Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Allgon

Allgon

ALLGON AB(PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2018

08:30 / 29 August 2018 Allgon Press release

  • Nettoomsättningen uppgick till 54,6 (57,0) MSEK, en minskning med 4 % jämfört med motsvarande period 2017.
  • Periodens EBITDA uppgick till 5,0 (3,2) MSEK. Jämförelsetalet innehåller transaktionskostnader om 1,5 MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (1,5) MSEK, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,7 (2,6) %.
  • Periodens resultat uppgick till 2,4 (1,0) MSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,11 (0,04) kr/aktie.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,4 (-2,5) MSEK.
  • Den 4 maj annonserades att Allgon ingått ett villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i Tele-Radio International Holding AB. Förvärvet genomfördes till en köpeskilling om 350 MSEK på kassa- och skuldfri basis med en möjlig tilläggsköpeskilling om ytterligare högst 50 MSEK och tillträdet skedde den 31 juli. Tele-Radio hade 2017 en omsättning på 252 MSEK och hade en justerad EBITDA på 51 MSEK. Under perioden januari till juni 2018 omsatte Tele-Radio 159,4 MSEK med en EBITDA på 32,6 MSEK.

VD har ordet

Affären med Tele-Radio har nu slutförts och i och med detta blir Allgonkoncernen en internationellt ledande aktör inom radiostyrning. 

Genom de två dotterbolagen, Tele-Radio och Åkerströms, kommer Allgons verksamhet inom radiostyrning, att ha en stark global närvaro på en marknad som omsätter mer än 5 MDSEK. Marknadens genomsnittliga tillväxt var 12 procent under perioden 2014 -2016. Genom förvärvet av Tele-Radio kommer Allgons affärsområde Industriell Radiostyrning att ta plats bland de 5 största aktörerna i världen inom den branschen, med en marknadsandel om ca 5 procent och vi ser stora möjligheter till fortsatt organisk tillväxt. Marknaden är fragmenterad och det finns många geografiska områden där vi kan etablera oss med ny försäljning. Affären som slutförts i och med tillträdet den 31 juli är en av större internationella affärerna som gjorts under senare tid inom detta segment. 
Tele-Radio omsatte (se sidan 7-8) 158,8 MSEK under det första halvåret i år och redovisar ett starkt resultat om 32,6 MSEK på EBITDA nivå. Bolaget satsade på en rad nya produktuppgraderingar under föregående år och generellt ser vi en bra efterfrågan på alla verksamheter i Tele-Radio. Tillväxten jämfört med föregående år uppgår till 29 procent och vi ser positivt på att bolagets skalbara modell ger möjlighet till förbättrade marginaler över tid. Tele-Radio och Åkerström kompletterar varandra väl operationellt, kommersiellt och finansiellt.
Allgonkoncernen inleder nu en fas med ett tydligt fokus på konsolidering av det nya förvärvet Tele-Radio. Resultatmässigt kommer bolagets att konsolideras från och med den 1 augusti.Transaktions- och finansieringskostnaderna för förvärvet av Tele-Radio, cirka 30 MSEK, kommer att redovisas under nästkommande kvartal som en engångskostnad.
Allgongruppen (exklusive Tele-Radio) redovisar en omsättning om 54,6 MSEK för det andra kvartalet vilket är en minskning med 2,4 MSEK och resultatet för det andra kvartalet uppgår till 5 MSEK på EBITDA nivå. Den lägre omsättningen är främst relaterat till att utrullningen av smarta elmätare i Norge går mot sitt slut och den kommande utrullningen av nya projekt förväntas komma igång först under 2019. Åkerströms visar en fortsatt ökning av omsättning och resultat med en fortsatt god orderingång. Inom segmentet IoT, bolagen WSI och IIOX har vi ett flertal nya projekt som är i sin inledning och där kombinationen av mjukvara och tjänster tas emot allt mer positivt. Det som karakteriserar bolagen inom Connectivity och IoT är att affärerna är långsiktiga och är ofta del av större projekt. Det innebär också som vi tidigare nämnt att omsättningen inom dessa områden varierar över kvartalen, vilket vi tydligt sett för Satmission.
Efter förvärvet av Tele-Radio är Allgon en koncern med fler än 300 anställda och verksamheter i 14 länder och vi har därigenom en god plattform för fortsatt internationell expansion. Det finns långsiktiga synergier mellan Tele-Radio och Åkerströms som vi har beräknat till minst 15 MSEK över en treårsperiod. Dessa består av effektiviseringar och samordningsfördelar inom teknikutveckling, produktion och försäljning. Det är dock viktigt att framhålla vårt fokus på integrationen av Tele-Radio i Allgonkoncernen med syfte att även övriga bolag skall kunna få del av de nya affärsmöjligheter som Tele-Radios stora kundstock medför. Det är alltjämt försäljningen och våra kunder som är vår högsta prioritet.
De senaste två åren har Allgonkoncernen haft fokus på förvärv och därmed utvecklats i hög takt. Syftet har varit att uppnå en större omsättningsvolym och en solid strukturell bas. Under resterande del av 2018  kommer  vi att ägna mer tid åt att profilera Allgon mot de finansiella marknaderna, potentiella nya aktieägare och inte minst mot befintliga och nya kunder.
Johan Hårdén, VD
Stockholm, den 28 augusti 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/