VD brev inför informationsmöte i Västerås den 7 december 2017

18:51 / 6 december 2017 Cassandra Oil Pressmeddelande

Den nya generationen CASO är färdigkonstruerad och klar för produktion.

Cassandras styrelse, ledning och medarbetare vill framföra ett stort tack för allt det stöd vi fått från våra aktieägare, leverantörer och andra samarbetspartner under en svår period och vi är stolta övar att ingen personal har lämnat företaget under denna period. Vi är övertygade om att Cassandra kommer kunna göra en betydelsefull insats för samhället där en cirkulär ekonomi blir allt viktigare. 

Som en följd av branden i slutet av maj har Cassandras finasiella ställning försämrats på grund av att vårt försäkringsbolag ännu ej betalt ersättning försakskadoregendomsskador,vilketävenorsakar förseningari denavkommersiellaproduktionensom skulle ha startats i augusti i år.

En helt leveransklar processanläggning och en delvis klar processanläggning förstördes totalt tillsammans medbl.a.komponenter och verkstadsutrustning. På försäkringsbolagets rekommendation varprocessanläggningarnadessa försäkrade till 74 256 000 kronor.

Cassandra är dessutom försäkrat för ekonomisk skada genom avbrott som orsakats av brandenoch försenad utbetalning av försäkringsersättningar. Försäkringsskyddet omfattar även en ansvarsförsäkring.

Cassandra har stämt försäkringsbolaget och begärt att tingsrätten fastställer att Cassandra har rätt till försäkringsersättning, samt att försäkringsbolaget skall förpliktigas att betala 40 miljoner i avräkning på slutligförsäkringsersättning.

Cassandra och bolagets jurister gör fortsatt bedömningen att bolaget är berättigat till full försäökringsersättning.

Cassandra har ett samarbete med Reaktor ApS Danmark för att starta återvinning av däck.

Ursprungligen skulle Cassandra hyra ut processanläggningar till det gemensamma J.V bolaget.

På grund av branden kunde inte Cassandra leverera en färdig anläggning i augusti som planerat. Ytterligare kostsamma förseningar uppstod då försäkringsersättning dröjt och Cassandra därför inte kunnat bygga nya CASO maskiner.

Reaktor ApS erbjöd sig därför att finna lokala investerare som bidrar med kapital för att bygga två CASO processanläggningar. 

För Cassandra innebär detta samarbete att vi får igång en kommersiell referens anläggning samt får årliga betalningar som överstiger Cassandras nuvarande kostnadsnivå.

Under året har utvecklingsavdelningen bland annat arbetat med analyser och förädling av kolpulvret vi får fram i CASO processen. Genom Cassandras unika teknik får vi fram ett högvärdigt kolpulver av jämn kvalitet som potentiellt har ett avsevärt högre värde än vad vi tidigare beräknat. Utvecklingsavdelningen kommer att presentera skillnaden mellan CASO metoden och andra metoder.

Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, "oljesludge", spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till

ca 8 000.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.