Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

24Storage

24Storage

24Storage AB: Delårsrapport 1 januari – 30 september 2020

08:00 / 5 November 2020 24Storage Press release

Fortsatt tillväxt och förbättrad bruttomarginal tack vare successivt ökad mognadsgrad för våra anläggningar och skalbarhet i affärsmodellen

Under kvartalet ökade intäkterna med 18 procent till 21,9 MSEK (18,5) främst tack vare förbättrad beläggning och högre priser på befintliga anläggningar samt tillförd kapacitet. Samtidigt steg driftkostnaderna med endast 9 procent, tack vare den skalbarhet som finns i bolagets affärsmodell. Bruttoresultatet ökade därför med 46 procent jämfört med föregående år. Då bolaget fortfarande är i ett uppbyggnadsskede förväntas bruttomarginalen att förbättras väsentligt i takt med att anläggningarna successivt når högre mognadsgrad.

För att säkerställa kapital för ytterligare expansion genomförde bolaget, efter kvartalets utgång, framgångsrikt en övertecknad obligationsemission om 400 MSEK inom ett ramverk om upp till 800 MSEK med en löptid på 3 år. Emissionen ger tillgång till en större och mer flexibel limit och förväntas även över tid ge lägre finansieringskostnader.

Tredje kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 21,9 MSEK (18,5).
 • Bruttoresultatet ökade till 7,0 MSEK (4,8) och bruttomarginalen ökade till 31,8 procent (26,0).
 • Rörelseresultat före värdeförändring uppgick till -2,7 MSEK (-2,5).
 • Periodens positiva orealiserade värdeförändring på fastighetsbeståndet var 5,9 MSEK (4,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,2 MSEK (-18,2) eller -0,41 kronor (-1,99) per aktie före och efter utspädning.
 • Öppning av ny del av anläggningen i Malmö Hyllie, vilket tillför 2 500 kvadratmeter uthyrningsbar yta.
 • Fortsatt begränsad påverkan av Covid-19.

Perioden januari – september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 63,5 MSEK (52,2).
 • Bruttoresultatet ökade till 18,3 MSEK (12,2) och bruttomarginalen ökade till 28,7 procent (23,5).
 • Rörelseresultat före värdeförändring uppgick till -12,4 MSEK (-15,0).
 • Periodens positiva orealiserade värdeförändring på fastighetsbeståndet var 17,0 MSEK (11,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till -22,6 MSEK (-40,5) eller -1,51 kronor (-4,82) per aktie före och efter utspädning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Obligationsemission om 400 MSEK inom ett ramverk om upp till 800 MSEK med en löptid på 3 år genomfördes. Emissionslikviden har delvis använts för refinansiering av en befintlig skuld om 300 MSEK.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/