Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

24Storage

24Storage

24Storage AB: Bokslutskommuniké 2020

08:00 / 26 February 2021 24Storage Press release

Hög tillväxt med fortsatt marginalförbättring

Under helåret ökade intäkterna med 21 procent till 86,4 MSEK (71,7) främst tack vare förbättrad beläggning och högre priser på befintliga anläggningar. Detta i kombination med den skalbarhet som finns i bolagets affärsmodell ökade bruttoresultatet med 45 procent jämfört med föregående år. Då många av anläggningarna fortfarande är i ett uppbyggnadsskede förväntas bruttomarginalen att förbättras väsentligt i takt med att de successivt når högre mognadsgrad, i form av högre uthyrningsgrad och prisnivå. Anläggningen i Uppsala öppnade under november månad och har initialt belastat resultatet. Fortsatt begränsad påverkan av Covid-19.

Fjärde kvartalet 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 22,9 MSEK (19,5).
 • Bruttoresultatet ökade till 5,6 MSEK (4,2) och bruttomarginalen uppgick till 24,3 procent (21,5).
 • Kvartalets positiva orealiserade värdeförändring på fastighetsbeståndet var 53,7 MSEK (28,7). Värdeökningen förklaras främst av ökade driftnetton samt av något sänkta avkastningskrav.
 • Resultat efter skatt uppgick till 26,5 MSEK (2,9) eller 1,78 kronor (0,22) per aktie före utspädning och 1,70 kronor (0,21) efter utspädning av utestående teckningsoptioner.
 • Anläggningen i Uppsala öppnade, vilket tillförde 4 771 kvadratmeter uthyrningsbar yta.
 • Uppförandet av en ny förrådsanläggning i Västerås med cirka 600 förråd inleddes och planeras öppna under hösten 2021.
 • Obligationsemission om 400 MSEK inom ett ramverk om upp till 800 MSEK med en löptid på 3 år genomfördes.

Helåret 2020

 • Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 86,4 MSEK (71,7).
 • Bruttoresultatet ökade till 23,8 MSEK (16,4). Bruttomarginalen uppgick till 27,5 procent (22,9), varav jämförbara anläggningar 30,4 procent (24,4).
 • Årets positiva orealiserade värdeförändring på fastighetsbeståndet var 70,6 MSEK (40,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till 4,0 MSEK (-37,6) eller 0,26 kronor (-3,93) per aktie före och 0,25 kronor (-3,93) efter utspädning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Den nya anläggningen i Vällingby öppnade i slutet av januari med en uthyrningsbar yta på cirka
  2 600 kvadratmeter och 450 förråd.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/