Bokslutskommuniké för 2016 samt kvartalsrapport 4, per 31 december 2016

08:17 / 9 februari 2017 Lovisagruvan Pressmeddelande

Bokslutet för 2016
 •         Lovisagruvans intäkter från malmleveranserna 2016 uppgick till 22,0 MSEK (mot 52,9 för 2015).
 •         Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 11,6 MSEK (19,6) en minskning med 40 %.
 •         Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 9,7 MSEK (10,4) en rörelsemarginal på 44 % (20 %).
 •         Resultatet efter finansnetto uppgick till 9,5 MSEK (10,4).
 •         Vinsten per aktie uppgick till 2,15 SEK (2,35).
 •         Styrelsen föreslår att en utdelning om 3 SEK per aktie skall betalas (0,00 per aktie).
Kvartalet, oktober-december 2016
 • ž  Intäkterna från malmleveranserna under fjärde kvartalet 2016 uppgick till 18,6 MSEK (mot 12,1 för samma period 2015).
 • ž  Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 10,6 MSEK (3,0).
 • ž  Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 13,1 MSEK (0,1) en rörelsemarginal på 70 % (1 %).
 • ž  Resultatet efter finansnetto uppgick till 13,0 MSEK (0,1).
 • ž  Vinsten per aktie uppgick till 2,96 SEK (0,01).
 • ž  Likvida medel vid årsskiftet uppgick till 4,8 MSEK (4,2) och de räntebärande lånen till 11,5 MSEK (2,6).

Helåret 2016

2016 har varit ett omställningsår med en lyckosam avslutning. I sökandet efter en ny köpare, efter det överraskande avbrottet med Boliden Garpenberg, kunde i december avtal om fortsatta leveranser slutas med polska Boleslawkoncernen. Under 2016 levererades först bulkkoncentrat till Boleslaw efter framgångsrik legoanrikning av 3 000 ton malm. Därefter testlevererades två båtlaster malm, sammanlagt 8 800 ton torrvikt, också med lyckat behandlingsresultat. Ett mer omfattande avtal om 60 000 ton kunde därefter tecknas. En första last om 4 400 ton kunde levereras under 2016. Totalt har alltså 16 200 ton av årets produktion om 38 400 ton levererats. Malmlagret har därför ökat från 1 500 ton till över 22 900 ton som kommer att kunna levereras under det nya avtalet. Priserna inklusive valutakursen har säkrats för dessa leveranser på den goda nivå som gällde i början av december och som ligger väsentligt över genomsnittet för 2016.

(Se bild i pdf)

Intäkterna från malmleveranserna är preliminära då de baserar sig på antagna metallinnehåll i malmen. Halterna kommer att fastställas i analyser inom kort. Intäkterna och därför även resultatet kan därför komma att justeras.

(Se bild i pdf)

De preliminära intäkterna blev 22,0 MSEK (52,9).

Anrikningskostnaderna blev lägre genom lägre anrikad volym men även genom att Boleslaws anrikning ligger på en klart lägre kostnadsnivå än den tidigare. Dessutom påverkas anrikningskostanden av att Boliden återbetalt för högt debiterade kostnader tidigare år samt av att legoanrikningen av testkvantiteten, 3 000 ton blev särskilt dyr på grund av kapacitetsbrist i det aktuella verket.

Fraktkostnaderna har ökat genom de längre avstånden. Kostnaderna för personal minskade med 4 % genom att personalantalet minskade på grund av naturlig avgång. Kostnaderna för underhåll sjönk med 24 % genom delvis förnyad maskinutrustning.

De administrativa kostnaderna steg med 11 % främst genom de ökade insatser som krävts för omställningen av leveranssystemet.

Genom att en stor del av årets produktion lagrades upp ökades också malmlagrets värde med ett motsvarande belopp. Malmlagret som värderas efter lägsta värdets princip uppgick vid årsskiftet till 12,8 MSEK eller 560 SEK per ton vilket är en ökning med 160 SEK från 400 SEK som gällde i bokslutet för 2015.

Skillnaden är att avskrivningarna samt kostnaden för VD nu inräknas i anskaffningskostnaden vilket de inte gjorde tidigare. Resultateffekten av skillnaden hade inneburit 0,2 MSEK högre resultatet för 2015 och motsvarande mindre för 2016.  

Kostnaderna per ton producerad malm var praktiskt taget oförändrade. Metallhalterna i den levererade kvantiteten låg i nivå med den i tidigare års leveranser.

(Se bild i pdf)

Prospekteringskostnaderna i Lovisagruvan var lägre än föregående år eftersom borrningarna främst skedde under 2015. Övriga utvecklingskostnader om 3,7 MSEK avseende Pahtohavareprojektet har överförts till helägda Lovisagruvan Utveckling så att värdet av all utveckling utanför Lovisagruvans närområde samlats i detta bolag.

Rörelseresultatet efter avskrivningar blev 9,7 MSEK (10,4) och rörelsemarginalen 44 % (32 %). Resultatet efter finansnetto blev 9,5 MSEK (10,4). Vinsten per aktie blev 2,15 SEK (2,35).

Kassaflödet från driften blev genom de utleveranser till Boleslaw som kom igång det sista kvartalet, och som också skedde till goda priser, i nivå med föregående års. Däremot blev det en stor ökning av rörelsekapitalet genom malmlagerökningen. Denna kapitalbindning finansierades med räntebärande lån. Investeringsnivån var låg och någon utdelning betalades inte under året vilket gjorde att likvida medel kunde hållas på samma nivå som när året började.

Kvartalet, oktober-december 2016

Nästan hela 2016 års leverans skedde i fjärde kvartalet. De preliminära intäkterna blev 18,6 MSEK (mot 12,1 för samma period 2015). Gruvresultatet, rörelseresultatet av själva gruvproduktionen före avskrivningar, blev 10,6 MSEK (3,0). Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 13,1 MSEK (0,1) en rörelsemarginal på 70 % (1 %). Resultatet efter finansnetto uppgick till 13,0 MSEK (0,1). Vinsten per aktie uppgick till 2,96 SEK (0,01).

Utvecklingsprojekt

Lovisagruvan AB har i ett internationellt konsortium med 14 partners beviljats medel för forskning och utveckling av ny teknik för analysering av borrkärnor och för utveckling av teknik för effektivare sortering av malmkvalitéer och gråberg.

Forsknings och teknikutvecklingsparter i projektet skall utifrån de fyra deltagande gruvbolagens behov och varierande geologi, mineralogi och produktionstakt, dels utveckla utrustning för snabb penetrativ XRF-baserad analysering av borrkärnor och borrkax från prospekterings- och produktionsborrhål, dels med hjälp av XRF-teknik, utveckla sorteringsmetoder och utrustning för avskiljning av "gråberg" och försortering av olika malmkvaliteter.

För Lovisagruvans del innebär projektet en unik möjlighet att tillsammans med organisationer aktiva inom mycket avancerad analys- och processteknik, utveckla skräddarsydda metoder för att effektivisera prospektering och för att minska gråbergsinblandning.

Sammantaget förväntas projektet på sikt bidra till lägre kostnad per producerad mängd metall och minskad miljöbelastning från såväl transporter, malmbearbetning som kemikaliehantering vid utvinningen av de värdefulla metallerna.

Total kostnadsbudget för hela det treåriga projektet är 11,9 MEUR och Europeiska Unionen bidrar med 9,3 MEUR. Lovisagruvans kostnadsbudget över tre år är 1,3 MEUR som delvis finansieras genom eget arbete och den Europeiska Unionen bidrar med 0,9 MEUR.

I dotterbolaget Lovisagruvan Utveckling AB, med intressebolaget Vilhelmina Mineral, har arbetet med Stekenjokkprojektet fortsatt. Den ansökan om bearbetningskoncession, som av Vilhelmina Mineral lämnats till Bergsstaten, har avstyrkts av länsstyrelsen i Västerbotten med motiveringen att gruvdrift skulle störa eller omöjliggöra renskötseln i området. Bergsstaten har anslutit sig till denna bedömning. Vilhelmina Mineral har överklagat till Regeringen som har att besluta i ärendet.

Stekenjokkgruvan drevs av Boliden mellan 1976 och 1988 och totalt bröts under dessa år ca 7 Mton malm. Den kvarvarande mineraltillgången bedöms uppgå till minst lika mycket.

I Kopparprojektet Pahtohavare där Lovisagruvan har 35 % har visst miljöplaneringsarbete skett liksom arbete med ansökan om bearbetningskoncession.

Utdelningsförslag

Styrelsen föreslår att en utdelning om 3,00 SEK per aktie (0,00 SEK per aktie) sammanlagt 10,2 MSEK skall lämnas ur de disponibla vinstmedlen i bokslutet för 2016 som uppgår till 19,6 MSEK.

Utdelningen

Vi har tidigare angivit en utdelningskapacitet på 3 SEK per aktie vid långsiktigt normala priser, 2 300 USD per ton för zink och 2 100 USD per ton för bly och en USD-kurs på 7,00. Resultatet efter finansnetto i Lovisagruvan skulle ett sådant "normalår" bli ca 20 MSEK och räcka till att efter skatt klara ett investeringsbehov på 5 MSEK utöver avskrivningarna samt 10,2 MSEK för utdelningen.

Dagens priser ligger över dessa normala priser men USD-kursen är 9,00. Resultatnivån blir därför motsvarande högre eller närmare 30 MSEK.

Styrelsen bedömer det vara i aktieägarnas intresse att den närmaste tiden begränsa utdelningen till 3 SEK per aktie och använda det utökade finansiella utrymmet för en kraftigare satsning på de utvecklingsprojekt vi arbetar med i kombination med en förtidsamortering av lån samt etablerande av en högre basnivå på likvida medel.

Utsikter

Produktionsplanen för 2017 innebär en oförändrad årsproduktion om 40 000 kton torrvikt. Malmlagret uppgår vid årets början till 22 900 ton. Planerad leveranskvantitet för 2017 är 54 000 ton. Eftersom intäkterna är säkrade beträffande metallpris och valutakurs gäller osäkerheten endast metallhalter och kostnader.

Osäkerheten i dessa faktorer är begränsad och ett resultat efter finansnetto på upp emot 50 MSEK kan därför förutskickas med relativt hög säkerhet. Genom det goda resultatet möjliggörs även förtida amortering av samtliga räntebärande skulder och etablerande av en god kassareserv.

Årsstämma

Årsstämman hålls torsdagen den 30 mars 2017, kl 18.15 i Jernkontorets Konferensavdelning, Kungsträdgårdsgatan 10 i Stockholm. Förtäring serveras från 17.45.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall den 24 mars 2016 vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt kunna förevisas vid stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att rösta på stämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 24 mars 2017, då sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear.

Finansiell och ekonomisk information avseende 2017
 •         Kvartalsrapport 1, 20 april 2017
 •         Kvartalsrapport 2, 3 augusti 2017
 •         Kvartalsrapport 3, 19 oktober 2017
 •         Bokslutskommuniké och kvartalsrapport 4, 8 februari 2018

Dessutom informeras varje månad om levererade kvantiteter och metallprisutveckling. All informationen förmedlas till media av Aktietorget. Informationen läggs även ut på bolagets hemsida www.lovisagruvan.se.

Aktieägare som önskar få information till sin egen e-mailadress kan arrangera detta på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se genom att gå in där på nyheter och sedan prenumeration.

Rapporten har inte granskats av revisorerna.

Visa som PDF

Visa orginal från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.