Tjänster till kärnkraftsindustrin

Studsvik

Studsvik levererar kvalificerade tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Bolaget bedriver verksamhet inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering och man har lång erfarenhet inom kärnteknik och tjänsteverksamhet i radiologisk miljö.Tjänsteleveratör till kärnkraftsindustrin

Studsvik levererar tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Tyskland, Storbritannien, USA och Global Services. Inom dessa segment har bolaget i huvudsak tre olika verksamhetsområden: avfallshantering, avveckling, driftoptimering samt teknik- och underhållstjänster. Studsviks breda kunderbjudande täcker in hela kärnkraftverkets livscykel men har alltmer koncentrerats mot verksamhetsområdena avveckling och avfallshantering. Inom dessa områden har stora satsningar gjort genom förvärv och investeringar på nya geografiska marknader och dessa två områden svarar i dagsläget för drygt två tredjedelar av bolagets försäljning.

För att skapa ett så attraktivt erbjudande som möjligt utgår Studsviks tjänster alltid utifrån en hög grad av anpassning till kundernas särskilda behov. Driften av kärntekniska anläggningar ställer höga krav på både säkerhet och miljöansvar och man kan erbjuda en rad tjänster inom dessa områden. Vidare är självklart även lönsamheten viktig för kunden och där kan Studsvik också hjälpa till, exempelvis genom programvara för driftoptimering eller teknik- och underhållstjänster vilket förlänger anläggningarnas livslängd.

Fyra olika verksamhetsområden

Kärnkraftverkens produktion genererar en mängd radioaktivt avfall som noggrant måste tas omhand. Även själva avvecklingen av kärntekniska anläggningar resulterar en stor mäng avfall som ska bearbetas innan slutlig förvaring. Studsvik har utvecklat metoder för behandling av avfall vilka väsentligt sänker kundernas kostnader för hantering och lagring. Avfallshanteringstjänsterna sker både i kundernas anläggningar samt i Studsviks egna och bolaget har lång erfarenhet av avveckling av kärntekniska anläggningar och är en väletablerad aktör på ett flertal europeiska marknader. Själva avvecklingsprocessen är lång och komplicerad och Studsviks tjänster täcker in allt från förstudie och planering till den slutliga rivningen och avfallshantering.

Kärnkraftsindustrin strävar ständigt efter att producera så mycket elkraft som möjligt med bibehållen säkerhet. Ett sätt att öka produktionen är att korta avställningstiden för regelbundet underhålls- och servicearbete. Studsvik har utvecklat metoder för att effektivisera underhållsarbetet och har med dessa etablerat en stark position i Centraleuropa med långa samarbetskontrakt. Tjänsterna omfattar såväl kvalificerade konsulttjänster som mekanisk service, dekontaminering och strålskydd vid kärnkraftsanläggningar.

Sist men inte minst erbjuder även Studsvik tjänster inom driftoptimering. Detta är ett verksamhetsområde med hög teknikhöjd och här hjälper bolaget kunderna med att fastställa hållfasthet och livslängd för konstruktionsmaterial och bränsle. Man erbjuder även avancerad programvara för optimering och övervakning av bränsle och härd. Studsvik har utfört sådana tjänster i över 60 år och har laboratorier där både bestrålat och obestrålat material kan testas och utvärderas. God bränsleekonomi är centralt för att nå en god lönsamhet i driften av ett kärnkraftverk. Genom att öka utbränningen av reaktorbränslet kan effektuttaget öka, men driftsäkerheten får samtidigt inte äventyras när mer energi ska utvinnas ur varje bränsleelement. Studsviks programvaror för optimering och övervakning av bränsle och härd är världsledande.

Dynamisk marknad i tillväxt

Studsviks bransch är både växande och dynamisk och kunderna är framför allt kärnkraftverk och leverantörer till kärnkraftindustrin. Efterfrågan på tjänster med anknytning till kärnteknik ökar på många marknader och det internationella atomenergiorganet IAEA förutspår en fördubbling av produktion av kärnkraftselektricitet till 2030. Marknadens underliggande tillväxt beror av ett flertal komponenter, däribland nybyggnationer och moderniseringar samt avveckling och rivning av äldre reaktorer. Strategin är att bolagets tillväxt på prioriterade marknader ska säkras genom organisk tillväxt i kombination med allianser och förvärv.

Studsviks position som en ledande leverantör till den internationella kärnkraftsindustrin stärks genom höga inträdesbarriärer och bolaget har en lång erfarenhet av att bedriva verksamhet på dessa marknader. Inom speciella nischer har Studsvik en stark marknadsposition globalt och bolagets stora geografiska spridning kan utnyttjas när en mer fullskalig etablering övervägs på enskilda marknader.

Källa: IAEA:s hemsida, klicka på bilden för att förstora

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.