Delårsrapport januari - september 2017

12:15 / 23 november 2017 Malmbergs Elektriska Pressmeddelande

Delårsrapport i sammandrag
  • Intäkterna uppgick till 450 712 (461 646) kkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 28 647 (59 440) kkr
  • Resultatet före skatt uppgick till 27 012 (59 522) kkr
  • Resultatet efter skatt uppgick till 20 895 (46 037) kkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 2,61 (5,75) kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var 8 381 (31 296) kkr

 
Marknad och försäljning
Intäkterna uppgick under perioden januari - september 2017 till 450 712 (461 646) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till 27 012 (59 522) kkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 20,6 (27,0) procent och soliditeten uppgick till 70,4 (65,6) procent. Resultatet per aktie uppgick till 2,61 (5,75) kr. Rörelseresultatet har under året väsentligt påverkats av kostnader för exportmarknaden bl.a. genom produktbyte.

Varulager
Varulagret den 30 september 2017 uppgick till 196 494 kkr jämfört med 204 003 kkr den 30 september 2016. Den 31 december 2016 uppgick varulagret till 213 482 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - september 2017 uppgick till 890 (5 154) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var 8 381 (31 296) kkr. Likvida medel uppgick per 30 september 2017 till 52 158 kkr jämfört med 73 168 kkr 30 september 2016 och 113 929 kkr 31 december 2016. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 45 000 (46 939) kkr den 30 september 2017.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 161 (174) personer den 30 september 2017. Den 31 december 2016 var antalet anställda 173 personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 361 469 (365 048) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 16 250 (48 746) kkr.

Väsentliga händelser under perioden
Hyreskontrakt har tecknats för ytterligare Proffsbutiker i Göteborg och i Norrköping vilket tidigare kommunicerats.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som väsentligt påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte väsentligt kommer att förändras. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I Malmbergs årsredovisning 2016, sid 24, finns en beskrivning av koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Avtal finns med Qontrol Business Intelligence Folke AB om inköp av IT-tjänster. Bolaget ägs av Pernilla Folke som är styrelseledamot och aktieägare i moderbolaget. Avtalet bedöms som marknadsmässigt och inköpta tjänster uppgick till 500 (415) kkr under perioden januari-september 2017. Den utgående skulden till Qontrol Business Intelligence Folke AB uppgår till - (-) kkr. För information om närståenderelationer, se årsredovisningen för 2016, sid 42.

Redovisningsprinciper
Delårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31 december 2016. Nya eller reviderade standarder och tolkningsuttalanden som ska tillämpas framåtriktat från den 1 januari 2017 har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.

Ett projekt pågår för att fastställa effekterna av införandet av nya standarden för intäktsredovisning, "IFRS 15 Revenues from Contracts with Customers". Projektet är upplagt i tre olika faser: utvärdering, konvertering samt implementering. För närvarande pågår utvärderingsfasen. Koncernen har ännu inte kunnat kvantifiera de nya reglernas eventuella effekt på koncernens finansiella rapporter. Koncernen börjar tillämpa den nya standarden från och med räkenskapsåret 2018. Även IFRS 9 Finansiella instrument börjar tillämpas från och med 2018. IFRS 9 kräver bland annat att koncernen gör en bedömning av framtida kundförluster. Vi bedömer att standarden inte kommer ha någon väsentlig påverkan på de finansiella rapporterna.

Verkställande direktören försäkrar att rapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

 
Kumla den 23 november 2017
Malmbergs Elektriska AB (publ)
 

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-58 77 11.

Informationen i denna rapport är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2017 klockan 12.15 (CET).

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.