Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Opus Group

Opus Group

Trafikutskottet framför att regeringen inte bör införliva EU-direktivet enligt Transportstyrelsens förslag

08:30 / 12 April 2016 Opus Group Press release

Trafikutskottet har inför regeringens beredningsarbete framfört att Sverige inte bör anpassa intervallet mellan besiktningstillfällen till det som är minimikravet enligt EU-direktivet.

Transportstyrelsen föreslog i oktober 2015 att nuvarande besiktningsintervall i Sverige för kontrollbesiktning av personbilar och lätta lastbilar bör ändras från 3-2-1 till 4-2-2, vilket är EU:s miniminivå för besiktningsintervaller. Inom branschen kallas den svenska inställelseperioden för 3-2-1 (första besiktning sker efter tre år, nästa gång efter två år osv.). Den föreslagna ändringen skulle innebära att de flesta fordon på allmänna vägar skulle köras längre innan de får en första besiktning för säkerhet eller utsläpp och besiktningsintervallet för alla efterföljande besiktningar skulle dubblas från nuvarande intervall. Trafikutskottet har nu framfört sin syn på förslaget och framhåller vikten av att ha ett system för fordonsbesiktningar som fungerar väl och effektivt. Trafikutskottet anser att regeringen bara bör ändra reglerna för när fordon ska besiktigas på ett sådant sätt att trafiksäkerhet och miljöpåverkan inte försämras.

Trafikutskottet poängterar vikten av att regeringen införlivar besiktningspaketet på ett sätt som gör att Sveriges höga ambitioner vad gäller trafiksäkerhet och miljöhänsyn kvarstår. Enligt Trafikutskottet finns det flera skäl till varför Sverige inte skall anpassa intervallet mellan besiktningstillfället till det som är minimikravet enligt EU-direktivet. Kontrollbesiktningar är bland annat viktiga för att se till att fordonen är trafiksäkra och inte orsakar onödigt stora utsläpp. Trafikutskottet understryker att det förekommer att även relativt nya bilar beläggs med fel vid kontrollbesiktningen. Dessutom är täta besiktningar nödvändiga för att bevaka de faktiska utsläppen.

Opus Group är väldigt positiva till uttalandet av Trafikutskottet. Sverige har under flera år ansetts vara världsledande inom trafiksäkerhet delvis beroende på vår Nollvision om antalet döda i trafiken. Från 1991 till 2013 har antalet årliga dödsfall i trafiken i Sverige minskat med 64% från 745 till 263. Att behålla besiktningsintervallet 3-2-1 som vi har idag och att fortsätta modernisera besiktningsprocessen och besiktningskriterierna är viktiga steg för att Sverige skall hålla målen med Nollvisionen levande. Om den svenska regeringen skulle anta Transportstyrelsens förslag som det är skulle det skada de ädla målen med Nollvisionen, vilket skulle kunna resultera i ökning av dödligheten i trafiken som förnärvarande sker i Storbritannien. Vi kan göra det bättre. Vår regering bör föra en politik som sporrar innovation och investeringar i fordonskontroller i syfte att öka och inte minska trafiksäkerheten i Sverige.

Det fullständiga betänkandet 2015/16:TU11 från Trafikutskottets finns tillgängligt på Riksdagens hemsida: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Fordons--och-vagtrafikfragor_H301TU11/

Mölndal, April 12, 2016
Opus Group AB (publ)

Om Opus Group

Opus Group är ett ledande bilprovningsföretag med starkt fokus på kundservice och innovativ teknologi. Opus Group är en av de ledande aktörerna inom bilprovning i USA och Sverige. Opus Bilprovning har 78 bilprovningsstationer i Sverige. Opus Inspection bedriver bilprovningsprogram i USA, Chile, Peru, Pakistan och på Bermuda och är verksamt inom försäljning och service av emissionskontrollutrustning i Nordamerika och Mexiko. Opus Groups omsättning 2015 uppgick till ca 1 650 MSEK. Opus Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/