Kallelse till extra bolagsstämma.

08:30 / 14 september 2017 Brighter Pressmeddelande

Brighter AB (publ), org. nr. 556736-8591, håller extra bolagsstämma fredagen den 29 september, 2017 kl 09.00 på bolagets adress Norgegatan 2, i Kista.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

● dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 23 september 2017,

● dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till bolaget senast fredagen den 22 september 2017.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till företrädesvis ir@brighter.se eller Brighter AB (publ), Norgegatan 2, 164 32 Kista. Vid anmälan bör namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer uppges.

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Fullmaktsformulär tillhandahålls aktieägare på begäran och finns tillgängligt på bolagets webbplats www.brighter.se  senast från och med två veckor före stämman och dagen för stämman. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast fredagen den 22 september 2017.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 23 september 2017. Sådan registrering kan vara tillfällig.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande och protokollförare vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Beslut om förlängning av teckningsoptionsprogram Serie I 2014/2017 - Styrelseledamöter

8. Beslut om förlängning av teckningsoptionsprogram Serie II 2014/2017 - Ledning och nyckelpersoner

9. Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöterna i bolaget Serie I 2017/2020

10. Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledning och nyckelpersoner i bolaget Serie II 2017/2020

11. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Beslut om förlängning av teckningsoptionsprogram Serie I 2014/2017 (punkt 7)

Föreslås att bolagsstämman beslutar om att förlänga teckningsoptionsprogramment Serie I 2014/17 med 12 månader. Såsom skäl för förslaget att förlänga teckningstiden får styrelsen anföra följande. Utvecklingen och färdigställandet av produkten har försenats av orsaker som Bolaget inte har haft möjlighet att påverka. Lanseringen av produkten har därmed även försenats. Styrelsen har därför bedömt att det är lämpligt att de personer som innehar teckningsoptioner ges möjlighet att delta med ett ägarengagemang under en längre tid än ursprungligen planerat.

Uppdaterade villkor för teckning av aktier:

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum dels (i) under en period om en månad efter att bolagets delårsredogörelse för Q1 2018 har offentliggjorts, dels (ii) under period med start dagen efter att bolagets halvårsrapport för Q2 2018 har offentliggjorts till och med den 30 september 2018.

Beslut om förlängning av teckningsoptionsprogram Serie II 2014/2017 (punkt 8)

Föreslås att bolagsstämman beslutar om att förlänga teckningsoptionsprogramment Serie II 2014/17 med 12 månader.

Uppdaterade villkor för teckning av aktier:

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum dels (i) under en period om en månad efter att bolagets delårsredogörelse för Q1 2018 har offentliggjorts, dels (ii) under period med start dagen efter att bolagets halvårsrapport för Q2 2018 har offentliggjorts till och med den 30 september 2018.

Såsom skäl för förslaget att förlänga teckningstiden får styrelsen anföra följande. Utvecklingen och färdigställandet av produkten har försenats av orsaker som Bolaget inte har haft möjlighet att påverka. Lanseringen av produkten har därmed även försenats. Styrelsen har därför bedömt att det är lämpligt att de personer som innehar teckningsoptioner ges möjlighet att delta med ett ägarengagemang under en längre tid än ursprungligen planerat.

Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till styrelseledamöterna i bolaget - Serie I 2017/2020 - (punkt 9)

Styrelsens ersättningsutskott föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt i huvudsak följande.

1. Bolaget ska emittera högst 620 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 31 000 kronor.

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma det helägda dotterbolaget Brighter One AB ("Dotterbolaget").

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 oktober 2017, Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

4. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

5. Styrelsen i bolaget ska anvisa Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till de vid årsstämman 2017 valda styrelseledamöterna, samt eventuella styrelseledamöter som väljs därefter under perioden fram till årsstämman år 2018 ("Styrelseledamöterna"). Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att Styrelseledamoten vid tidpunkten för förvärvet ingått avtal angående bl.a. hembudsskyldighet med bolaget.

+-----+------------------------+--------------------------+
|Grupp|Ordförande och vice |Totalt högst 248 000 varav|
|1 |ordförande |högst 124 000 per |
| | |befattningshavare. |
+-----+------------------------+--------------------------+
|Grupp|Övriga ledamöter (utom |Totalt högst 372 000 varav|
|2 |ledamoten Afsaneh Ghatan|högst 124 000 per |
| |Bauer) |befattningshavare. |
+-----+------------------------+--------------------------+

6. Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget till Styrelseledamöterna ska ske med ett marknadsmässigt belopp som fastställs med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes.

Teckningsoptioner upp till och med de antal som anges i tabellen ovan får förvärvas av Styrelseledamöterna i Grupp 1 och Grupp 2 dels (i) under perioden 15 oktober till 15 november 2017, dels (ii) under en period med start dagen efter att bolagets delårsredogörelse för Q3 2017 har offentliggjorts till och med den 31 december 2017. Teckningsoptioner som erbjuds enligt tabellen ovan får förvärvas av nytillkomna Styrelseledamöter för första gången under perioden 15 oktober till 15 november 2017, och sedan under perioder om en månad efter att bolagets respektive delårsredogörelse (dvs. de två årliga delårsredogörelserna, halvårsrapporten samt bokslutskommunikén) har offentliggjorts, dock senast en månad efter att bolagets delårsredogörelse för Q1 2018 har offentliggjorts.

Teckningsoptioner som har erbjudits Styrelseledamöter i Grupp 1 och Grupp 2 enligt tabellen ovan men inte förvärvats senast den 31 december 2017, får förvärvas av nytillkomna Styrelseledamöter under en period om en månad efter att bolagets delårsredogörelse för Q4 2017 (bokslutskommunikén) har offentliggjorts.

7. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om högst cirka 0,81 procent baserat på antalet aktier och röster i bolaget, efter det att incitamentsprogrammet genomförts, att förslaget enligt punkt 10 genomförts, att samtliga idag utestående teckningsoptioner nyttjats och att utestående konvertibler om totalt 300 000 kronor konverterats till aktier till en antagen kurs om 5 kronor per aktie.

8. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

9. Av de fullständiga optionsvillkoren framgår bl.a. följande.

(a) För varje teckningsoption har innehavaren rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 13,00 kronor, motsvarande 300% av den genomsnittliga volymvägda stängningskursen av Brighters aktie för perioden 26 juli - 22 augusti 2017.

(b) Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering.

(c) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum dels (i) under en period om en månad efter att bolagets delårsredogörelse för Q1 2020 har offentliggjorts, dels (ii) under period med start dagen efter att bolagets halvårsrapport för Q2 2020 har offentliggjorts till och med den 30 september 2020.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får anföras följande. Styrelsen har tillsatt ett ersättningsutskott lett av styrelseledamoten Afsaneh Ghatan Bauer, som inte kommer att förvärva teckningsoptioner ("Ersättningsutskottet"). I Ersättningsutskottet har även advokat Ulf Johansson, Calissendorff Swarting Advokatbyrå KB, ingått. Ersättningsutskottet, som lägger fram förslaget, har bedömt att ett incitamentsprogram för styrelsen är lämpligt för att bolaget ska kunna attrahera, motivera och behålla styrelseledamöter med önskad kompetens och erfarenhet. Vidare bedömer Ersättningsutskottet att det är till gagn för bolaget och dess aktieägare att styrelseledamöterna har ett ekonomiskt intresse i bolaget jämförligt aktieägarnas.  

Teckningsoptionerna, som överlåts till marknadsvärde, betraktas som överlåtbara värdepapper och är inte knutna till uppdraget på ett sådant sätt att sociala avgifter ska utgå, varför några kostnader för sociala avgifter inte beräknas belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Med anledning därav saknas behov av att säkra (hedge) programmet. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

Bolaget, eller den bolaget anvisar, kommer under vissa förutsättningar, t.ex. om uppdraget upphör, ha rätt att återköpa teckningsoptioner från Styrelseledamöterna.

Beslut om emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till personal och nyckelpersoner i bolaget - Serie II 2017/2020 (punkt 10)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner enligt i huvudsak följande.

1. Bolaget ska emittera högst 2 350 000 teckningsoptioner där varje teckningsoption ska medföra rätt till nyteckning av en aktie i bolaget, till följd varav bolagets aktiekapital kan komma att ökas med högst 117 500 kronor.

2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Dotterbolaget.

3. Teckning av teckningsoptionerna ska ske på särskild teckningslista senast den 30 oktober 2017. Styrelsen har rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.

4. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt.

5. Styrelsen i bolaget ska anvisa Dotterbolaget att överlåta teckningsoptionerna till personal och nyckelpersoner i bolaget ("Deltagarna") inom följande ramar. Ett villkor för förvärv är att Deltagarna vid tidpunkten för förvärvet har en anställning i bolaget och vid nämnda tidpunkt inte sagt upp sig eller blivit uppsagd från sin anställning eller är konsult i bolaget. Som anställd räknas även person som senast vid tidpunkten för förvärvet har ingått avtal om kommande anställning i bolaget.  Rätt att förvärva teckningsoptionerna förutsätter att Deltagaren vid tidpunkten för förvärvet ingått avtal angående bl.a. hembudsskyldighet med bolaget.

+-----+------------------------------------+---------------------------------+
|Grupp|VD och COO |Totalt högst 750 000 |
|1 | |teckningsoptioner, av vilka VD |
| | |skall kunna teckna högst 300 000,|
| | |COO  högst 450 000. |
+-----+------------------------------------+---------------------------------+
|Grupp|Övriga nyckelpersoner (för |Totalt högst 800 000 |
|2 |närvarande innefattar detta cirka 20|teckningsoptioner, högst 300 000 |
| |personer) |per befattningshavare. |
+-----+------------------------------------+---------------------------------+
|Grupp|Nyförvärv |Totalt högst 800 000 |
|3 | |teckningsoptioner, högst 400 000 |
| | |per befattningshavare |
+-----+------------------------------------+---------------------------------+

6. Betalning för teckningsoptionerna vid överlåtelse från Dotterbolaget till Deltagarna ska ske med ett marknadsmässigt belopp som fastställs med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes.

Teckningsoptioner upp till och med de antal som anges i tabellen ovan får förvärvas av Deltagarna i Grupp 1 och Grupp 2 dels (i) under perioden 15 oktober till 15 november 2017, dels (ii) under en period med start dagen efter att bolagets delårsredogörelse för Q3 2017 har offentliggjorts till och med den 31 december 2017. Teckningsoptioner som erbjuds enligt tabellen ovan får förvärvas av Deltagare i Grupp 3 för första gången under perioden 15 oktober till 15 november 2017, och sedan under perioder om en månad efter att bolagets respektive delårsredogörelse (dvs. de två årliga delårsredogörelserna, halvårsrapporten samt bokslutskommunikén) har offentliggjorts, dock senast en månad efter att bolagets delårsredogörelse för Q1 2018 har offentliggjorts.

7. Programmet kan vid fullt deltagande och full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna innebära en utspädning om högst cirka 3,06 procent baserat på antalet aktier och röster i bolaget, efter det att incitamentsprogrammet genomförts, att förslaget enligt punkt 9 genomförts, att samtliga idag utestående teckningsoptioner nyttjats och att utestående konvertibler om totalt 300 000 kronor konverterats till aktier till en antagen kurs om 5 kronor per aktie.

8. De nytecknade aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

9. Av de fullständiga optionsvillkoren framgår bl.a. följande.

(a) För varje teckningsoption har innehavare n rätt att teckna en ny aktie mot kontant betalning till en teckningskurs om 13,00 kronor, motsvarande 300% av den genomsnittliga volymvägda stängningskursen av Brighters aktie för perioden 26 juli - 22 augusti 2017.

(b) Teckningskursen och antalet aktier som kan tecknas med stöd av optionsrätt kan bli föremål för justering.

(c) Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum dels (i) under en period om en månad efter att bolagets kvartalsrapport för Q1 2020 har offentliggjorts, dels (ii) under period med start dagen efter att bolagets kvartalsrapport för Q2 2020 har offentliggjorts till och med den 30 september 2020.

Såsom skäl för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får styrelsen anföra följande. Förslaget har beretts av Ersättningsutskottet. Styrelsen har bedömt att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos Deltagarna förväntas leda till höjd motivation och ökad samhörighetskänsla med bolaget. Vidare har styrelsen bedömt att programmet är ett lämpligt komplement till Deltagarnas anställningsvillkor så att dessa erbjuds konkurrensmässiga villkor i syfte att kunna attrahera och behålla nyckelpersoner för bolagets verksamhet.

Teckningsoptionerna, som överlåts till marknadsvärde, betraktas som överlåtbara värdepapper och är inte knutna till anställningen eller uppdraget på ett sådant sätt att sociala avgifter ska utgå, varför några kostnader för sociala avgifter inte beräknas belasta bolaget i anledning av incitamentsprogrammet. Med anledning därav saknas behov av att säkra (hedge) programmet. Utspädningen förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal.

Bolaget, eller den bolaget anvisar, kommer under vissa förutsättningar, t.ex. om anställningen eller uppdraget upphör, ha rätt att återköpa teckningsoptioner från Deltagarna.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltiga beslut enligt punkterna 7-10 ska förslagen biträdas av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

AKTIEÄGARES FRÅGERÄTT

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

HANDLINGAR

Fullständiga beslutsförslag avseende punkterna 9-10 kommer att hållas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.brighter.se senast från och med två veckor före stämman. Kopia av samtliga handlingar kommer genast och utan kostnad skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i september 2017
Brighter AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Norström, COO
Telefon: +46 733 40 30 45
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Truls Sjöstedt, VD
Telefon: +46 709 73 46 00
E-post: truls.sjostedt@brighter.se

Om Brighter AB.
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella kapital och det första hjälpmedlet Actiste®, skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Initialt satsar Brighter på diabetesvård, men det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta sker genom The Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som kontinuerligt samlar, behandlar och delar data på användarens villkor.

Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på NASDAQOMX First North är Remium Nordic AB, +46 (0)8 - 454 32 50,    CorporateFinance@remium.com,www.remium.com.

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 september 2017 kl. 08:30 CET.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.