Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

Biovica

Rapid and effective evaluation of cancer treatments

Biovica

Biovica är ett bioteknikföretag vars patenterade teknologiplattform, DiviTum, mäter celltillväxthastigheten hos patienter med solida cancertumörer. Testet ger ett mått på hur snabbt cancer växer och är dessutom ett utmärkt sätt att enkelt och snabbt få svar på om insatt cancerbehandling är verksam. Biovica har initialt valt att fokusera på utvärdering av behandlingseffekten kring spridd bröstcancer. Bolaget är i tidig kommersiell fas och har i dagsläget försäljning till forskningsmarknaden, kommersiell lansering förväntas inledas i Europa och USA under 2020.Mäter celltillväxthastighet hos cancerpatienter - stor tidsmässig fördel

Biovica är ett bioteknikföretag som har utvecklat teknologiplattformen DiviTum, som mäter celltillväxthastigheten (proliferationen) hos patienter med solida cancertumörer. DiviTum baseras på 30 års forskning vid Uppsala universitet. Testet som görs genom att analysera ett enkelt blodprov ger en indikation på hur snabbt cancer växer, samt är ett utmärkt sätt att enkelt få svar om insatt cancerbehandling är verksam. Blodprovet används för analys av enzymet tymidinkinas (TK), vilket frisätts i samband med celldelning och vars aktivitet har stark koppling till tumörens tillväxttakt och aggressivitet.

De vanligaste tillvägagångssätten för att utvärdera utfall innan och under behandling är idag bilddiagnostik, biopsier (vävnadsprover) och blodbaserade biomarkörer som CA15-3. Den allra vanligaste metoden är bilddiagnostik. Dock bedöms upp emot 40% av patienterna utveckla en metastas som inte kan detekteras eller utvärderas genom denna metod. Därav är behovet av ytterligare metoder stort. Biovica bedömer att dessa metoder fortsatt kommer att finnas kvar och att bolagets teknik DiviTum främst utgör ett komplement. DiviTum har en stor fördel gentemot befintliga metoder då det endast krävs ett blodprov och tekniken förväntas kunna möjliggöra en bedömning av behandlingseffekt redan efter 2–4 veckor, vilket kan jämföras med den genomsnittliga tiden för flertalet av dagens metoder på cirka 2–4 månader. Testet genomförs med standardmetoden ELISA, som är vanligt i laboratorier i hela världen. 

Idag uppskattas drygt 32 miljoner människor leva med cancer och cirka 14 miljoner beräknas insjukna varje år. En av de största utmaningarna inom cancervården är att varje cancerfall är unikt. Därtill utvecklar många tumörer resistens och upp till 75–80% av patienterna svarar dessutom inte på insatt behandling. Vikten av att snabbt identifiera om insatt behandling är verksam för att kunna ersätta ineffektiv behandling och därmed optimera patoentens utfall är oerhört väsentligt. Bolagets produkt bidrar med stor samhällsnytta dels med bakgrund mot att patienterna skall få en så effektiv behandling som möjligt och inte utsättas för onödiga biverkningar men även för att uppnå en så kostnadseffektiv cancervård som möjligt.

Fokus på spridd bröstcancer

Biovica har initialt valt att fokusera på diagnostisering av spridd bröstcancer, men det finns potential att använda DiviTum på andra cancertyper. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Idag lever hela 450 000 kvinnor med spridd bröstcancer i USA och Europa, där behovet av välfungerande, effektiva behandlingar och utvärdering är stort. I dagsläget saknas det tillförlitliga metoder för att i ett tidigt skede kunna bedöma behandlingseffekten av spridd bröstcancer, vilket resulterar i att patienten i många fall utsätts för verkningslösa terapier med svåra biverkningar. I USA är kostnaden för nya behandlingar upp till cirka 10 000 USD per patient och månad. Motsvarande kostnad för svenska patienter kan uppgå till cirka 34 000 SEK per månad.

Biovica har tillsammans med framstående universitet och forskare hittills dokumenterat DiviTums positiva effekter i ett antal kliniska studier. Bolaget planerar även för ytterligare studier under kommande år.

Kommersialisering i Europa och USA under 2020

Bolaget är i tidig kommersiell fas och har i dagsläget försäljning till forskningsmarknaden. Under år 2020 har Biovica som målsättning att inleda kommersiell lansering på den kliniska marknaden i USA och Europa för den första indikationen spridd bröstcancer, där marknadspotentialen bedöms uppgå till 6 miljarder SEK årligen. Därutöver finns det ytterligare potential inom andra indikationer. Under 2013 var den globala marknaden för cancerdiagnostik värderad till 100 miljarder USD och förväntas växa till 169 miljarder USD år 2020. Marknadstillväxten drivs dels av den stadigt ökade åldrande befolkningen men även av ett ökat intresse för individanpassad vård från sjukvården, läkemedelsbolag och myndigheter.

Biovicas intäktsmodell består huvudsakligen av två typer. Den ena intäktskällan innefattar att DiviTum säjs per kit medan den andra metoden baseras på en analystjänst per utförd analys. Slutkunden är onkologen som beställer testet från laboratoriet. Försäljningen av färdiga kit i Europa kommer ske direkt till CRO:er (för forskningsändamål) och kliniska laboratorier. Vid fullskalig kommersialisering krävs att testet är föremål för kostnadsersättning på nyckelmarknader i Europa och USA.  I Europa är DiviTum CE-märkt och tillgängligt för klinisk användning redan idag. I USA är det tillgängligt för använding i forskningssyfte. Efter regulatoriskt godkännande kommer testet säljas direkt till forskningslaboratorier som färdiga kit. Vidare äger Biovica två patentfamiljer med skydd på huvudmarknaderna Europa och USA men även en rad andra länder, totalt 49 länder. Under 2016 genomförde bolaget ett strategiskt förvärv av cSens, med avsikt att komplettera bolagets DiviTum-teknologi. Förvärvet föranledde att Biovicas patentportfölj ökade i omfattning samt förlängde patentskyddet med 5 år till 2031.