Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Bergs Timber

Timber pure-play

Bergs Timber

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med stort fokus på kundanpassning. Produktionen sker i fem sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors, Gransjö, Broakulla och Vimmerby samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Bolaget drar fördel av ökat byggande och ett intensifierat hållbarhetstänk där miljövänliga alternativ tar plats inom flertalet användningsområden.Geografisk koncentrerad produktion

Bergs Timber har varit aktiva inom konsolideringen de senaste åren och idag består bolaget av sex anläggningar. År 2005 förvärvades sågverket i Orrefors, 2007 tillkom träskyddsspecialisten Bitus i Nybro och 2014 förvärvades sågverket i Gransjö. Under 2016 förvärvades sågverket i Broakulla och i början av 2017 förvärvades sågverket i Vimmerby. Genom att ha en geografisk koncentration skapas rationell hantering av såväl råvara som färdigvara.

Mörlunda och Broakulla producerar klentimmer, medan Orrefors, Vimmerby och Gransjö fokuserar på normaltimmer. Total sågverkskapacitet idag uppgår till 530 000 kubikmeter sågade trävaror varav mer än hälften vidareförädlas. Bitus träskyddsbehandlar ca 180 000 kubikmeter per år. De biprodukter som erhålls vid sågverken säljs till massa- och spånskiveindustrin samt som bränsle.

Avseende skogsråvaran anskaffas den primärt från områdena kring koncernens sågverk för att minimera transportkostnaden. Samtidigt som Götaland har högre timmerpriser än norra Sverige åtnjuter Bergs Timber en prisfördel i råvarumixen då tall, som är lägre prisatt än gran, utgör största delen av insatsvarorna. Idag är bolaget ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning mot skogsägare till slutavverkningsarbete.

Bitus, en av Europas största producenter av träskydd, är en naturlig förlängning av koncernens sågverk. Med enkel logistik från sågverken ska Bitus vara det givna valet avseende träskydd.

Marknad

Det pågår strukturella förändringar såväl på hemmaplan som internationellt. Sett till den svenska marknaden så har omstruktureringen av den Sydsvenska sågverksindustrin haft störst inverkan på Bergs Timber. Tidigare har marknaden präglats av en överetablering av sågverkskapacitet. Senaste åren har ett antal sågverk minskat sin kapacitet samt lagts ner.

Internationellt så har trävaruimporten från Kina ökat kraftigt och ser nu ut att etablera sig som en av Sveriges största exportmarknader för sågade trävaror. Under januari till september 2016 ökade Kinas import av trävaror med 20% jämfört med föregående år.

Stor del på export

En stor del av produktion går på export, ca 80 %, där de stora marknaderna utgörs av Storbritannien, USA, Danmark, Kina och Mellanöstern/Nordafrika.

Den största delen av bolagets produkter används inom byggnation och följaktligen är beroendet av byggnadsutvecklingen i världen stort. Såväl den svenska som den amerikanska nyproduktionen av bostäder fortsätter utvecklas starkt samtidigt som den brittiska präglas av de pågående BREXIT-diskussionerna. Kina och USA är de enskilt största dragloken för efterfrågan på sågade trävaror. Efterfrågeläget gynnas även av ökat miljö- och hållbarhetsfokus gällande materialval vid byggnationer såsom trähus.

Faktorer som påverkar bolagets lönsamhet i stor utsträckning är exempelvis priset på råvaran (insatsvaror), slutpris på trävaror samt valutafluktuationer och el. Bolaget arbetar därför aktivt med att hela tiden ha rätt marknads- och produktmix samt ett effektivt produktions- och logistikarbete. Under de senaste åren har stora investeringar genomförts för att effektivisera bolagets anläggningar samt komma närmare kunderna. Även kostnadsnivån har kommit ned mot bakgrund av sjösatta kostnadsrationaliseringar.

Bergs Timber har konsoliderat sågbranschen i Götaland. Med befintlig geografiska koncentration uppnås fördelar i produktion och logistik. Med nuvarande bas av anläggningar uppnås även en ökad flexibilitet vilket minskar risken vid konjunktursvängningar.