Komplett skogsserviceföretag

Bergs Timber

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med stort fokus på kundanpassning. Produktionen sker i fem sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors, Gransjö, Broakulla och Vimmerby samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Bolaget drar fördel av ökat byggande och ett intensifierat hållbarhetstänk där miljövänliga alternativ tar plats inom flertalet användningsområden.Geografisk koncentrerad produktion

Bergs Timber har varit aktiva inom konsolideringen de senaste åren och idag består bolaget av sex anläggningar. År 2005 förvärvades sågverket i Orrefors, 2007 tillkom träskyddsspecialisten Bitus i Nybro och 2014 förvärvades sågverket i Gransjö. Under 2016 förvärvades sågverket i Broakulla och i början av 2017 förvärvades sågverket i Vimmerby. Genom att ha en geografisk koncentration skapas rationell hantering av såväl råvara som färdigvara.

I Mörlunda och Broakulla produceras klentimmer, medan Orrefors, Vimmerby och Gransjö fokuserar på normaltimmer. Total sågverkskapacitet idag uppgår till 530 000 kubikmeter sågade trävaror varav mer än hälften vidareförädlas. Bitus träskyddsbehandlar ca 180 000 kubikmeter per år. Bitus är en av norra Europas största producent av träskydd och en naturlig förlängning av sågverken. Stort fokus är på att öka affärer avseende träskyddsbehandlade produkter. De biprodukter som erhålls vid sågverken säljs till massa- och spånskiveindustrin samt som bränsle.

När det kommer till råvaran så anskaffas den primärt från områdena kring koncernens sågverk för att minimera transportkostnaden.

Idag är bolaget ett komplett skogsserviceföretag som genomför allt från rådgivning mot skogsägare till slutavverkningsarbete. 

Marknad

Det pågår strukturella förändringar såväl på hemmaplan som internationellt. Sett till den svenska marknaden så har omstruktureringen av den Sydsvenska sågverksindustrin haft störst inverkan på Bergs Timber. Tidigare har marknaden präglats av en överetablering av sågverkskapacitet. Senaste åren har ett antal sågverk minskat sin kapacitet samt lagts ner.

Internationellt har trävaruimporten från Kina ökat kraftigt och ser nu ut att etablera sig som en av Sveriges största exportmarknader för sågade trävaror. Under januari till september 2016 ökade Kinas import av trävaror med 20% jämfört med föregående år. Den ökade efterfrågan på trävaror har en global bredd vilket härleds ökat byggande generellt, men även drivet av megatrenden av ökat hållbarhetsfokus. Trävaror som byggmaterial och i diverse användningsområden börjar på allvar kunna komplettera och/eller ersätta stål, betong och andra miljökrävande material.

Stor del på export

En stor del av produktion går på export, ca 80 %, där de stora marknaderna utgörs av Storbritannien, USA, Danmark, Kina och Mellanöstern/Nordafrika.

Den största delen av bolagets produkter används inom byggnation och följaktligen är de mycket beroende av byggnadsutvecklingen i världen. Såväl den svenska som den amerikanska nyproduktionen av bostäder fortsätter utvecklas starkt samtidigt som den brittiska präglas av de pågående BREXIT-diskussionerna.

Faktorer som påverkar bolagets lönsamhet i stor utsträckningen är exempelvis valutakurser, priset på råvaran samt el. Bolaget arbetar därför aktivt med att hela tiden ha rätt marknads och produktmix samt ett effektivt produktions- och logistikarbete. Under senaste åren har stora investeringar genomförts för att effektivisera bolagets anläggningar samt komma närmare kunderna. Även kostnadsnivån har kommit ned mot bakgrund av sjösatta kostnadsrationaliseringar.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.