Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Vitec

Vertical market software

Vitec

Vitec är ett programvarubolag som erbjuder branschspecifik standardiserad programvara till den nordiska marknaden. Bolaget, med verksamhet i Sverige, Norge, Finland och Danmark, växer i den mogna delen av programvarubranschen genom att konsolidera vertikala programvarusegment.Tillväxt genom förvärv

Vitec är ett programvarubolag som fokuserar på ett antal utvalda branscher där målet är att ha en marknadsledande ställning. Bolaget utvecklar och säljer affärssystem och programdelar i syfte att effektivisera interna processer hos kund. Bland kunderna finns fastighetsmäklare, bygg- och fastighetsbolag, banker, försäkringsbolag, energibolag, hälsoföretag, utbildningsföretag, bildelshandlare samt företag inom avfallshantering. Vitec växer genom förvärv av välskötta programvarubolag inom vertikala marknader i Norden. Det är mogna företag med mogna produkter på mogna marknader, därmed är den organiska tillväxten relativt låg. Vitec är en industriell aktör som agerar långsiktigt och behåller de förvärvade bolagen i koncernen. Det kräver en noggrann förvärvsprocess och en ansvarstagande hantering av bolagen. Bolaget har även ett finansiellt mål om att uppnå en rörelsemarginal om 15 procent.

Vitec förvärvar bolag både inom befintliga vertikaler, som leder till högre marknadsandelar, samt i helt nya branscher för ökad riskspridning i koncernen. En avgörande faktor i beslutsprocessen är att förvärvet ska bidra till att vinsten per aktie ökar i koncernen. Därför är det viktigt att bolagen har en god lönsamhet och positiva kassaflöden. Vitec lägger också mycket tid och engagemang på personliga möten med människorna i företagen innan de beslutar sig för ett förvärv. Vitec anser att det är viktigt att vara överens om grundläggande värderingar, affärsmodell och strategier för att kunna driva de förvärvade bolagen med ett decentraliserat ledarskap.

Förvärv kan innebära att Vitec inom en bransch erbjuder produkter med delvis överlappande funktionalitet eller till och med konkurrerande produkter. När det sker så gör vi inga omedelbara förändringar. Vid senare nyutveckling utvärderar vi däremot möjligheten att skapa komponenter med stöd till alla produktlinjer. På så sätt initieras en process för att framtidssäkra produkterna och skapa en ny gemensam produktlinje för alla kunder inom den specifika branschen.

Marknadsposition med höga inträdesbarriärer 

Varje enskild vertikal ställer höga krav på specialisering. Det kräver stora investeringar för att etablera sig som ny aktör och ofta långa ledtider i produktutveckling. Samtidigt är de vertikala marknaderna relativt små och utbyteskostnaden för kunden är hög, vilket minskar möjligheterna att få avkastning på gjorda investeringar.

Inom varje vertikal finns det ofta några få mindre aktörer som specialiserat sig på branschunika programvaror. De mer generella programvarorna ger vanligtvis mindre kostnadseffektiva lösningar för den vertikala marknadens unika behov. Vitec strävar alltid efter en marknadsledande position i de vertikaler bolaget är verksamt, det ger viktiga skalfördelar som möjliggör en långsiktig lönsamhet.

Hög och ökande andel repetitiva intäkter

Vitecs affärsmodell bygger på en hög andel repetitiva intäkter. Det ger stabila och förutsägbara kassaflöden som skapar förutsättningar att agera långsiktigt. Bolaget blir då också mindre känsligt för tillfälliga svackor i efterfrågan. Numera levereras programvarornas funktioner allt oftare över internet via molnbaserade tjänster. Det medför att Vitecs erbjudande utökas till att även omfatta drift och lagring. När traditionell licensförsäljning ersätts av en abonnemangsmodell (SaaS) ökar både rörelsemarginalen och andelen repetitiva intäkter. För kunden innebär det låga investeringskostnader och att kostnader för utveckling, drift, underhåll, uppgradering och support ingår i det löpande avtalet. Ett tryggt helhetserbjudande till en känd kostnad.