Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Allgon

Allgon

Allgon ingår avtal om förvärv av Tele Radio - siktar på att bli en global aktör inom industriell radiostyrning

08:15 / 4 May 2018 Allgon Press release

Allgon AB (publ) ("Allgon" eller "Bolaget") har idag ingått ett villkorat avtal om förvärv av samtliga aktier i Tele-Radio International Holding AB ("Tele Radio"). Tele Radio är en internationell aktör med fler än 240 anställda och verksamhet i mer än 15 länder. Tele Radio utvecklar, tillverkar och marknadsför radiostyrningsprodukter för industriellt bruk. Förvärvet ska genomföras till en köpeskilling om 350 MSEK på kassa- och skuldfri basis med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare högst 50 MSEK. Förvärvsavtalet är villkorat av att Allgon erhåller erforderlig finansiering för genomförandet av förvärvet. Bolaget har för avsikt att en del av förvärvet ska finansieras genom en företrädesemission och har därtill gett ABG Sundal Collier i uppdrag att utvärdera möjligheterna och bedöma förutsättningarna att emittera skuldinstrument eller uppta annan lånefinansiering.

Beskrivning av Tele Radio

Tele Radio utvecklar och tillverkar radiostyrningsprodukter för industriellt bruk och är en av de ledande aktörerna i Europa. Tele Radios produktutbud innefattar avancerade radiosystem speciellt anpassade för tung industri där kraven på säkerhet och tillförlitlighet är höga. Tele Radio erbjuder även enklare system till lätt industri. Genom sitt globala nätverk av dotterbolag och auktoriserade återförsäljare erbjuder Tele Radio, förutom sin breda produktportfölj, ett omfattande serviceutbud. Tele Radio har genomgående en mycket hög kundnöjdhet och återköpsfrekvens.

-       Tele Radio har gjort en imponerande tillväxtresa, tillsammans tar vi nu steget mot att bli en global aktör inom industriell radiostyrning, säger Johan Hårdén, vd Allgon.

-       Vi ser detta som en klok affär där vi skapar ett starkt affärsområde och samlar lång erfarenhet och kärnkompetens inom industriell radiostyrning, säger Ola Samelius, vd Tele Radio.

Tele Radio, med huvudkontor i Göteborg, sysselsätter fler än 240 medarbetare. Tele Radio har haft en stark historisk tillväxttakt i nettoomsättningen med en genomsnittlig årlig tillväxt om cirka 12 procent sedan 1999. För räkenskapsåret 2017 hade Tele Radio en nettoomsättning om cirka 252 MSEK samt justerad EBITDA, inklusive bedömda IFRS-effekter, om 51 MSEK. Under första kvartalet 2018 hade Tele Radio en tillväxt på över 20 procent.

Beskrivning av transaktionen

Genom de två bolagen, Tele Radio och Allgon med dotterbolaget Åkerströms, blir Allgons verksamhet inom radiostyrning, ett starkt globalt bolag inom industriell radiostyrning, en marknad med en storlek om cirka 5 miljarder SEK och en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 12 procent under perioden 2014-2016[1]. Tele Radios och Åkerströms ledningar anser att bolagen kompletterar varandra väl både ur operationell, kommersiell och finansiell synvinkel. Vidare ser bolagen potentiella synergieffekter om cirka 15 MSEK på årlig basis som kommer att realiseras över en treårsperiod.

Köpeskillingen uppgår till 350 MSEK på kassa- och skuldfri basis med en potentiell tilläggsköpeskilling om 50 MSEK, förutsatt att vissa finansiella mål för Tele Radio uppfylls. Vidare kommer Allgon i samband med genomförandet av transaktionen refinansiera vissa existerande lån.

Förvärvsavtalet är villkorat av att Allgon erhåller erforderlig finansiering för genomförandet av förvärvet.

Finansiering

Som del av förvärvslikviden kommer Allgon att emittera stamaktier till ett värde av cirka 66 MSEK till delar av Tele Radios ledning samt en av huvudägarna i Tele Radio. Bolaget har för avsikt att en del av förvärvet vidare ska finansieras genom en företrädesemission och har därtill gett ABG Sundal Collier i uppdrag att utvärdera möjligheterna och bedöma förutsättningarna att emittera skuldinstrument eller uppta annan lånefinansiering.

Finansiell information

Under 2017 hade Tele Radio intäkter om cirka 252 MSEK samt justerad EBITDA, inklusive bedömda IFRS-effekter, om 51 MSEK. Allgon redovisar i enlighet med IFRS såsom antagen av EU och Tele Radio redovisar enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) samt enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Den bedömda IFRS-effekten är endast preliminär och har inte granskats av Bolagets revisor.

Allgon Tele Radio Sammanslagning
MSEK 2017 2017 2017
Nettoomsättning 199 252 451

Justerad EBITDA 11 42 53
Marginal, % 5,5% 16,9% 11,8%

Jämförelsestörande poster -2 -10 -12
EBITDA 9 33 42
Marginal, % 4,6% 12,9% 9,2%

Bedömd IFRS effekt - 8 8
Justerad EBITDA i enlighet med IFRS 11 51 62
Marginal, % 5,5% 20,2% 13,7%

Denna information är sådan information som Allgon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 08.15 CET den 4 maj 2018.

För mer information och kontakt:

Johan Hårdén, vd Allgon AB
johan.harden@allgon.se
 (johan.harden@allgon.se)073-38592 19

Ola Samelius, vd Tele Radio
o.samelius@tele-radio.com 
070-884 69 01

Om Allgon 

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som certified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna. För mer information: www.allgon.se 

----------------------------------------------------------------------

[1] Baserat på en marknadsstudie utförd av en ledande internationell extern konsultfirma.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/