Identification systems for smart cities

TagMaster

TagMaster är ett applikationsdrivet teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio-, radar- och kamerateknik (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. Affärsområdena Traffic Solutions och Rail Solutions erbjuder innovativa mobilitetslösningar, som säljs under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic och Magsys. Målet är att öka mobilitet och kommunikation, skapa säkrare samhällen med smidigare trafikflöden och mer hållbara stadsmiljöer.Kort om bolaget och produkterna

TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer tekniskt avancerade produkter, tjänster och system inom teknologierna för RFID, Radar och ANPR - olika typer av automatisk identifiering. Identifiering med RFID sker med hjälp av radiovågor med ett antal olika frekvensband som används av olika system. Ett RFID-system består generellt av 2 huvudkomponenter, en ID-tagg och en RFID-läsare där mjukvara och tillbehör tillkommer. Radar använder kortvågiga radiovågor för att identifiera avstånd, höjd och eventuellt färdriktning för olika föremål. En signal skickas ut, reflekteras mot föremålet och detekteras av avsändaren. Vid identifiering med ANPR används kameror och avancerad mjukvara för att läsa registreringsskyltar i olika användningsområden.

Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Traffic Solutions respektive Rail Solutions. TagMasters produkter passar i särskilt krävande miljöer då de har mycket hög tillförlitlighet, lång läsarräckvidd och klarar hög passagehastighet. Bolaget har specialiserade agentföretag i USA samt i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer.

Traffic Solutions

Den ökande urbaniseringen leder till ett stort behov av att reducera trafikträngsel och föroreningar orsakade av dessa. Inom affärsområdet Traffic Solutions erbjuder TagMaster lösningar för att prioritera kollektivtrafik, automatiskt scanna registreringsskyltar & fordon, begränsa tillträde till privata områden, öka trafiksäkerheten, hantera parkeringsplatser och organisera trafik på flygplatser, hamnar och stora industriområden.

Historiskt har TagMaster fokuserat på RFID marknaden inom Traffic Solutions där bolagets produkter är både väl beprövade och etablerade inom parkering och accesslösningar, samt på vägtullar där bolaget avser bygga marknadsandelar med nya produktlanseringar. TagMasters bedömning är att denna marknad växer med 5-8 procent årligen. Genom förvärv av CitySync och CA Traffic har dock produkt- och mjukvaruutbudet inom trafikövervakning (radar) samt ANPR stärkts avsevärt. Denna del av marknaden spås en högre årlig tillväxtfaktor om 12-15 procent beroende på applikationsområden. De områden som växer mest är parkering, vägtullar, säkerhet/övervakning och trafikledning, alla är applikationsområden där CitySync och CA Traffic är verksamma och där produktutveckling sker. Tanken är att TagMaster med dessa kompletterande tekniker ska bli en attraktivare partner för de systemintegratörer som är med och bygger framtidens smarta städer.

Rail Solutions

Inom Rail Solutions fokuserar TagMaster och Balogh på signalering och automatiserade tågstyrningssystem för i huvudsak tunnelbanor och spårvagnar. I dessa tillämpningar har bolagens lösningar en given position och här finns också utrymme för tillväxt. Signalering (Rail Control) är en ”nischmarknad”, med en årlig omsättning inom tågmarknaden om cirka 11 miljarder euro, som till stora delar består av infrastruktur och tågsystem. Signalmarknaden spås en årlig tillväxt på cirka 4 procent och är ett fokusområde, för de fåtal aktörer som finns på denna marknad, då marginalerna är högre än på de övriga områdena och innovation är nyckeln till framgång. Övergripande trender är de samma som för Traffic Solutions och det förväntas att fullt automatiska(förarlösa) metrolinjer ska öka från dagens 550 km till 2 300 km till år 2030.

Positiv framtidstro

TagMaster fokuserar på att vara säljorienterat och på att ytterligare öka sina andelar på världsmarknaden. Bolaget har som finansiellt mål att kunna uppvisa en årlig tillväxt om minst 20 procent per år räknat som genomsnitt över en femårsperiod. EBITDA ska vara minst 12 procent i genomsnitt över femårsperioden och kassaflödet ska vara positivt. Tillväxten kommer dels vara organisk och dels genom ytterligare förvärv där TagMaster kan tänka sig att bredda produktutbudet till närliggande områden eller stärka sin del i värdekedjan. Det senare var förvärvet av Magsys ett exempel på, med sin starka ställning som distributör i Frankrike, skapas nya synergier till införsäljningen av framförallt CA Traffics och CitySyncs lösningar.

Tell a friend

Here you can tip someone by sending a link to this page:

Share

Share this link to your network through social media.