Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

24Storage

24Storage

Kommuniké från årsstämman i 24Storage AB

11:25 / 24 May 2021 24Storage Press release

Årsstämman 2021 i 24Storage AB ("24Storage" eller "Bolaget") hölls idag den 24 maj 2021 varvid aktieägarna fattade följande beslut. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes stämman enbart genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Fastställande av resultat- och balansräkningen
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i 24Storage samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade medel, inklusive överkursfond samt årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan styrelsesuppleanter. Det beslutades vidare att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Vidare beslutades, i enlighet med valberedningens förslag, att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1 050 000 kr (1 050 000 föregående år) att fördelas med 300 000 kr (300 000) till styrelseordförande och 150 000 kr (150 000) vardera till övriga ledamöter.

Vidare beslutades att arvode till revisor skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes, i enlighet med valberedningens förslag, Jan-Olof Backman, Staffan Persson, Fredrik Tilander, Anna Henriksson, Henrik Forsberg Schoultz samt Maria Åkrans. Jan-Olof Backman omvaldes som styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes som ny revisor för Bolaget. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Johan Rippe kommer att vara huvudansvarig.

Principer för utseende av valberedningen
Årsstämman beslutade att anta principer för utseende av en valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen genom att införa möjlighet till poströstning och fullmaktsinsamling. Vidare beslutades i enlighet med förslaget att genomföra vissa mindre tekniska och språkliga justeringar.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler, med rätt att teckna sig för respektive konvertera till aktier i Bolaget, motsvarande högst 10 procent av Bolagets aktiekapital efter utspädning baserat på antalet aktier vid tidpunkten då bemyndigandet utnyttjas för första gången, att betalas kontant, genom kvittning eller med apportegendom.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan är främst i syfte för genomförande av finansiering, förvärv av företag och fastigheter. Utgivande av nya aktier med stöd av bemyndigandet ska genomföras på sedvanliga villkor under rådande marknadsförhållanden.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman enligt ovan hänvisas det till kallelsen och årsredovisningen samt valberedningens förslag som finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.24storage.se.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/