Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Electra Gruppen

Electra Gruppen

Electra förändrar affärsmodell

15:50 / 14 July 2016 Electra Gruppen Press release

Electra Gruppen AB
Corporate Action

Electra förändrar affärsmodell

Electra förändrar affärsmodell inom affärsområdet Retail och förtydligar
satsningen inom Logistik & IT 

Hemelektronikbranschen är mitt inne i en strukturomvandling driven av e-handel
och marknadens förväntningar på omnichannel koncept. För att kunna bibehålla
konkurrenskraft och tillhandahålla ett fortsatt attraktivt erbjudande till
marknaden genomför Electra en förändring av modellen för att göra affärer,
främst inom affärsområdet Retail. 

Förändringen förtydligar de olika erbjudanden Electra har till marknaden. De
kedjerelaterade koncepten läggs samman till en enhet och verksamheten kring
e-handel, SDA och distributionsuppdrag bildar en enhet. Dessa kompletteras med
en ny och förtydligad satsning på tjänster som samlas upp i en egen enhet.
Uppdelningen syftar till renodling, med förtydligat resultatansvar i de olika
enheterna. Dotterbolaget Linderholms, som verkat som agentur inom SDA,
avvecklas. 

Den nya affärsmodellen medför förändringar i Electras organisation. Rollerna
som affärsområdesansvariga utgår, medförande en ökad grad av rapportansvar
direkt mot VD. En ny och förtydligad roll som affärsutvecklare tillsätts.
Modellen medför även en satsning inom affärsområdet Logistik & IT, som tillförs
ökade resurser för marknads-bearbetning med uttalat syfte att hitta
tillväxtmöjligheter. 

Det nya sättet att möta marknad och kunder leder till att ett antal av
befintliga funktioner utgår eller slås samman. Konsekvensen av detta är att
antalet medarbetare i organisationen blir färre, vilket medfört tidigarelagda
pensionsavgångar och ett mindre antal uppsägningar. Förhandlingar om
organisationsförändringen har förts under det andra kvartalet och en uppgörelse
nåddes i samband med halvårsskiftet. Som en konsekvens av detta kommer
resultatet för det andra kvartalet 2016 att belastas med engångskostnader för
omstruktureringen uppgående till 1,8 MSEK. Den nya organisationen kommer att
verkställas per den 1 september. Den årliga besparingen i och med
organisationsanpassningen bedöms ligga på ca 4-5 MSEK. 

- Konkurrensen i branschen har varit och är fortsatt knivskarp. Genom att ha en
effektiv organisation och ett attraktivt erbjudande till våra kunder har
Electra historiskt lyckats bra och anpassningen av organisationen ger oss
förutsättningar att fortsätta med det. Att kunna möta kundernas efterfrågan på
en modern marknad kombinerat med en högre intern effektivitet är en
framgångsfaktor för oss, säger Anneli Sjöstedt, VD Electra. 

- De förändringar vi gör ska ses som ett offensivt grepp. Vi vässar erbjudandet
inom segmentet Retail samtidigt som vi tillför resurser inom segmentet Logistik
& IT, där vi ser att vårt erbjudande och kunnande har goda tillväxtmöjligheter. 


     För ytterligare information, vänligen kontakta:
     Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef för Electra Gruppen,
     telefon +46 48058459, mobil +46 7052 584 59
     Johan Jaensson, CFO, telefon +46 48058409, mobil +46 7258 501 22

Show as PDF

Show original from GlobeNewswire

GlobeNewswire

This information was distributed by GlobeNewswire https://www.globenewswire.com/