Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

ITAB Shop Concept

Delårsrapport januari-september 2018

08:00 / 26 October 2018 ITAB Shop Concept Press release

JULI - SEPTEMBER 2018
 • Intäkterna uppgick till 1 475 Mkr (1 668)
 • Rörelseresultatet uppgick till 64 Mkr (172)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 46 Mkr (150)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 35 Mkr (111)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,32 kr (1,05)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31 Mkr (-89)
 • Nettoskulden uppgick till 2 308 Mkr (2 207)
JANUARI - SEPTEMBER 2018
 • Intäkterna uppgick till 4 510 Mkr (4 740)
 • Rörelseresultatet uppgick till 237 Mkr (382)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 185 Mkr (333)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 136 Mkr (249)
 • Resultatet per aktie uppgick till 1,26 kr (2,34)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 277 Mkr (10)
 • Nettoskulden uppgick till 2 308 Mkr (2 207)
VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI - SEPTEMBER 2018
 • Effektiviseringsprogram utökas och omorganisation sker för att möta förändring i detaljhandeln och effekt av minskad försäljning.
 • Tecknat avtal med en av Sveriges snabbast växande lågpriskedjor om leverans av butikskoncept.
 • Tecknat avtal om leverans av digitala system i Spanien.
 • Under Q1 2018 påverkades resultatet positivt med en nettoeffekt om 15 Mkr avseende bland annat fastighetsförsäljning och strukturering i Belgien. Under Q2 2018 har slutförhandling skett om tilläggsköpeskilling av La Fortezza vilket påverkat resultatet positivt med 14 Mkr.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 08.00 den 26 oktober 2018.

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem, professionella belysningssystem och digitala produkter för den fysiska butiken. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 400 anställda och hade 2017 en årsomsättning på 6 381 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/