Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Allgon

Allgon

Kommuniké från extra bolagsstämma i Allgon AB (publ)

12:16 / 18 June 2018 Allgon Press release

Extra bolagsstämma hölls idag måndagen den 18 juni 2018 i Allgon AB (publ) ("Allgon" eller "Bolaget") varvid aktieägarna fattade i huvudsak följande beslut.

Företrädesemission av högst 25 331 940 B-aktier

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om emission av högst 25 331 940 B-aktier. Rätt att teckna de nya B-aktierna tillkommer den innehavare av B-aktie som på avstämningsdagen den 19 juni 2018 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare äger företrädesrätt att för befintlig B-aktie teckna nya B-aktier till teckningskursen 5,00 kronor per aktie. Aktieägarna erhåller en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd B-aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av sex (6) B-aktier i företrädesemissionen.

Teckningskursen för B-aktierna är 5,00 kronor per aktie och totalt tillförs Allgon cirka 127 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader om samtliga aktier tecknas och betalas. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper mellan den 21 juni 2018 och den 9 juli maj 2018. Mer information om emissionen återfinns i det prospekt som beräknas offentliggöras den 20 juni 2018.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av B-aktier avseende förvärvet av Tele-Radio International Holding AB

I enlighet med styrelsens förslag beslutade extra bolagsstämman om att bemyndiga styrelsen, att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan bemyndigande endast för att slutföra förvärvet av Tele-Radio International Holding AB.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner

Vidare beslutade extra bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av B-aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna B-aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, till ett antal motsvarande maximalt tio (10) procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter genomförd företrädesemission enligt ovan samt efter tillträdet av förvärvet av Tele-Radio International Holding AB, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.

Att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission utan företrädesrätt för aktieägarna enligt ovan bemyndigande är främst i syfte att kunna anskaffa nytt kapital för att öka Bolagets flexibilitet, och för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i Bolaget eller i samband med förvärv. Teckningskursen för aktierna ska motsvara ett marknadsvärde på Bolagets aktie.

Detta bemyndigande ersätter det vid årsstämman 2018 beslutade bemyndigandet.

För detaljerade villkor avseende besluten på extra bolagsstämman hänvisas till de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.allgon.se.

För mer information och kontakt:

Johan Hårdén, vd Allgon AB
johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

Om Allgon 

Allgon är en företagsgrupp med en stark entreprenörskultur. Vårt fokus är att ge värde till våra aktieägare genom att utveckla och förvärva spetsföretag med en global kundbas inom digitalisering och IoT. Allgon (ALLG B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm med FNCA Sweden som certified adviser. Våra specialistföretag levererar en bred uppsättning tjänster för avancerad industriell IoT-utrustning, digitala kommunikationssystem, molnbaserad infrastruktur och trådlösa lösningar för krävande miljöer. Vår globala kundbas finns inom automotive, mobil- och telekom, transport, bygg och broadcasting-sektorerna. För mer information: www.allgon.se 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/