Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Lammhults

Scandinavian design with a global audience

Lammhults

Lammhults Design Group är en nordisk aktör inom inredningsbranschen som utvecklar och säljer produkter inom kategorierna möbler och inredning. Gemensamt för bolagets produkter är präglandet av högt designvärde och att produktutvecklingen sker tillsammans med flertalet framstående formgivare. Merparten av försäljningen sker till business-to-business kunder och kontor, samt totalkoncept inom offentlig verksamhet såsom biblioteksmiljöer.Renodling och omstöpning

Lammhults Design Group (inte att förväxla med möbelaffären Svenssons i Lammhult) har rötter i skandinavisk designindustri med lång erfarenhet av produktutveckling och möbeldesign. Så sent som 2012 initierades en ny strategi avseende ökat kundfokus och starkare helhetsgrepp.  Operationellt och strategiskt översätts detta i renodling av affärsmodellen med fokus på kärnverksamheten och lansering av effektiviseringsåtgärder. Som ett steg i renodlingen avyttrades under andra halvåret 2012 Scandinavian Eyewear och Voice Fastighet för att frigöra kapital och koncentrera resursutnyttjandet. Därutöver sjösattes samordning och integrering av inköp och administration för att tillvarata synergier mellan de olika bolagen i de två affärsområdena. Fokus från och med då, och fortsättningsvis, är inställt på försäljning och lönsam tillväxt.

Bolaget ser att exportmarknader kommer utgöra en allt större del av försäljningen framgent samt att strategiskt viktiga förvärv prioriteras. Förvärven syftar till såväl kompletterande produktportföljer som åtkomst till nya marknader.

Affärsområden

Efter renodlingen är Lammhults Design Group specialiserat på just möbler och inredning, vilket fördelas i segmenten Office & Home Interiors och Public Interiors. Affärsområdena står för utveckling, marknadsföring och försäljning inom respektive segment. Det förstnämnda affärsområdet, Office & Home Interiors, står för ca. 70% av koncernens försäljning och är inriktat mot framför allt offentliga miljöer och till en mindre del hemmiljöer, och innefattar bl.a. Lammhults och Fora Form med designade möbler för mötesplatser, samt Ragnars Inredning. Ragnars Inredning förvärvades 2016 och är verksamt inom offentliga miljöer med fokus på designade kontorsmöbler. Ytterligare ett område inom Office & Home Interiors är akustikprodukter och produkter för visuell kommunikation och förvaring genom varumärket Abstracta. I affärsområdet ingår även förvärvet Morgana som konsoliderades i januari 2017. Bolaget utvecklar flexibla lösningar för kontor och offentliga miljöer. Sortimentet består av glaspartier, möbler och ljudabsorbenter.

Därutöver har bolaget ett stort kunnande då det kommer till specialtillverkade inredningar. På hemmamiljöfronten, inom förvaring och möbler, finns varumärkena Voice och Ire representerade. På den nordiska marknaden sker försäljningen via återförsäljare och på exportmarknaden är marknadsbearbetningen främst utlagd på agenter. Slutkunderna är företag, myndigheter och organisationer.

Affärsområdet Public Interiors, som står för ca. 30% av koncernens försäljning, är koncentrerat på projektförsäljning av kompletta inredningslösningar samt eftermarknadsförsäljning till offentliga miljöer, främst bibliotek. I affärsområdet återfinns ett flertal varumärken med lokal och internationell exponering genom bolag i Sverige, Danmark och Tyskland samt dotterbolag. Varumärkena BCI och Schulz Speyer innefattar projektförsäljning medan Eurobib Direct innefattar eftermarknaden. Slutkunden för affärsområdet utgörs huvudsakligen av kommuner.

Marknad och tillväxt

Geografiska fördelningen, mätt som omsättning, är till stor del fördelad i Sverige och övriga Europa, där majoriteten av försäljningsintäkterna kommer utanför Sverige. Bolagets viktigaste marknader, sett till försäljning, är Sverige och Norge. Efterfrågan på möbler och inredning är korrelerad med bygg- och fastighetsmarknaden där den underliggande försäljningsdrivaren för Lammhults Design Group är nybyggnation och renovering. Inredningskategorin ligger sent i konjunkturcykeln då inredning är sista fasen när byggprojekt väl är färdigställda.

Förvärvsstrategi och finansiella mål

Bolagets adresserade mål är att cirka två tredjedelar av tillväxten ska vara förvärvsdriven. Förutsättningarna att hitta förvärvsobjekt torde vara goda då marknaden kan beskrivas som fragmenterad, samt att många av de mindre till medelstora bolagen är familjeägda där generationsskifte och dylikt möjliggör försäljning. De senaste förvärven utgörs av S-Line, samt två större bolag: Ragnars Inredning och Morgana. Förvärven är starka på sina nischmarknader och adderar kompletterande erbjudanden till koncernens befintliga varumärken och bolag – vilket är i linje med koncernens förvärvsstrategi.

Bolagets finansiella mål över en konjunkturcykel är att uppnå en årlig försäljningstillväxt överstigande 10% med en rörelsemarginal på minst 8%. Tillväxtmålet innefattar både organisk och förvärvad tillväxt.

Varumärken