Brighter kallar på en fjärde tranche från L1 Capital och ger ut ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare.

14:00 / 14 december 2017 Brighter Pressmeddelande

Brighter har kallat på en fjärde tranche om 10 MSEK i linje med det finansieringsavtal som pressmeddelades den 26 april 2017. Transaktionen sker genom utgivning av konvertibeler med tillhörande teckningsoptioner. Detta är den fjärde av upp till åtta trancher som totalt uppgår till 100 MSEK. 48,2 MSEK av de tidigare trancherna, som uppgår till totalt 50 MSEK, har hittills konverterats och därmed stärkt bolagets balansräkning.

Investeringen är en del av avtalet, och utgör basen för de finansiella resurser som behövs för den kontinuerliga strategiska utvecklingen likså produktutvecklingen som möjliggör för Brighter att fortsätta förbereda för lansering samt för produktion av Actiste för den inhemska marknaden samt för internationella marknader.  

I samband med transaktionen kommer Brighter också att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner (TO4) till befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning. En (1) teckningsoption tilldelas för sextio (60) befintliga aktier. Avstämningsdag är den 21 december 2017, vilket innebär att sista dag för handel med aktien inklusive rätt att erhålla TO4 är den 19 december 2017. Första dag för handel i aktien exklusive rätt till TO4 blir den 20 december 2017. Aktieägarnas teckningsoptioner är av samma typ som Investerarens.

Fakta om transaktionen:
 • Denna den fjärde tranchen om 10 miljoner kronor sker genom utgivande av konvertibla skuldebrev med tillhörande teckningsoptioner.
 • Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna i de tidigare trancherna samt denna fjärde tranchen samt aktieägarnas optioner tillförs Brighter ytterligare 61,1 miljoner kronor.  Av dessa har Brighter i oktober 2017 redan erhållit 5,3 miljoner kronor från lösen av TO3 genom teckning av aktier i den första av sex teckningsperioder.
 • L1 Capital och Brighter har kommit överens om att teckningsoptionerna som tilldelas till denna fjärde Tranche ska vara likadana som de som tilldelats under den andra och tredje Tranchen, dvs TO4, för att upprätthålla en synlig och förenklad struktur för de instrument som redan är upptagna till handel på Nasdaq First North (aktier, teckningsoptioner TO3 relaterade till första Tranchen och teckningsoptioner TO4 relaterade till andra, tredje och fjärde Trancherna) för marknaden och aktieägarna.
 • Teckningsoptionerna TO4, tilldelas ur de sedan tidigare utgivna och som innehas av Brighter One AB, löper ut den 8 september 2020 och är fristående från konvertiblerna med omedelbar verkan. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Brighter till ett fast lösenpris om 6,01, med förbehåll för standardjusteringar.
 • Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Nasdaq First North, tillsammans med den befintliga TO4 som redan handlas och inneha samma ISIN-kod.
 • Förutsatt att samtliga teckningsoptionerna TO4 utnyttjas under löptiden kommer Investeraren ha rätt att teckna ytterligare maximalt 831 946 aktier, med förbehåll för standardjusteringar.
Konvertiblerna:
 • Huvudbeloppet per konvertibel är 100 000 SEK.
 • Konvertiblerna är räntefria
 • Löptiden är 18 månader
 • Konverteringspriset är rabatterat med 6 % i förhållande till referenspriset. (Referenspriset är det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna.)
 • Brighter har rätt att välja mellan att återbetala med kontanter eller konvertera till aktier.
Teckningsoptionerna:
 • Löptiden löper till och med 8 september 2020.
 • Lösenpriset är 6,01 kronor per aktie.
 • Antal teckningsptionoptioner per tranche till Investeraren är Tranchens summa dividerat med (lösenpriset multiplicerat med två).
 • Så nära som möjligt till 130 % av antalet teckningsoptioner ges vid varje Tranche ut till Brighters aktieägare som en skyddsmekanism mot utspädning.

Villkoren för konvertiblerna och teckningsoptionerna kommer också att publiceras på Brighters hemsida (https://brighter.se/investerare/dokument/).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, COO    
Telefon: +46 733 40 30 45    
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, CEO           
Telefon: +46 709 73 46 00           
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Actiste 
Brighters lösning Actiste® hanterar de flesta moment i självmonitorering och behandling av insulinbehandlad diabetes genom ett enda lättanvänt verktyg. Mätning av glukosnivåer, injicering av insulin samt automatisk loggning och tidsstämpling av all aktivitet görs i en enda enhet. Då Actiste har en autonom uppkoppling kan informationen automatiskt delas med valda mottagare genom The Benefit Loop®, Brighters öppna molnbaserade tjänst där data samlas in, bearbetas och analyseras.

Validerad användargenererad data, såsom provsvar, kan automatiskt överföras elektroniskt till en mängd olika aktörer. Patienten väljer själv när och hur data ska delas och vem som ska ha tillgång till informationen. Genom The Benefit Loop kan olika tjänster stimulera patienter med kroniska sjukdomar att förändra sitt beteende, vilket räddar liv, minskar anhörigas oro och frigör enorma vårdresurser. www.actiste.com 

Om Brighter AB.
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 - 454 32 50, CorporateFinance@remium.com,www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2017 kl. 14:00 CET.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.