Ledande projektledningsföretag

Hifab

Hifab är ett av Sveriges största och ledande projektledningsföretag och driver projekt framför allt i Sverige men även internationellt. Bolagets mål är att växa genom att addera nya projektnischer samt nya geografiska marknader.Hifab - Proffs på att leda projekt

Hifab är ett av Sveriges största och ledande projektledningsföretag och driver projekt framför allt i Sverige men även internationellt. Bolagets mål är att växa genom att addera nya projektnischer samt nya geografiska marknader. Hifabs affärsidé är att erbjuda kunderna projektledning och rådgivning för en hållbar utveckling och optimering av kundens resurser, med målet att utveckla tillgångar, verksamheter och processer.

Hifab har ett övergripande intresse i det dagliga arbetet - att genomföra kundens projekt så bra som möjligt inom väl definierade ramar och mot tydliga mål. Hifab:s kärnkompetens är projektledning och konsultverksamhet men man erbjuder även kunden ett helhetskoncept där även projektering ingår. I helhetskonceptet Hifab Total sköter Hifab:s konsulter projektledningen medan man tar in underkonsulter för projektering. Hifab har genom sin gedigna historik erfarenheten av att hitta rätt företag och medarbetare till kundens projekt vid en upphandling.

Hifab har historiskt fokuserat framförallt på byggsektorn men driver projekt inom ett flertal nischer där fastighet, infrastruktur, industri, miljö, energi och processteknik är exempel. Utöver dessa projektledningsområden driver Hifab, via dotterbolaget Hifab International, biståndsprojekt i en rad utvecklingsländer. Inte sällan handlar det om infrastrukturprojekt som i mångt och mycket relaterar till bolagets kärnkompetensområde.

Internationellt samarbete

Hifab kan anlitas dels som rådgivare och konsult inför viktiga ekonomiska överväganden, dels som projektledare i det operativa arbetet. I internationella uppdrag samarbetar bolaget såväl med svenska företag som med aktörer som EU, SIDA, Världsbanken samt regeringar och ministerier i olika länder.

Medarbetarna i fokus

Hifab är en linjeorganisation vilket betyder att ansvar och rapportering fördelas på resultatenheter som leds av linjechefer. Dessa affärsgenererande enheter organiserar sig under moderbolaget som har ansvar för centrala funktioner och sätter koncernens strategi och övergripande mål. Att hålla medarbetarna i fokus, premiera internrekrytering och arbeta för en hög medarbetarnöjdhet är tydliga kärnvärden inom Hifab.

Bolaget driver bland annat egen projektledarskola där interna resurser används för att forma framtidens chefer. Ett annat exempel på hur intern kompetens sprids, används och bevaras i organisationen i form av strukturkapital är bolagets egenutvecklade verksamhetssystem där alla anställda har möjlighet att ta del av insamlad data och erfarenheter från tidigare projekt.

Exempel på projekt:

Slussen
Hifab är i ett konsortium projekteringsledare i framtagandet av systemhandlingar för Slussens ombyggnad. Utvecklingen av Slussen i Stockholm är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt med en beräknad totalkostnad på 8 miljarder. Beställare är Exploateringskontoret, Stockholms stad.

Norra länken
Norra länken öppnades för trafik i slutet av 2014. Den 4 km långa vägsträckan går huvudsakligen i tunnlar. Hifabs uppdrag omfattade byggledning innefattande områdena geoteknik, mätning och reglering samt betong. Beställare är Trafikverket.

Lunds energi
Hifab har ett uppdrag att utarbeta en arbetsmiljömanual samt ta fram miljöprogram för ett nytt bioeldat kraftvärmeverk. Projektkostnaden totalt är 2 miljarder.

Samverkanscentral i Stockholm
Projektet omfattar en nyproducerad byggnad som skall inrymma en ledningscentral för samhällssäkerhet. Bestående av brandförsvar, SOS alarm, Trafik Stockholm och kommunens driftcentral.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.