Guldprospektering i Sverige

Botnia Exploration

Botnia Exploration är ett svenskt prospekteringsbolag med huvudsakligt fokus på guld, men även andra ädel- och basmetaller så som zink, bly, koppar och silver. Verksamheten är koncentrerad kring Vindelgranseleområdet beläget längs med den så kallade Guldlinjen i norra Sverige. Bolaget innehar nio undersökningstillstånd och två bearbetningskoncessioner. Målsättning är att utveckla och öka mineraltillgångarna i tillstånden för att därefter bedriva småskalig brytning kostnadseffektivt och med minsta möjliga miljöavtryck. Alternativ är även produktion genom samarbeten och avyttring av enskilda projekt.Bakgrund och motiv

Botnia Exploration startades 2007 utav bolagets nuvarande VD Bengt Ljung och kort därefter inleddes ett intensivt sökande efter mineraliseringsområden. 2009 listades Botnia på Aktietorget och påföljande år förvärvades Hans A Resources AB varvid Botnia tillfördes 12 undersökningstillstånd och däribland guldprojektet Vargbäcken. En provbrytning genomfördes i Vargbäcken under 2012 och samma år påvisades även guldfyndigheten Fäbodtjärn. Projektportföljen innehåller idag drygt 10 projekt, varav två bearbetningskoncessioner och resten i form av undersökningstillstånd (9 st). Genom åren har projektportföljen bestått av ett antal ytterligare tillstånd runt om i norra Sverige men i takt med att de tillstånd som inte uppnått bolagets minimikrav har lämnats tillbaka till Bergsstaten har verksamheten naturligt koncentrerats kring mineraliseringarna i området Vindelgransele, beläget längs med den så kallade Guldlinjen och åtta mil norr om Lycksele i Lappland.

Botnias strategi är att utveckla mineraliseringar och att öka mineraltillgångarna med målsättningen att därefter bedriva småskalig brytning om förhållandena är lämpliga, en metod som ligger ledningen nära till hands givet en betydande erfarenhet inom sprängning så väl som inom brytning. Vid sidan av egen brytning ses även försäljning av tillstånd som ett alternativ. Sett till kommersialiseringen av tillgångarna ser bolaget ett flertal möjligheter; anrikning på plats, samarbeten eller genom försäljning. Verksamheten är uppdelad i tre olika faser där Botnia i nuläget befinner sig i den första fasen, Prospekteringsfasen, vilken efterföljs av de två faserna Gruvstart och Gruvbrytning.

Vindelgranseleområdet

Bearbetningskoncessionen avseende Vargbäcken erhölls i oktober 2003 sträcker sig fram till 2028. Vargbäcken omfattar även ett provbrytningstillstånd för 65 000 ton mineralisering och gråberg. 2012 bröt Botnia 8 000 ton vilket genererade 5,5 kilo guld och 0,5 kilo silver. Vargbäckens indikerade mineraltillgång omfattar 1,37 miljoner ton med 1,44 gram guld per ton och den antagna mineraltillgången uppgår till 0,65 miljoner ton med 1,7 gram guld per ton. Fyndigheten Vargbäcken ska kunna brytas med en produktion om 30-50 tusen ton per år med god lönsamhet.

Fyndigheten Fäbodtjärn bedöms innehålla en indikerad mineraltillgång om 111 000 ton med en genomsnittlig guldhalt på 8,5 gram guld per ton. Den indikerade mineraltillgången utgör en bit över hälften av fyndigheten och resterande andel utgörs av 85 000 ton antagen mineraltillgång med en genomsnittlig guldhalt på 5,9 gram per ton. Botnia innehar ett provbrytningstillstånd för Fäbodtjärn avseende 25 000 ton mineralisering och gråberg men givet storleken på, och guldhalten i, den indikerade mineraltillgången så anser bolaget att vikten av en provbrytning för att bedöma Fäbodtjärns kommersiella egenskaper har minskat. En preliminär brytningsplan för Fäbodtjärn är upprättad och Botnias bedömning är att en driftsatt gruva bör kunna ha en årlig produktion kring 50 000 ton och en beräknad livslängd på sex till åtta år. Givet att en betydande del av guldvärdet i Fäbodtjärn ligger lättillgängligt i fyndighetens övre del så bedömer bolaget att gruvan bör kunna generera positiva kassaflöden, och såldes lönsamhet, förhållandevis snabbt i projektet. Bearbetningskoncessionen Fäbodtjärn K nr 1 erhölls i september 2016. I mars 2017 utförde Botnia tester av 25 ton (av den guldförande kvartsgången) från Fäbodtjärn vid Boliden Rönnskär. Det första testet var lyckat vilket innebar utökat avtal med Boliden om fortsatta testleveranser av större kvantitet.

Mot småskalig gruvdrift

Bolagets primära målsättning är att Fäbodtjärn ska bli ett ekonomiskt lönsamt objekt med positivt kassaflöde i ett tidigt skede, men vid sidan av fortlöper ett aktivt prospekteringsarbete i Vindelgranseleområdet. En gemensam miljötillståndsansökan för Fäbodtjärn och Vargbäcken är under utarbetande och planeras lämnas in hösten 2017. I ansökan planeras för användningen av ett småskaligt anrikningsverk vid Vargbäcken för anrikning av guldmalmerna i Fäbodtjärn och Vargbäcken. Det tänkta anrikningsverket, som kan upprättas som en mobil containeranläggning alternativt i ett industritält, bygger främst på gravimetrisk anrikning vilket är en relativt begränsad investering med kort avskrivningstid.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.