Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

QuickCool

Cooling method for intensive care

QuickCool

Quickcool AB har utvecklat en kylmetod som nyttjar näsans värmeväxlande egenskaper för att reducera skadeverkningar i hjärnan vid akuta sjukdomstillstånd med syrebrist. Bolaget har en patenterad och kliniskt testad produkt vilken kyler ner kroppen till 36°C och därigenom ökar sannolikheten för patienten att överleva exempelvis tillfälligt hjärtstopp och reducerar risken för permanenta skador. Bolagets QuickCool® System kommer att CE-märkas och lanseras under 2018.Marknadslansering av QuickCool® System under 2018

QuickCool grundades 2003 och har till stor del varit ett utvecklingsbolag som har fokuserat på prekliniska och kliniska studier. Huvudkontoret ligger i IDEON Science Park i Lund.  Bolaget såg fördelen med ett system för kylning via näshålans blodkärl, jämfört med etablerade kylsystem där patientens kropp täcks av en kyldräkt, kylkuddar eller där kylningen sker invasivt via vensystemet. QuickCools produkt består av en portabel kylapparat som cirkulerar kall saltlösning i ett slutet engångsset kopplat till ballongkatetrar som placeras i patientens näshåla. Den kalla lösningen kyler kontinuerligt patienten via kroppens integrerade värmeväxlare i näshålan. Tack vare systemets utformning och icke-invasiva natur kan systemet startas snabbt med fortsatt tillgång till patienten för sjukvårdspersonal, då kroppen är fri från kyltäcken, kylkuddar och dylikt.

Systemet är portabelt och batteridrivet, vilket garanterar en oavbruten kylning genom hela vårdkedjan, inklusive patienttransport från till exempel intensivvårdsavdelning till röntgen. Patentet är ett koncept-/metodpatent som täcker kyla av människokroppen och hjärnan via näshålan med en vätskefylld kateter.Bolaget har patent i USA, Europa, Australien Japan, Kina och under behandling i Indien. Patentet sträcker sig till 2024 i USA och 2025 i övriga regioner. QuickCool närmar sig marknadslansering av QuickCool® System. CE-märkning av QuickCool® System planeras att ske sommaren 2018. Efter CE-märkning kommer QuickCool att tillsammans med Hans Friberg, som är överläkare i anestesi och intensivvård på Skånes universitetssjukhus, starta den planerade studien på 20 stycken hjärtstoppspatienter i Lund och Malmö. Parallellt med studien kommer marknadslansering att ske.

Video: QuickCool® System

Attraktiv affärsmodell

Årligen drabbas totalt cirka 20 000 personer i Sverige, Danmark och Norge av hjärtstopp utanför sjukhus och färre än tio procent av dessa överlever. Förutsättningarna för överlevnad och minskade hjärnskador förbättras markant med kylbehandling och den nuvarande underpenetrerade globala marknaden för hjärtstopp uppskattas till cirka en miljard SEK. Den globala marknadspotentialen uppskattas till flera miljarder SEK. Den svenska sjukvården är pionjärer inom kylbehandling medan andra marknader, såsom exempelvis USA, traditionellt inte i lika stor utsträckning använt kyla som standardbehandling, trots rekommendationer från American Heart Association (AHA) sedan över tio år tillbaka.

Det genomförs för närvarande studier för att visa om kylbehandling är säkert och effektivt på strokepatienter. Stroke är en vanligare indikation än hjärtstopp. Årligen drabbas totalt cirka 60 000 personer i Sverige, Danmark och Norge av stroke och eftersom cirka 80 procent av de drabbade överlever en akut stroke är antalet behandlingsbara patienter många. I dagsläget innefattar behandlingsalternativ enbart läkemedelsbehandling för ischemisk stroke med propplösare (trombolys). QuickCool har stora förhoppningar på Bolagets produkt avseende strokeindikationen eftersom QuickCools system bedöms fungera väl för behandling av medvetna patienter eftersom kylaggregatet är portabelt och slangarna enbart tar näshålorna i anspråk. Det finns således goda möjligheter för marknadsexpansion via nya affärsområden för QuickCool efter lansering.

QuickCools affärsmodell bygger på den så kallade Razor/Razorblade-modellen. Bolaget avser att erbjuda intensivvårdsavdelningar konkurrenskraftigt prissatta kylapparater samt kateterset för engångsbruk. Bolaget beräknar att engångsförsäljningen, som genererar återkommande intäkter, kommer att svara för ungefär 70 procent av försäljningen på sikt. Försäljningen i Sverige och Skandinavien kommer att ske med egen försäljningsorganisation. För att nå global framgång har QuickCool för avsikt att söka ledande globala distributörer, antingen partners som är etablerade på kylmarknaden eller betydande spelare med ambitioner att addera en innovativ kylprodukt till sin produktportfölj.