Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Biovica

Biovica

Nya studieresultat stödjer utvärdering med DiviTum® vid behandling av pankreascancer

08:00 / 21 November 2017 Biovica Press release

Uppsala, Sverige, 21 november, 2017. I samarbete med Universitetet i Heidelberg, Tyskland, publiceras resultat från en klinisk studie på pankreascancer i tidskriften Pancreas. Resultaten visar att Biovicas teknik DiviTum kan ge en tillförlitlig prognos och utvärdera behandling som ges till patienter med pankreascancer.

Studien som omfattade 404 patienter, visar för första gången att DiviTum kan användas som en dynamisk biomarkör före och under behandlingen av patienter med pankreascancer. DiviTum kunde i studien ge viktiga svar angående prognos och även utvärdera hur effektiv behandlingen var. Resultaten visar att Biovicas test var prognostisk för totalöverlevnad hos samtliga patienter. Studien visar även att DiviTum kunde utvärdera hur effektiv läkemedelsbehandlingen var inför operation. Patienter med låga DiviTum värden efter avslutad behandling hade signifikant längre överlevnad jämfört med patienter med höga värden.

Pankreascancer är en av de dödligaste formerna av cancer.  Det finns därför ett stort behov av nya biomarkörer för utvärdering av sjukdomen och behandlingseffekt. Genom snabbare och bättre utvärdering av cancerbehandlingar är Biovicas mål med DiviTum att erbjuda ett effektivare test för utvärdering av behandling. Biovica har tidigare visat DiviTums potential som en dynamisk biomarkör inom spridd bröst-, lung- och gastrointestinalcancer. Studien med Universitetet i Heidelberg demonstrerar nu DiviTums potential även inom pankreascancer.

DiviTum mäter tymidinkinasaktivitet i ett blodprov och är ett praktiskt, icke-invasivt test för att förutsäga utfall och utvärdera behandlingen av solida tumörer. Biovica har ett pågående studieprogram omfattande mer än 10 kliniska studier och 1 500 patienter för att dokumentera DiviTums unika förmåga att analysera solida tumörer.

"Det är mycket viktigt att veta om en behandling är effektiv eller inte. Dessa resultat visar att DiviTum kan användas för att ge en tillförlitlig prognos och vägledning angående terapins effekt hos patienter med pankreascancer. Vår studie är den första som visar att ett blodbaserat test som DiviTum kan ge viktig prognostisk information till läkare som behandlar patienter med pankreascancer och vara ett verktyg för tidig utvärdering av effekten av neoadjuvant terapi och olika behandlingsalternativ. Dessutom, trots att biomarkören CA 19-9 är dagens standardtest för pankreascancer, kan DiviTum, för patienter med låga eller inga CA 19-9 värden vara en alternativ screeningmarkör", säger Dr Klaus Felix, Ph.D, studieansvarig,  Institutionen för allmän kirurgi, Universitetet i Heidelberg.

"Resultaten som presenteras från vårt samarbete med Dr Felix vid Heidelbergs universitet visar användbarheten av DiviTum för prognos och utvärdering av behandlingseffekt för patienter med pankreascancer. Detta bygger vidare på redan publicerade data på andra tumörformer och ger ytterligare stöd till DiviTums potential utanför vårt omfattande studieprogram på bröstcancer. Resultaten styrker ytterligare vårt långsiktiga mål att etablera DiviTum som ett standardverktyg för att förutsäga behandlingseffekt och tidigt utvärdera behandlingars effektivitet på patienter med solida tumörer", säger Anders Rylander, VD Biovica.

I händelse av motsägelser eller skiljaktigheter mellan det engelska pressmeddelandet och denna svenska översättning av det engelska pressmeddelandet ska den engelska texten ges företräde.

Denna information är sådan information som Biovica International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktperson(er)s försorg, för offentliggörande den 21 november 2017 kl. 08.00 CET. 

Om Biovica

Biovica utvecklar och kommersialiserar blodbaserade biomarkörer i syfte att utvärdera effekten av cancerbehandlingar. Biovicas DiviTum® teknologi mäter celltillväxthastighet och har i kliniska studier framgångsrikt visat på att tidigt kunna ge svar på om behandlingen är effektiv. Biovicas vision är att möjliggöra bästa möjliga behandling för cancerpatienter från första behandlingsdagen. Biovica samarbetar med världsledande cancerinstitut samt med läkemedelsföretag som utvecklar nästa generations cancerterapier. Biovica är ISO 13485 certifierat. DiviTum® är CE-märkt och registrerat hos Svenska Läkemedelsverket. Utsedd Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Läs mer: www.biovica.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/