Den personliga konsulten

Empir Group

Empir Group (tidigare MSC Group) är ett IT-konsultbolag primärt verksamt inom systemutveckling, IT-Management och teknik. Relationen mellan konsult och kund bedömer bolaget vara av största vikt för att på allvar kunna lösa de problem som Empir Group är anlitad för att handskas med. Empir Groups största kundgrupp är i dagsläget offentlig sektor.Kundrelationer i fokus

Empir Group beskriver sig själva som en personlig konsult där relationen mellan kunden och företaget alltid ska stå i fokus. Bolaget vill arbeta nära sina kunder för att på så sätt kunna förstå de faktiska affärsproblemen som konsultuppdragen gäller, vare sig det handlar om IT-drift, mjukvaruutveckling eller affärsanalys. Empir Group är indelat i tre affärsområden: Systemutveckling, IT-management och Teknik. Offentlig sektor står idag för den största kundgruppen, följt av bank/finans och transportnäringen.

Inom affärsområdena delas verksamheten in i mindre konsultgrupper, samtliga ledda av en konsultschef. På detta sätt vill Empir Group ta till vara på unika kompetenser hos varje medarbetare och därmed lättare kunna matcha rätt konsultgrupp mot rätt kund. Detta flexibla sätt att arbeta är något som genomsyrar hela bolaget. Det tar sig även uttryck i bolagets vidareutbildningssystem där varje medarbetare får en personlig budget på 80 timmar per år, som hon/han kan utnyttja fritt.

Systemutveckling

Systemutveckling är Empir Groups största affärsområde och arbetet är fokuserat på att ta fram skräddarsydd mjukvara till bolagets kunder. Empir Group är flexibla vad gäller programspråk och arbetar inte utifrån en standardiserad plattform. En plattform som passar en kund behöver nödvändigtvis inte vara den rätta för en annan. Fokus ligger därför på att identifiera vad kunden söker i sitt system vare sig det är snabba svarstider eller enkla gränssnitt. Därefter kan utvecklare identifiera det rätta programspråket och utveckla ett detaljanpassat system för varje enskild kund.

IT-Management

Inom IT-Management ligger verksamheten i gränslandet mellan traditionell IT-consulting och management consulting. Arbetsgrupperna inom IT-Management består av såväl IT-kunniga som managementkonsulter för att, med bolagets kunnande kring informationsteknik som grund men med kundens underliggande affär i fokus, hitta lösningar på affärsproblem och finna utvecklingspotential. Arbetet inom IT-management är helt projektbaserat och i de fall Empir Group åtar sig större uppdrag sätts "program" upp. Dessa innehåller i sin tur ett antal projekt som är tydligt avgränsade både vad gäller målbild, tid och resurser.

Teknik

Inom affärsområdet Teknik utgår arbetet från att hjälpa till i den löpande driften av kundernas interna IT-system. Att problem och buggar uppkommer är en naturlig del i implementering och användning av komplex mjukvara. För att minimera risken att denna typ av problem ska påverka kundens verksamhet negativt, tar Empir Group ofta en aktiv roll ute hos kunden, där bolagets konsulter sköter den så kallade Service Desk-funktionen och avhjälper mindre problem löpande. Skulle något större fel uppstå kan ärendet snabbt skickas vidare till Empir Group:s utvecklare. Inom Teknik utförs även konsultation, främst inom analys och effektivisering av IT-drift.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.