Delårsrapport Januari-juni 2018

12:00 / 11 July 2018 ITAB Shop Concept Press release

APRIL - JUNI 2018
 • Intäkterna uppgick till 1 554 Mkr (1 552)
 • Rörelseresultatet uppgick till 83 Mkr (99)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 64 Mkr (84)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 45 Mkr (64)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,43 kr (0,59)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 136 Mkr (127)
 • Nettoskulden uppgick till 2 175 Mkr (1 943)
JANUARI - JUNI 2018
 • Intäkterna uppgick till 3 035 Mkr (3 072)
 • Rörelseresultatet uppgick till 173 Mkr (210)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 139 Mkr (183)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 101 Mkr (138)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,94 kr (1,29)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 246 Mkr (99)
 • Nettoskulden uppgick till 2 175 Mkr (1 943)
VIKTIGA HÄNDELSER JANUARI - JUNI 2018
 • Tecknat avtal med en av Sveriges snabbast växande lågpriskedjor om leverans av butikskoncept.
 • Tecknat avtal om leverans av digitala system i Spanien.
 • Under Q1 2018 påverkades resultatet positivt med en nettoeffekt om 15 Mkr avseende bland annat fastighetsförsäljning och strukturering i Belgien. Under Q2 2018 har slutförhandling skett om tilläggsköpeskilling av La Fortezza vilket påverkat resultatet positivt med 14 Mkr.

Denna information är sådan information som ITAB Shop Concept AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande kl. 12.00 den 11 juli 2018.

ITAB Shop Concept AB (publ) erbjuder kompletta butikskoncept till butikskedjor inom detaljhandeln. I helhetserbjudandet ingår kundunika konceptinredningar, kassadiskar, självutcheckningssystem, professionella belysningssystem och digitala produkter för den fysiska butiken. Bland kunderna finns de ledande aktörerna i större delen av Europa. ITAB är marknadsledande inom kassadiskar till detaljhandeln i Europa, och en av Europas största leverantörer av butiksinredning och belysningssystem. ITAB har cirka 3 500 anställda och hade 2017 en årsomsättning på 6 381 Mkr. Bolagets B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.