Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Ny svensk studie visar att blodtestet DiviTum® kan användas vid tidig utvärdering av behandlingseffekt vid bröstcancer

08:00 / 14 November 2017 Biovica Press release

Uppsala, 14 november 2017. Resultat från en studie på 142 kvinnor med nydiagnostiserad spridd bröstcancer presenteras av forskare från Lunds Universitet vid världens största bröstcancerkongress i San Antonio, USA. Studien visar att Biovicas test DiviTum® genom att analysera ett blodprov kan ge mer precis prognos jämfört med dagens standardmetoder.

Med bilddiagnostik tar det ca 3 månader att utvärdera hur effektiv en given behandling är genom att titta på volymförändringar hos tumörer. I den aktuella studien har det visats att DiviTum®kan prognosticera utfall redan efter en månad avseende tid till progression och överlevnad. Denna betydligt kortare tid innan utvärdering, kan ha stor betydelse för valet att fortsätta eller byta behandling och kan bidra till ett bättre utfall för patienten. En DiviTum®analys kräver endast ett vanligt blodprov och ett ingrepp där prov tas från tumören (biopsi) kan undvikas.

DiviTum® mäter aktiviteten hos enzymet tymidinkinas (TK), vilket reflekterar cellproliferation och är starkt korrelerat med tumörtillväxt. I studien överensstämde låga DiviTum® värden vid diagnos signifikant och oberoende med längre progressionsfri och total överlevnad (p<0.001). under behandlingstiden korrelerade divitum® med patientens utfall vid alla utvärderingstillfällen (vid diagnos, efter en, tre och sex månader). patienterna i studien fick standardbehandling som hormonell-, kemoterapi och herceptin®. det kliniska värdet av att använda divitum® har nu dokumenterats för en större patientpopulation än vad som tidigare presenterats. biovica's studieprogram för divitum® inkluderar mer än 10 kliniska prövningar och över 1,500 patienter. målet med programmet är att dokumentera de unika värden testet kan bidra med och på sikt bli ett nytt standardverktyg vid tidig utvärdering av behandlingseffekt hos patienter med spridd bröstcancer.>

"Resultaten visar att redan efter 1 månads behandling kan DiviTum vara en mycket värdefull markör för klinisk användning avseende korrekt prognostisering. Genom hela behandlingen kan DiviTum bidra med klinisk information för patienter med spridd bröstcancer som genomgår första linjens behandling", säger Lisa Rydén, Professor, Institutionen för kirurgi på Lunds Universitet.

"Studien ger värdefull dokumentation och resultaten stödjer att DiviTum kan användas som ett verktyg för att snabbare utvärdera behandlingseffekt genom ett vanligt blodprov. Vi är mycket stolta att kunna publicera detta i samarbete med Lunds Universitet. Resultaten stödjer vårt mål att tillhandahålla DiviTum som ett standardverktyg vid utvärdering av spridd bröstcancer för att förbättra patientutfallet", säger Anders Rylander, VD Biovica.

Referens: www.sabcs.org, Länk till abstract: http://www.abstracts2view.com/sabcs/view.php?nu=SABCS17L_287

I händelse av motsägelser eller skiljaktigheter mellan det engelska pressmeddelandet och denna svenska översättning av det engelska pressmeddelandet ska den engelska texten ges företräde.

Denna information är sådan information som Biovica International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 14 november 2017 kl. 08.00 CET. 

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/