Aktiv ägare med värdeskapande förvärvsstrategi

Seafire

Investmentbolaget Seafires affärsidé är att förvärva och vidareutveckla onoterade bolag med starka varumärken och ledande marknadspositioner. Seafire tar en tydlig roll som aktiv ägare där operationella och finansiella resurser tillsätts för att accelerera potentialen i portföljbolagen. Seafire utgörs idag av portföljbolagen Hedén Group och Followit Sweden som åtnjuter marknadsledande positioner i sina respektive nischer. Målsättningen är att förvärva 2-3 bolag per år.Utpräglad förvärvsstrategi

Gemensam nämnare för förvärvsobjekten är att de ska besitta en ledande marknadsposition, beprövad affärsmodell, etablerad kundbas, lönsam grundaffär och en årlig omsättning upp till 100 MSEK. Seafire ser gärna att bolagen står inför ett generationsskifte och/eller är ett entreprenörsbolag. Målsättning är att genomföra två till tre förvärv per år och avser både plattformsbolag (fristående enheter) samt tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter. Förvärvsstrategin är inte begränsad till någon enskild bransch vilket öppnar upp ett stort förvärvsspektrum att kunna exekvera flertalet förvärv utan att göra avkall på förvärvskriterier och potential. Betalningsstrukturen som tillämpas är en mix av kontantvederlag, aktier och säljreverser vilket möjliggör en solid kapitalstruktur på koncernnivån även när förvärvstempot växlar upp.

Adderad värdetillväxt genom vidareutveckling

Seafire är en aktiv ägare med lång ägarhorisont. Vid tillträde initieras initiativ för att vidareutveckla den långsiktiga potentialen i den redan beprövade affärsmodellen. Med utgångspunkt från portföljbolagens marknadsposition och varumärken tillför Seafire operationella och finansiella resurser ofta med syfte att expandera eller på annat sätt bygga vidare på ökat värdeskapande i produkt/serviceerbjudandet. En långsiktig strategi utarbetas med utveckling av affärsmodellen, effektiviseringar och rationaliseringar, produktutveckling tillsammans med marknads- och försäljningssatsningar. Därigenom kan bolagens tillväxt accelereras och det strategiska värdet öka. Som en del av affärsstrategin kan vid behov någon från Seafires team axla rollen som interim-vd i portföljbolagen för att driva igenom operationella och strategiska satsningar.

Nuvarande portföljbolag

Seafire har sedan 2016 förvärvat två (helägda) bolag. Hedén Group är en specialiserad utvecklare av motorer och kontrollenheter för professionella filmkameror. Followit Sweden är en nischspelare inom spårnings- och positioneringsutrustning för forskning på vilda djur men även egendom och transporter.

Hedén Group är ett Göteborgsbaserat entreprenörsbolag med anor från 1964. Bolaget säljer egenutvecklade externa motorer och kontrollenheter för filmkameror inom high-end segmentet. Produkterna avser styrning av fokus, iris och zoom. Kundbasen utgörs bl.a. av produktionsbolag inom den professionella film- och medieindustrin. Under åren har man levererat utrustning till flertalet framträdande produktioner, däribland storfilmer som Avatar, Game of Thrones, James Bond och Star Wars. Hedén har sedan Seafires övertagande utvecklat en produkt för integration med Fujifilm Corporation och Sonys produkter. Där den första leveransen beräknas ske under Q4 2017.

Marknadsdrivkrafterna utgörs av tillgången till streaming av film, antal filmproduktioner och reklamfilmer samt teknikutveckling.

Followit Sweden är en nischspelare med marknadsledande position inom spårnings- och positioneringsutrustning via GPS/GSM/radio. Verksamhetsområdena innefattar mobil positionering av djur för forskning, övervakning av transporter, fordon och stöldbegärlig egendom. Produktutveckling, slutproduktion och montering sker i egen regi i bolagets lokaler i Lindesberg. Produkterna präglas av hög grad av kundanpassning och för att klara extrema krav. Ett exempel på produktutbudet är GPS-halsband som är utformade för att optimera forskningsmöjligheter samt djurens välbefinnande. Halsbanden specialutvecklas från storleken mindre avseende större fåglar och smådjur som vildkatter till betydligt större avseende elefanter. Efter Seafires övertagande har en nysatsning initierats för nästa generations produkter för övervakning inom jakt och fordonsverksamheten.

Marknadsdrivkrafter för Followits produkter för positionering av djur utgörs av anslag till forskningsinstitutioner samt teknikutveckling. Drivkrafterna för produktsegmentet spårning av stöldbegärlig egendom utgörs av inbrottsfrekvensen i samhället samt möjligheten att erhålla sänkt försäkringspremie vid innehavande av larm.

Se intervju med VD Johan Bennarsten från oktober 2017 nedan (Finwire).

Styrelse och ledningens bakgrund

Ledningen har lång erfarenhet från transaktionsmarknaden, företagsaffärer och bolagsstyrning. Johan Bennarsten, VD och tillika grundare, med bakgrund från riskkapitalbranschen har bl.a. innehaft ledande positioner inom nordiska Private-Equity firman CapMan och Partner på Pareto Corporate Finance. Investeringschef Mats Gullbrandsson var med och byggde upp CapMans svenska buy-out verksamhet och var under 2014-2015 VD för butikskedjan Gallerix där han drev igenom en framgångsrik turn-around. Styrelsemedlemmarna har erfarenhet från namnkunniga bolag varav ett flertal börsnoterade. 

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.