Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

24Storage

24Storage

Kallelse till årsstämma i 24Storage AB

08:00 / 22 April 2021 24Storage Press release

Aktieägarna i 24Storage AB, org. nr 556996-8141, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24 maj 2021.

Information med anledning av Covid-19

Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Det är viktigt för Bolaget att ta ett samhällsansvar och bidra till att begränsa risken för smittspridning av Covid‑19. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Det kommer således inte att finnas möjlighet att närvara personligen eller genom ombud vid årsstämman.

Information om bolagsstämmans beslut offentliggörs så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt den 24 maj 2021.

Rätt att delta och anmälan till årsstämman

Aktieägare som vill delta vid årsstämman måste:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 14 maj 2021;
 1. dels anmäla sitt deltagande vid stämman genom att avge sin förhandsröst i enlighet med anvisningarna nedan under rubriken "Förhandsröstning", så att anmälan och poströsten är Bolaget tillhanda senast den 21 maj 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt registrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste senast fredagen den 14 maj 2021 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av relevant förvaltare senast tisdagen den 18 maj 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken;

Ombud m.m.

Om aktieägare förhandsröstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas formuläret för förhandsröstning. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling bifogas formuläret. Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.24storage.se.

Förhandsröstning

Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av Covid-19 har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.24storage.se. En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast fredagen den 21 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas med post till Årsstämma 2021 24Storage AB, Att: Lena Nelson, Box 7723, 103 95 Stockholm eller med e-post till bolagsstamma@24storage.se.

Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret

Förslag till dagordning:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en justeringsperson
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  2. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt den fastställda koncernbalansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 11. Val till styrelsen och av revisorer
 12. Beslut om principer för valberedningen
 13. Beslut om ändring av bolagsordningen
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
 15. Avslutande av stämman

Förslag till beslut:

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Valberedningen föreslår att till ordförande för stämman välja jur, kand. Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå eller, vid förhinder, den han anvisar.

Punkt 3: Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkännas av bolagsstämman är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på Bolagets aktiebok som erhållits av Euroclear Sweden AB och inkomna förhandsröster, och kontrollerats av justeringspersonen.

Punkt 5: Val av en justeringsperson
Styrelsen föreslår jurist Carl Isaksson till justeringsperson eller, vid förhinder, den han anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 8.b: Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att samtliga till årsstämmans förfogande stående medel överförs i ny räkning.

Punkt 9-11: Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer samt arvoden till styrelsen och revisorerna och val till styrelsen och av revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen hålls intakt och därmed ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter och att ett revisionsbolag ska väljas som revisor och att inga revisorssuppleanter ska utses.

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet ska uppgå till sammanlagt 1 050 000 kr (1 050 000) att fördelas med 300 000 kr (300 000) till styrelseordförande och 150 000 kr (150 000) vardera till övriga ledamöter.

Valberedningen föreslår att arvode till revisor utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår att omvälja styrelseledamöterna Jan-Olof Backman, Staffan Persson, Fredrik Tilander, Anna Henriksson, Henrik Forsberg Schoultz samt Maria Åkrans. Till styrelseordförande föreslås Jan-Olof Backman.

Valberedningen föreslår att nyvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) som revisor till och med slutet av årsstämman 2022. PwC har låtit meddela att för det fall PwC väljs kommer Johan Rippe att vara huvudansvarig revisor.

Mer information om de till omval föreslagna ledamöterna samt valberedningens motiverade yttrande finns på Bolagets hemsida www.24storage.se.

Punkt 12: Principer för valberedningen
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar anta följande principer för hur ledamöterna till valberedningen inför årsstämman 2022 ska utses. Principerna är något justerade jämfört med de principer som beslutades av årsstämman 2020. Principerna innefattar även förfarande för att ersätta ledamöter i valberedningen.

 1. Valberedningen utses årligen och ska bestå av fyra ledamöter. Dessa ska vara dels styrelsens ordförande, dels ledamöter utsedda av envar av de tre röstmässigt största aktieägarna per utgången av det andra kvartalet året före årsstämman. Styrelsens ordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte.
 1. Namnen på de personer som ska ingå i valberedningen ska publiceras senast sex månader före nästkommande årsstämma på Bolagets hemsida. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna avstår från att utse ledamot till valberedningen tillfaller denna rätt den i röstmässig storlek nästkommande aktieägaren.
 1. Om en ledamots anknytning till den aktieägare som nominerade ledamoten upphör eller om ledamoten av annan anledning lämnar valberedningen, har den aktieägare som utsåg ledamoten rätt att ersätta denne i valberedningen. Om någon aktieägare som utsett ledamot till valberedningen avyttrar en väsentlig del av sina aktier i Bolaget innan valberedningens uppdrag slutförts, ska den ledamot som denna aktieägare utsett, om valberedningen så beslutar, avgå och ersättas av ny ledamot som utses av den röstmässigt största aktieägaren som inte är representerad i valberedningen.
 1. Valberedningen utser inom sig sin ordförande. Ledamot av styrelsen får inte vara ordförande i valberedningen.
 1. Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman 2022 för beslut:
- förslag till stämmoordföranden
- förslag till styrelsearvoden
- förslag till revisorsarvode
- förslag till styrelse
- förslag till styrelseordföranden
- förslag till revisor

- förslag rörande principer för utseende av valberedning inför 2023 års årsstämma

Punkt 13: Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen för Bolaget föreslår att årsstämman beslutar att ändra Bolagets bolagsordning enligt följande:

Det föreslås att bestämmelsen om deltagande vid bolagsstämma justeras med anledning av ändring i aktiebolagslagen. Bolagsordningens § 8 får därmed följande lydelse:

"För att få delta i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."

Vidare föreslås att införa möjlighet till fullmaktsinsamling och poströstning. Bolagsordningen får därmed en ny § 9 med följande lydelse (varvid efterföljande bestämmelser får ändrad numrering):

"Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman."

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Punkt 14: Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
Styrelsen för Bolaget, föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte för genomförande av finansiering, förvärv av företag och fastigheter.

Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

Styrelsen eller den styrelsen utser bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkten 13 och 14 krävs att dessa har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Antal aktier och röster
Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 14 924 020 aktier medförande lika antal röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrig information
Kopior av redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullmaktsformulär fullständiga förslag till beslut, inklusive bolagsordningen i sin helhet, och övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på Luntmakargatan 46 i Stockholm och på Bolagets webbplats, www.24storage.se senast tre veckor före årsstämman och sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin e-mail- eller postadress. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse hålls tillgänglig på Bolagets webbplats per dagen för kallelsen och kommer även skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin e-mail eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även Bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening. Begäran om sådana upplysningar ska ha inkommit skriftligen till Bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. den 14 maj 2021 till Årsstämma 2021 24Storage AB, Att: Lena Nelson, Box 7723, 103 95 Stockholm eller med e-post till bolagsstamma@24storage.se. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets hemsida www.24storage.se och på Bolagets huvudkontor senast den 19 maj 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin e-mail eller postadress.

Hantering av personuppgifter
Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För fullständig information om hur personuppgifterna hanteras, se vår integritetspolicy: https://24storage.se/omoss/personuppgifter.

****
Stockholm i april 2021
24Storage AB
Styrelsen

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/