Aktiv ägare i rörelsedrivande Life Science-bolag

MedCap

MedCap investerar i rörelsedrivande bolag i Life Science-sektorn. Bolaget har som mål att ha en portfölj med 5-10 bolag som ska ha potential att avkasta 20 procent årligen. Trots att bolaget kan beskrivas som Private Equity finns inga fondstrukturer vilket bland annat gör att det inte finns några förutbestämda innehavstider.Aktiv ägare i rörelsedrivande Life Science-bolag

MedCap är ett Private Equity-bolag fokuserat på investeringar i framför allt onoterade bolag inom Life Science-sektorn. Bolagets aktie erbjuder investerare möjlighet till delägarskap i ett antal mindre Life Science-bolag med säte företrädelsevis i Sverige. MedCap investerar i rörelsedrivande bolag med redan existerande intäkter och bevisad affärsmodell och inte i utvecklings- och forskningsbolag.

Till skillnad från mer traditionella Private Equity-bolag som organiserar sina investeringar i fonder med en förutbestämd livslängd, normalt sett på ett par års sikt, kan Medcap tillämpa både längre och kortare placeringshorisonter. Exitstrategin är aktiv och utgår ifrån bolagets mål om att varje investering skall ha potential att avkasta 20 procent årligen. Bedömer MedCap att så inte är fallet kan bolaget välja att avyttra innehavet.

MedCap arbetar med ett aktivt ägande och vill vara delaktiga i utvecklingen av sina innehav. Ägarandelen uppgår i övervägande del av fallen till 100 procent och i princip minst över 50 procent vilket leder till att portföljbolagens finanser konsolideras i MedCaps redovisning. Målet är att portföljen löpande skall innehålla 5-10 bolag, företrädesvis onoterade. Ett femtiotal nya investeringar analyseras årligen och förvärvsstorleken ligger i intervallet 50-200 MSEK. Även mindre komplettringsförvärv till befintliga innehav kan vara aktuella.


I dagsläget innehåller MedCaps portfölj fyra rörelsedrivande bolag under tre affärsområden som beskrivs nedan.

Medicinteknik

Bolagen inom affärsområdet Medicinteknik säljer huvudsakligen olika medicintekniska produkter och tjänster. Kunderna är framförallt landsting, kommuner och vårdinrättningar. Affärssegmentet består av de tre bolagen Abilia, Quickels Systems samt Inpac Aircontainer. Abilia säljer diverse hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar inom kommunikation och kognition samt omgivningskontroll och trygghetslarm. Quickels Systems utvecklar och säljer system för EKG-undersökningar och tillhörande förbrukningsvaror. Inpac Aircontainer producerar och säljer förpackningslösningar för läkemedelsindustrin. Vissa typer av läkemedel kräver förpackningslösningar som skall klara av att upprätthålla temperaturen under transporten, detta medför i vissa fall kundanpassade lösningar med krav på hög kvalitet.

Specialistläkemedel

Affärsområdet Specialistläkemedel utvecklar och säljer läkemedel inom de regulatoriska klasserna registrerade läkemedel, extempore- samt licensläkemedel, kunderna återfinns framförallt inom apoteks- och läkemedelsindustrin samt vårdinrättningar. Segmentet utgörs av bolaget Unimedic exklusive deras parallellhandel av läkemedel. Specialty Pharma tillhandahåller ett brett sortiment av licensläkemedel samt har samarbete med diverse internationella aktörer. CDMO erbjuder produktutvecklingstjänster och kontrakttillverkning av både sterila och icke-sterila flytande läkemedel. 

Läkemedelshandel

Läkemedelshandel innefattar bolaget Cross Pharma som är den resterande delen av Unimedic. Bolaget är en parallellimportör av orginalläkemedel till Sverige, kunderna är framförallt svenska apotek. Läkemedlen köps in, för att sedan paketeras om i bolagets egna ompackningscentral i Polen. Produkterna förses därefter med information anpassad till den svenska marknaden, för att sedan säljas vidare till de olika apotekskedjorna. Cross Pharma tillhör en av de större aktörerna på den svenska marknaden.

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.