Halvårsrapport januari - juni 2017

12:15 / 24 augusti 2017 Malmbergs Elektriska Pressmeddelande

Halvårsrapport i sammandrag
Intäkterna uppgick till 300 912 (307 468) kkr
Rörelseresultatet uppgick till 22 862 (35 456) kkr
Resultatet före skatt uppgick till 21 631 (35 172) kkr
Resultatet efter skatt uppgick till 16 723 (27 194) kkr
Resultatet per aktie uppgick till 2,09 (3,40) kr

Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4 748 (29 876) kkr

Marknad och försäljning
Intäkterna uppgick under perioden januari - juni 2017 till 300 912 (307 468) kkr.

Resultat och ställning
Resultatet före skatt uppgick under perioden till 21 631 (35 172) kkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 27,2 (28,4) procent och soliditeten uppgick till 70,2 (66,6) procent. Resultatet per aktie uppgick till 2,09 (3,40) kr.

Varulager
Varulagret den 30 juni 2017 uppgick till 215 503 kkr jämfört med 180 982 kkr den 30 juni 2016. Den 31 december 2016 uppgick varulagret till 213 482 kkr.

Investeringar
Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - juni 2017 uppgick till 666 (3 233) kkr.

Finansiering och likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten var -4 748 (29 876) kkr. Likvida medel uppgick per 30 juni 2017 till 42 197 kkr jämfört med 75 730 kkr 30 juni 2016 och 113 929 kkr 31 december 2016. Beviljade, men ej utnyttjade, belopp på checkräkningskredit uppgick i koncernen till 45 000 (46 899) kkr den 30 juni 2017.

Personal
Antalet anställda i koncernen uppgick till 163 (171) personer den 30 juni 2017. Den 31 december 2016 var antalet anställda 173 personer.

Moderbolaget
Moderbolaget omsatte under perioden 240 641 (244 842) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 14 488 (28 085) kkr.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som väsentligt påverkat denna rapport.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Malmbergs bedömer att den operativa risken på marknaden inte väsentligt kommer att förändras. Malmbergs har en fortsatt bra kontroll över sina utestående krediter, stabila leverantörer, men fortsatt försiktighet avseende kreditgivning samt fokus på internationella valuta- och råvaruförändringar är påkallad. I Malmbergs årsredovisning 2016, sid 24, finns en beskrivning av koncernens riskhantering.

Transaktioner med närstående
Avtal finns med Qontrol Business Intelligence Folke AB om inköp av IT-tjänster. Bolaget ägs av Pernilla Folke som är styrelseledamot och aktieägare i moderbolaget. Avtalet bedöms som marknadsmässigt och inköpta tjänster uppgick till 500 (225) kkr under perioden januari-juni 2017. Den utgående skulden till Qontrol Business Intelligence Folke AB uppgår till 250 (-) kkr. För information om närståenderelationer, se årsredovisningen för 2016, sid 42.

Redovisningsprinciper
Halvårsrapporten för koncernen är upprättad i enlighet med ÅRL och IAS 34. Moderbolaget tillämpar ÅRL och RFR 2. De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med räkenskapsåret som slutade 31 december 2016. Nya eller reviderade standarder och tolkningsuttalanden som ska tillämpas framåtriktat från den 1 januari 2017 har ej haft någon effekt på koncernens eller moderbolagets finansiella ställning eller resultat.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Kumla den 24 augusti 2017
Malmbergs Elektriska AB (publ)

För mer information kontakta VD och koncernchef Jan Folke, tel 019-58 77 11.

Informationen i denna rapport är sådan som Malmbergs Elektriska AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2017 klockan 12.15 (CET).

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.