Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Future Gaming Group

Fast-growing player in affiliation and online gaming

Future Gaming Group

Future Gaming Group (FGG) är en snabbväxande koncern inom iGaming. Bolagets primära fokus är mot affiliation, men bolaget bedriver även en kompletterande operatörsverksamhet inom onlinecasino och sportsbook. Affiliatedelen bedrivs genom två olika dotterbolag, där den primära inkomstkällan utgörs av Paid Media (PPC) från reglerade marknader. Målsättningen är att bli en ledande affiliateaktör inom detta område.Nytt koncernfokus

Under hösten 2017 beslutade styrelsen för att undersöka möjligheterna att, via ett dotterbolag, genomföra en sakutdelning av den dåvarande operatörsverksamheten. Beslutet togs mot bakgrund att ändra verksamhetsfokus mot koncernens nya förvärv, och i synnerhet mot affiliation. Den nya inriktningen är dels hänförligt förvärven av svenska Phase One och estniska ViisTek Media, verksamma inom affiliation, men även genom förvärvet av den maltesiska speloperatören Unlimited Media.

Affiliation genom två olika dotterbolag

De båda affiliatebolagen, Phase One samt ViisTek Media, förvärvades under H2 2017 och har intäkter som primärt härrör från reglerade marknader. Via intäktmodellen PPC (Paid Media) är reglerade marknader ett område som FGG vill vara verksamma mot. Därtill verkar bolaget för att erhålla diversifierade intäktsströmmar genom att bedriva affiliation inom flera iGaming-segment. Denna diversifiering åtnjuts både genom Phase Ones fokus mot sportsbetting samt via ViisTeks inriktning mot onlinecasino. Dessutom försöker bolaget att optimera intjäningen genom att justera intäktsmixen utifrån verksamheternas fokus. För Phase One bedrivs huvudsakligen en revenue share-modell med anlednings av att dess kunder tenderar vara mer lojala operatören än motsvarande onlinecasinokunder. I det senare fallet är en CPA-modell (cost per acquisition) att föredra, vilket är gällande för lejonparten av ViisTeks intjäning.

Kompletterande operatörsverksamhet

Utöver affiliateverksamheten bedriver bolaget även en operatörsdel genom varumärkena Sverigekronan och Suomivegas via det maltesiska dotterbolaget Unlimited Media. Bolaget förvärvades under H2 2017 av speloperatören Bethard Group och är främst verksamt inom onlinecasino, men varumärkena tillhandahåller därtill även sportsbook i sina erbjudanden.

En nytta med att komplettera koncernens affiliatebolag med operatörsverksamheter är att uppnå synergier. Den främsta fördelen är att affiliatebolagen kan analysera operatörernas kunder. För affiliatebolagen kan kunderna dels ses som nya potentiella kunder, men det går även att nyttja dem för att dra diverse slutsatser, exempelvis gällande kundbeteenden.

En marknad att växa på

Den globala spelmarknaden uppgick enligt H2GC till ca 400 miljarder EUR under 2017. Dessutom är det endast 10% av den globala marknaden som sker online (iGaming), vilket är ett segment som kontinuerligt växer snabbare än offlinesegmentet. Historiskt har den globala iGaming-marknaden växt med ca 10% årligen, där den framgent förväntas växa med 7% de närmaste åren. Detta gentemot den globala marknadstillväxten om ca 4% årligen.

Samtidigt finns det flertalet olika segment på iGaming-marknaden. Onlinecasino, sportsbook, onlinebingo och onlinepoker är exempel som kan nämnas. FGG är verksamma inom de förstnämnda, onlinecasino samt sportsbook, vilka tillsammans innehar en uppskattad marknadsandel om 66%. Därtill estimeras affiliation bidra med ca 35% av intäkterna inom dessa segment. Sammantaget vittnar detta om en stor marknad, som dessutom präglas av en strukturell tillväxt.

Öppen förvärvsagenda

Bolaget är inte främmande för att genomföra ytterligare förvärv utöver de flera som gjorts under 2017. Följaktligen genomförs löpande bolagsscreening efter potentiella förvärvskandidater. Attraktiva förvärv är bolag som karaktäriseras av en fungerande affärsmodell med hög hållbarhet i intjäningen. Därutöver ska det finnas en stark kundrelation verka kompletterande till den nuvarande koncernen. Förvärven måste inte nödvändigtvis vara verksamma inom iGaming, varpå bolag inom andra vertikaler också kan ses som åtråvärda. Avslutningsvis bör köpesskilling för förvärv motsvara mellan 3-5x EBITDA.

Vision och finansiella mål

FGGs vision är att bli en ledande affiliateaktör i reglerade marknader inom paid media. Trenden med att fler och fler marknader blir reglerade är således gynsam för FGG.

Målsättningen är att år 2021 uppnå över 30% årlig tillväxt, vilket ska nås både organiskt samt via förvärv. Därtill ska bolagets EBITDA-marginal uppgå till 40%.