Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Allgon

Allgon

Kommuniké från årsstämma i Allgon AB (publ) den 13 maj 2020

15:45 / 13 May 2020 Allgon Press release

Årsstämman beslutade att fastställa årsredovisningen och att årets resultat, -18 077 103 kr avräknas mot överkursfonden och att 17 313 692 kr balanseras i ny räkning.

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Per Nordlander, Anders Björkman, Ingalill Östman samt Björn Lindblom. Som ny styrelseledamot valdes Anna Stålenbring. Sven von Holst har avböjt omval. Anders Björkman valdes till styrelsens ordförande. Grant Thornton Sweden AB valdes som revisor med Carl-Johan Regell som huvudansvarig revisor.

Bolagsstämman beslutade avseende styrelsens arvode till och med utgången av årsstämman 2021, i enlighet med valberedningens förslag, att ordföranden skall erhålla 300 000 kr och respektive ledamot 130 000 kr, det vill säga totalt maximalt 820 000 kr om styrelsen består av fem ledamöter. Styrelseledamoten Per Nordlander avstår dock från styrelsearvode vilket innebär att styrelsearvodet maximalt kommer att uppgå till 690 000 kr. Ersättningsutskottets ledamöter ska vara berättigade till arvode uppgående till 15 000 kr per år och ledamot samt att ledamöterna ska ha rätt till ersättning för nedlagd tid avseende arbete utöver styrelsearbete fram till årsstämman 2021 med upp till 200 000 kr.

Beslut fattades vidare om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet B-aktier i bolaget kunna öka med högst 6 250 000 B-aktier i bolaget, vilket motsvarar en utspädning med cirka 10 procent. Teckningskursen för aktierna ska motsvara ett marknadsvärde på bolagets aktie. Teckningskursen ska fastställas av styrelsen innan teckningstiden börjar löpa.

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor inom ramen för bolagets angivna aktiekapital samt i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap. 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med styrelsens förslag, liksom skälen för att medge emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att möjliggöra ytterligare förvärv och för att möjliggöra en ökad diversifiering av ägandet i bolaget.

Noterades att samtliga beslut var enhälliga.

För mer information och kontakt:
Johan Hårdén, vd Allgon
Johan.harden@allgon.se
073-385 92 19

 

Om Allgon

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 390 anställda i 18 länder. Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ALLG B) med FNCA Sweden, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se,som certified adviser.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/