Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Allgon

Allgon

Kommuniké från årsstämma i Allgon AB (publ) den 15 maj 2018

15:39 / 15 May 2018 Allgon Press release

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att årets resultat, -4 928 522 kr avräknas mot överkursfonden och att 51 873 469 kr balanseras i ny räkning.

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Sven von Holst, Per Nordlander, Anders Björkman och Ingalill Östman samt Björn Lindblom. Sven von Holst omvaldes till styrelsens ordförande. Grant Thornton Sweden AB valdes som ny revisor med Erik Uhlén som huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman beslutade avseende styrelsens arvode, i enlighet med valberedningens förslag, att ordföranden skall erhålla 230 000 kr och respektive ledamot
115 000 kr, d.v.s. totalt maximalt 690 000 kr om styrelsen består av fem ledamöter. Styrelseledamoten Per Nordlander avstår dock från styrelsearvode vilket innebär att styrelsearvodet maximalt kommer att uppgå till 575 000 kr.

Beslut fattades vidare om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet B-aktier i bolaget kunna öka med högst 2 300 000 B-aktier i bolaget, vilket motsvarar en utspädning med cirka 10 procent. Teckningskursen för aktierna ska motsvara ett marknadsvärde på bolagets aktie. Teckningskursen ska fastställas av styrelsen innan teckningstiden börjar löpa. 

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital samt i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med styrelsens förslag, liksom skälen för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra ytterligare förvärv och för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget.

Noterades att samtliga beslut var enhälliga.

För mer information och kontakt: 

Johan Hårdén, vd Allgon
Johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

Om Allgon 

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som Cerfified Adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/