finansiella ställning och kassaflöden stärks genom att frigjort kapital i första hand används till att reducera bolagets nettoskuld och räntekostnader. Vidare avser man att skapa ytterligare intäkter genom att löpande avyttra byggklara projekt, inkl. byggledning och förvaltning till investerare. Under 2014 påbörjades reducering av bolagets nettoskuld. Den räntebärande nettoskulden har kommit ned till 984 MSEK per utgången av Q3 2017, vilket kan ses mot 2014 års nettoskuld om 1449 MSEK.