Enzymbaserade medicintekniska produkter

Enzymatica

Enzymatica AB är ett life science-bolag som utvecklar och säljer medicintekniska produkter mot infektionsrelaterade sjukdomar. På kort tid har bolaget utvecklat ColdZyme®, en unik munspray mot förkylning, lanserat produkten på sex marknader och etablerat sig bland de bäst säljande förkylningsartiklarna i SEK räknat på svenska apotek. I Enzymaticas produktutveckling är enzym från djuphavstorsk en viktig komponent för att skapa effektiva barriärer mot virus och bakterier. Bolaget fokuserar på produktutveckling inom områdena övre luftvägsinfektioner och orala infektioner.Affärsidé

Enzymaticas affärsidé är att utveckla medicintekniska produkter, baserade på barriärteknologi och marina enzymer, för egenvård inom större marknadssegment. Med framgångsrik försäljning i Skandinavien som bas, förstärkt med patent och bevisad funktion genom patientstudier, ska produkterna vara  attraktiva för distributionspartners i resten av världen.

Strategi

Enzymaticas tillväxt sker främst genom kund- och marknadsfokus. Tillväxtstrategin omfattar tre fundament: att öka marknadsandelen på befintliga marknader, att expandera till fler geografiska marknader och att utveckla nya produkter. 

 • Öka marknadsandelen på befintliga marknader
  I Skandinavien, där Bolaget har egen försäljning, ska marknadspositionen stärkas med bibehållen marginal. Under 2015 har ColdZyme etablerat sig bland de bäst säljande förkylningsartiklarna i SEK räknat på svenska apotek. I Danmark når Bolaget ut bredare genom samarbete med fler apotekskedjor. För att få fler att prova produkten har ColdZyme OneCold lanserats som en instegsprodukt på samtliga marknader.
   
 • Geografisk expansion
  Expansion till marknader med stor tillväxtpotential utanför Skandinavien ska ske via etablerade partners. För att Enzymatica ska få lönsamhet i sin affär är både prisnivå och volym viktiga parametrar vid förhandlingar med distributörer. Tyngdpunkten under 2015 har legat på förberedande regulatoriskt arbete för i första hand europeiska marknader men även andra länder. Även arbete med att stärka kvalitetssystemen har skett under året för att kunna leva upp till internationella distributörers högt ställda krav. I Storbritannien har Enzymatica anlitat en kontraktsorganisation för försäljning och marknadsföring, för att på sikt etablera samarbete med en distributionspartner. I november 2015 slöt Bolaget distributörsavtal med Spanien och Finland.

 • Unika produkter
  Tillväxt av Bolagets enzymbaserade produktportfölj ska ske genom egen innovativ forskning och utveckling. Strategin är att identifiera medicinska behov inom i första hand övre luftvägarna och munhålan för vilket det inte finns någon behandling eller där behandling inte ger full effekt. I strategin framåt ingår att stärka Bolagets teknologiplattform med fler produkter samt att fortsätta forska inom barriärteknologi.  En annan viktig händelse under 2015 är att Bolaget beviljats godkännande från etiska nämnden att genomföra en klinisk uppföljningsstudie i England med syfte att ytterligare stärka ColdZymes effekt. Den kliniska uppföljningsstudien har påbörjats under 2016.

FoU

Enzymatica har under de senaste åren renodlat sin forskningsportfölj. Fokus har varit dokumentation och forskning runt ColdZyme. Nästa viktiga steg blir den kliniska uppföljningsstudien av ColdZyme som som påbörjades i England under våren 2016. I nära samarbete med kliniska forskare utvecklar Enzymatica medicintekniska produkter inom terapi terapiområdena övre luftvägsinfektioner och oral hälsa.

Genom förvärvet av det isländska bolaget Zymetech har Enzymatica stärkt sin forskningskompetens inom speciellt enzymteknologi, tillämpad enzymforskning samt förädling och formulering av det aktuella enzymet, vilket också möjliggör en breddning av användningsområdet för ColdZyme och underlättar framtagandet av nya produkter baserade på de båda företagens gemensamma teknologiplattform.

ColdZyme Munspray

ColdZyme Munspray är en receptfri medicinteknisk produkt som säljs på apotek och hälsobutiker. Med ColdZyme Munspray reducerar man virusmängden i svalget. Detta innebär att risken för att förkylning ska bryta ut minskar och att man kan förkorta sjukdomsförloppet om man redan har blivit förkyld. Bäst effekt har produkten när den används förebyggande eller i ett tidigt skede av infektionen.  

Produkten finns i två storlekar. Den större förpackningen räcker mot tre förkylningar och finns tillgänglig i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Storbritannien och Spanien. Den mindre förpackningen räcker mot en förkylning och är lanserad på samtliga marknader som den stora förpackningen. ColdZyme har en lokal, tillfällig verkan och kan användas av vuxna och barn över 4 år.

Marknaden

Förkylning är den vanligast förekommande infektionssjukdomen globalt och är en vanlig orsak till frånvaro från arbete och skola samt besök i sjukvården. Marknaden för förkylningsprodukter uppgick under 2015 till cirka 284 miljarder SEK och den genomsnittliga årliga tillväxten de senaste tio åren har uppgått till cirka 4,1 procent och förväntas uppgå till cirka 4,6 procent de kommande fem åren. USA är den största marknaden följt av Kina och Japan (Euromonitor).

Enzymatica har etablerat försäljning av ColdZyme på sex marknader: Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien och Spanien. På sin hemmamarknad Sverige har företaget sedan lanseringen 2013 nått en position som en av de mest sålda förkylningsprodukterna med en marknadsandel på 4,5 procent vid utgången av 2015. Efter förvärvet av Zymetech har Enzymatica försäljning av förkylningssprayen PreCold på Island.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.