Gaming Corps genomför emissioner om ca 8,9 MSEK

08:57 / 23 januari 2018 Gaming Corps Pressmeddelande

Styrelsen för Gaming Corps AB (Nasdaq: GCOR) har på styrelsemöte, utifrån det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman den 14 juni 2017, beslutat om kvittningsemission om ca 8,1 MSEK. Därtill har utbyte av konvertibler påkallats till ett belopp om ca 769 TSEK. 

Kvittningsemissionen riktades till Big M Consulting och Marcus Andersson, som kvittat sina fordringar, totalt uppgående till 8.113.997 SEK, mot Gaming Corps. Utbyte av konvertibler om 769.472 SEK (1 923 680 resp 14 782n749 aktier) påkallades av Bracknor Investment Group. Totalt tecknades 16.706.429 aktier till en genomsnittlig teckningskurs om 0,5317 SEK. Efter registrering av kvittningsemissionen samt utbyte av konvertibler uppgår aktiekapitalet i Gaming Corps till ca 11.177.096,15 SEK fördelat över 122.054.012 aktier. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 8,33 procent jämfört med aktiens stängningskurs i fredags, den 19 januari 2018. De nyemitterade aktierna medför en utspädningseffekt om ca 13,7 procent.

Om Gaming Corps AB: Gaming Corps utvecklar datorspel baserat på egna IP och välkända internationella varumärken. Bolagets aktier handlas på Nasdaq First North under kortnamnet GCOR. Bolagets Certified Advisor är Remium Nordic AB.

Denna information är sådan information som Gaming Corps AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 januari 2018 kl. 08.55 CET.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.