En ledande producent av bostäder

Magnolia Bostad

Magnolia Bostad utvecklar effektiva, attraktiva och funktionella nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, hotell och vårdboenden, i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter. Arbetet styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutvecklingStark projektportfölj

Magnolia Bostad har en betydande projektportfölj som primärt är belägen i Storstockholm, Uppsala, Öresundsregionen och Göteborg. Strategin är att 90% kommer utvecklas till hyresrätter och 10% som bostadsrätter i egen regi. Av de utvecklade hyresrätterna är målsättningen att 25% sedermera konverteras från hyresrätter till bostadsrätter i samarbete med köparen. Från och med 2018 är målet att årligen produktionsstarta 2 700 hyresrätter, varav 675 bostäder konverteras till bostadsrätter, 300 bostadsrätter i egen regi, 4 vårdboenden och 1 hotell. Projektportföljen är en rörlig massa där antingen detaljplanearbete, konceptutveckling eller byggnation pågår. Under 2015 och 2016 såldes ca 1 600 respektive 2 100 lägenheter och resterande del av projektportföljen förväntas avyttras relativt jämt fördelat under de kommande åren. 

En tydlig förädlingsprocess

Magnolia Bostads förädlingsprocess sträcker sig från att ett projekt identifieras till att bostadsrättföreningen eller fastighetsägare övertar fastigheten. Detta innebär delmoment i form av förvärv, finansiering, konceptutveckling, upphandling av entreprenad och försäljning.  

Gynnsam marknad

Totalmarknaden för bostadsutveckling är gynnsam. Boverket har gjort beräkningen att det råder bostadsbrist i 255 av 290 kommuner, där antalet kommuner med bostadsbrist också är ökande. Från 2015 och fram tills 2025 bedöms behovet vara 710 000 bostäder varav en större del, 440 000, bedöms behövas redan 2020 vilket innebär en genomsnittlig årstakt om 88 000 bostäder. Preliminärt påbörjades cirka 67 000 bostäder under 2016, inräknat tillskott genom ombyggnader.

Merparten av Magnolia Bostads produktion består av utveckling av hyresrätter där slutkunden ofta är en institution som investerar i fastigheter. Dessa transaktioner bygger exempelvis på att Magnolia Bostad och berörd part har ingått ett avtal om ett antal projekt redan i förväg. Sett över ett decennium är den genomsnittliga totalavkastningen på bostäder 9,20 %, vilket är högst bland samtliga fastighetsslag. Bostadsmarknaden är samtidigt relativt övriga fastighetsdelmarknader något mer stabil och har historiskt klarat marknadsnedgångar något bättre än övriga tillgångsslag. Adderas ett lågt ränteläge till detta borgar det för en fortsatt god efterfrågan från institutionerna på Magnolia Bostads produkter. För centralt belägna fastigheter i de bästa lägena i Stockholm och Göteborg har direktavkastningskravet gått ner de senaste åren, vilket signalerar för en fortsatt god marknad.

Stabilitet i affärsmodellen

Genom att balansera hyresrättsproduktion, bostadsrättsproduktion och hotellproduktion uppnår Magnolia Bostad en hög stabilitet i sin affär. Överlag är risken högre i en bostadsrättsutveckling än i en hyresfastighetsutveckling även om riskerna i båda projekten minimeras av att exempelvis inte bygga på spekulation. Detta innebär att Magnolia Bostad säkerställer att det finns en efterfrågan innan projektet inleds och således ställer höga krav på andelen försålda bostäder. Vid en hyresrättsaffär innebär detta att ett slutgiltigt avtal ska ha träffats med en fastighetsägare innan projektet inleds. Samtidigt minimerar Magnolia Bostad byggkostnadsrisken då företaget använder sig av totalentreprenad.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.