Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Allgon

Allgon

Delårsrapport januari-september 2018: Strategiskt fokus mot industriell radiostyrning

08:30 / 29 November 2018 Allgon Press release

 • Strategiskt fokus mot industriell radiostyrning genom förvärvet av Tele Radio (konsoliderat sedan 1 augusti 2018)
 • Allgon blir med Tele Radio och Åkerströms en av världens fem största aktörer inom industriell radiostyrning, en marknad som beräknas vara värd minst 5 MDR SEK och som de senaste åren vuxit med genomsnitt 12%
 • Proforma uppgår omsättningen inom radiostyrning (Tele Radio och Åkerströms) under årets nio första månader till 303,0 MSEK med ett EBITDA om 56,3 MSEK exklusive koncerngemensamma kostnader. EBITDA marginalen inom radiostyrning är 18,6 % för perioden 
 • Affärsområdet industriell radiostyrning, Tele Radio och Åkerströms, växer med 21% under årets första nio månader.
 • Ny organisationsstruktur med två affärsområden - Industriell radiostyrning och Connectivity 
 • I affärsområdet Connectivity samlas verksamheter med inriktning på teknologi med angränsning till radiostyrning genom bolagen Smarteq, WSI, IIOX och Satmission. Affärsområdet har under kvartalet utvecklats svagt beroende av säsongsvariationer och svagare försäljning
 • Ny fokuserad ledningsgrupp med koncernchef, vVD och CFO. Tele Radios VD Ola Samelius utnämnd till vVD för Allgon
Tredje kvartalet 2018
 • Nettoomsättningen uppgick till 90,8 (42,6) MSEK, en ökning med 113 % jämfört med motsvarande period 2017
 • Kvartalets EBITDA uppgick till -0,1 (1,7) MSEK. Kvartalets EBITDA innehåller transaktionskostnader om 7,4 (-) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,3 (-0,1) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -4,7 (-0,1) %
 • Periodens resultat uppgick till -9,7 (-0,8) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om -0,18 (-0,04) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,6 (-5,6) MSEK
 • Tele Radio konsolideras fr o m 1 augusti 2018 och har under augusti - september omsatt 50,6 MSEK med ett EBITDA om 9,2 MSEK
Januari - September 2018
 •  Nettoomsättningen uppgick till 192,2 (150,2) MSEK, en ökning med 28 % jämfört med motsvarande period 2017
 •  Periodens EBITDA uppgick till 6,2 (7,5) MSEK. Periodens EBITDA innehåller transaktionskostnader om 7,4 (1,5) MSEK
 •  Rörelseresultatet uppgick till -1,7 (2,4) SEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -0,9 (1,6) %
 •  Periodens resultat uppgick till -8,5 (0,6) MSEK, vilket ger ett resultat per aktie om -0,25 (0,03) SEK
 •  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -20,6 (-12,5) MSEK
 •  Tele Radio konsolideras fr o m 1 augusti 2018 och har under årets nio första månader omsatt 231,8 MSEK med ett EBITDA om 44,6 MSEK

VD HAR ORDET

Med förvärvet av Tele Radio som vi tillträdde den första augusti tar Allgonkoncernen ett stort steg och blir en av världens ledande aktörer inom industriell radiostyrning. Vi är idag en koncern med 360 anställda med verksamheter i 15 länder. Industriell radiostyrning används inom en stor bredd av tillämpningsområden. Den globala marknaden för industriell radiostyrning uppskattas av externa bedömare vara värd minst 5 MDRSEK per år. Kunderna efterfrågar skräddarsydda lösningar samtidigt som den tekniska utvecklingen går snabbt. Den genomsnittliga tillväxten för branschen har under de senaste åren legat på cirka 12 procent. Vår ambition är att organiskt växa snabbare än marknaden. Allgons tillväxtstrategi handlar om att tillsammans med våra kunder utveckla lösningar i teknologisk framkant, ett tydligt försäljningsfokus där vi drar nytta av vårt starka distributionsnät samtidigt som vi stärker vår eftermarknadsförsäljning med serviceavtal. Därutöver utvärderar vi selektiva kompletterande förvärv som kan drivas av både geografisk täckning och kompletterande produktområden.

Vårt tydliga fokus är nu att ytterligare stärka vår position på denna marknad. Med Tele Radio och Åkerströms har vi sammantaget både kompetens och volym för att utveckla framtidens radiostyrningslösningar som möter industrins allt högre krav. Bolagen kompletterar varandra väl där Tele Radio levererar ett bredare utbud av produkter för industriell radiostyrning globalt medan Åkerströms är mer fokuserade på komplexa system för industrin med tonvikt på Norden. Under september tog Tele Radios VD Ola Samelius plats i koncernledningen och utnämndes till vVD för Allgon. Ola kommer att spela en viktig roll i Allgons utveckling med fokus på att kombinera Tele Radios struktur, processer för effektivare försäljning och deras modell för geografisk expansion med Åkerströms höga kunskap inom service och eftermarknad.

Tele Radio konsolideras från och med den första augusti. Proforma uppgår omsättningen för Tele Radio och Åkerströms tillsammans under årets nio första månader till 303,0 MSEK med ett EBITDA om 56,3 MSEK exklusive koncerngemensamma kostnader. Den gemensamma EBITDA marginalen är 18,6 % för perioden.

I affärsområdet Connectivity samlas verksamheten som inriktar sig på teknologi med angränsning till radiostyrning genom bolagen Smarteq, WSI, IIOX och Satmission. Affärsområdet har under kvartalet utvecklats svagt beroende av säsongsvariationer och svagare försäljning.

När vi blickar framåt mot 2019 möter vi marknaden som nya Allgon med ett nytt och tydligt strategiskt fokus på marknaden för industriell radiostyrning.

Johan Hårdén, VD
Stockholm den 29 november

INBJUDAN TILL TELEFONKONFERENS

Idag, den 29 oktober, arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Johan Hårdén, vice VD Ola Samelius samt CFO Sten Hildemar presenterar och kommenterar rapporten.

Tid: Onsdagen den 29 oktober kl 10.00

Den som önskar delta i telefonkonferensen ringer:

Från Sverige: +46856642697
Från Storbritannien: +442030089809

För att ta del av presentationen, vänligen använd denna länk:
https://tv.streamfabriken.com/allgon-q3-2018

Rapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga på Allgons hemsida www.allgon.se (https://www.allgon.se) kl 09.30.

Välkommen!

För mer information, kontakta: 

Johan Hårdén, Koncernchef Allgon

johan.harden@allgon.se

073-385 92 19

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/