Förvaltning av kommersiella fastigheter

FastPartner

FastPartner äger, förvaltar och utvecklar framför allt kommersiella fastigheter. Beståndet består i huvudsak av lager- och produktionsfastigheter, men även av kontor och butikslokaler. Bolaget har som uttalad strategi att investera på lång sikt men ska ändå kunna fatta snabba beslut vid behov.Fokus på kommersiella fastigheter i Stockholm och Gävle

FastPartner har valt att koncentrera beståndet till Stockholm och Gävle för att kunna arbeta nära kunderna. Dessutom blir det enklare att växa med kunden då FastPartner i många fall vid flytt kan erbjuda andra lokaler ur det egna beståndet, utan att kunden behöver gå till en annan hyresvärd. Därutöver arbetar bolaget mycket med kundanpassning där hyresgästen själv får vara med och bestämma hur fastigheten ska planeras och användas.

Många kunder uppskattar att få tillgång till så kallade kombinationslokaler där de kan ha exempelvis kontor och lager i samma fastighet. Denna service gör även att flyttkostnaderna för en hyresgäst ofta ökar, vilket gör dem mer lojala och mindre känsliga för prishöjningar. Dessutom medför det att FastPartner generellt sett kan ingå relativt långa hyresavtal. I bolaget är man även i regel snabba på att tillsätta nya hyresgäster, inte minst för att potentiella kunder träffar beslutsfattare vilket gör processerna kortare och mer effektiva.

Värderar sitt fastighetsbestånd externt

I enlighet med IFRS (International Financial Reporting Standards) måste de noterade fastighetsbolagen marknadsvärdera sina fastigheter varje kvartal. Om värdeförändring har uppstått behöver fastighetsvärdena skrivas upp eller ned, vilket direkt påverkar resultatet. Trots ett starkt driftnetto från uthyrningen kan resultatet således påverkas negativt vid sjunkande marknadspriser på fastigheter. De svenska fastighetsbolagen genomför värderingen på olika sätt där vissa gör den internt och andra externt via oberoende värderingsinstitut. FastPartner värderar sitt fastighetsbestånd externt.

Man kan inte värdera en fastighet på samma sätt som man värderar andra tillgångar eftersom varje fastighet är unik, till skillnad från exempelvis en aktie. Har det dessutom skett få transaktioner i ett område blir det ännu svårare att få fram ett rättvist verkligt värde. Istället för att titta på resultatet är det mer intressant att se till kassaflödet, vilket inte påverkas av orealiserade värdeförändringar. Detta förklarar att fastighetsbolagen, till skillnad från många andra bolag, även i tider med förlust i åtskilliga fall kan erbjuda aktieägarna kontinuerliga utdelningar.

Kort räntestrategi

Då i princip alla fastighetsbolag arbetar med betydande skuldsättning så blir den finansiella ställningen i högsta grad relevant. Vissa väljer att ingå långa låneavtal och binder lånen med olika löptider. En del kompletterar även med derivat för att säkra vissa räntesatser under perioder. Även värdeutvecklingen på derivaten påverkar resultatet. FastPartner arbetar framförallt med långsiktiga kreditavtal och goda låneramar, men huvudsakligen med korta räntebindningstider. Vidare finansierar sig bolaget via kapitalmarknaden med hjälp av icke säkerställda obligationslån. Om rätt förutsättningar ges framöver är ambitionen att 40% av låneportföljen ska ha en räntebindning överstigande fem år. 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.