Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

24Storage

24Storage

24Storage: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021

08:00 / 6 May 2021 24Storage Press release

Ökad mognadsgrad gav fortsatt tillväxt och förbättrad bruttomarginal

Under kvartalet ökade intäkterna med 18 procent till 24,2 MSEK (20,5) främst som en följd av ökningar av priser och uthyrningsgrad på befintliga anläggningar. Även uthyrningsgraden för den sammantagna portföljen ökade trots tillförd kapacitet med två nya anläggningar under de senaste två kvartalen. Successivt ökad mognadsgrad och den skalbarhet som finns i bolagets affärsmodell gör att bruttoresultatet ökade med 24 procent jämfört med föregående år och för jämförbara anläggningar med 42 procent. Ökad uthyrningsgrad och högre priser i hela portföljen kommer framåt att ge starkare resultat och kassaflöde.

Första kvartalet 2021

  • Nettoomsättningen ökade med 18 procent till 24,2 MSEK (20,5).
  • Bruttoresultatet ökade med 24 procent till 7,7 MSEK (6,2). Bruttomarginalen ökade till 31,9 procent (30,1), varav jämförbara anläggningar 36,5 procent (33,2).
  • Rörelseresultat före värdeförändring uppgick till -1,9 MSEK (-4,4).
  • Värdeförändringar på fastighetsbeståndet var 10,1 MSEK (5,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till -5,7 MSEK (-7,6) eller -0,38 SEK (-0,51) per aktie före och efter utspädning.
  • Anläggningen i Vällingby (Stockholm) öppnade, vilket tillförde 2 600 kvadratmeter uthyrningsbar yta och 450 förråd.
  • Byggnation av ny förrådsanläggning i Mölndal påbörjades med fler än 700 förråd och drygt 4 200 kvadratmeter uthyrningsbar yta med planerad öppning under tredje kvartalet 2021.

Händelser efter kvartalets utgång

  • Förvärv av fastighet i Högsbo, Göteborg där en anläggning på cirka 4 600 kvadratmeter uthyrningsbar yta planeras med beräknad öppning kring årsskiftet 2021/2022.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/