Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Goodbye Kansas Group

Goodbye Kansas Group

Goodbye Kansas Group stärker rörelsekapitalet genom omförhandling av befintliga lån och upptagande av nya brygglån om totalt 25 MSEK

14:53 / 14 October 2021 Goodbye Kansas Group Press release

INSIDERINFORMATION: Goodbye Kansas Group AB (publ) ("Goodbye Kansas" eller "Bolaget") har, som ett led i målsättningen att stärka Bolagets rörelsekapital, omförhandlat befintliga och upptagit nya lån om totalt 25 MSEK från en grupp befintliga aktieägare, närstående och externa långivare. Sammanlagt 14 MSEK utgör en omförhandling av befintliga lån och 11 MSEK utgör nyupptagna lån. Lånen löper över tolv månader, där lån om upp till 10 MSEK är förenade med option på ytterligare tolv månaders förlängning. Lånen utgör mer än hälften av det rörelsekapitalbehov som Bolaget kommunicerade i samband med inledandet av den pågående företrädesemissionen och gör att Bolaget kan finansiera viktiga tillväxtinitiativ. Teckningsperioden i företrädesemissionen kommer som tidigare kommunicerats fortsatt att avslutas den 19 oktober 2021.

”Genom den pågående företrädesemissionen och bryggfinansieringen som vi erhållit snabbare än väntat har vi löst huvuddelen av vårt rörelsekapitalbehov under närmaste året. Vi arbetar vidare för att säkra en lämplig lösning på det återstående kapitalbehovet. Dialoger med övriga kreditgivare samt utvecklingen gällande covid-relaterade verksamhetsstöd gör att vi ser positivt på att lösa återstående kapitalbehov. Därutöver har vi vunnit viktiga ordrar och ser tydliga tecken på att verksamheten har börjat återhämta sig efter pandemin vilket väntas ge goda förutsättningar för att återbetala lånen med kassaflöde från rörelsen,” säger Peter Levin, VD för Goodbye Kansas Group.

Omförhandlingen av befintliga lån och upptagande av nya lån möjliggör en fortsatt acceleration i Goodbye Kansas Studios, fokus på lansering av nya högprofilerade spel inom Games & Apps och produktutveckling av egna immateriella rättigheter och skalbara lösningar. Goodbye Kansas Studios har sett ett positivt trendskifte under det tredje kvartalet 2021. Studion har genom betydande ordrar utvecklats väl i linje med nivåer innan covid-19 och med en väsentligt större pipeline av lönsamma VFX-projekt i jämförelse med motsvarande kvartal 2020. Inom Games & Apps kommer mobilspelet som bygger på Hello Kitty, ett av världens mest kända varumärken, att testlanseras under andra kvartalet 2022.

Som kommunicerades av Bolaget den 4 oktober 2021 beräknar styrelsen att Bolagets rörelsekapitalbehov under den kommande tolvmånadersperioden uppgår till cirka 150 MSEK varav den pågående företrädesemissionen tillför cirka 100 MSEK. För att täcka delar av det återstående finansieringsbehovet har Bolagets styrelse idag omförhandlat befintliga lån och säkrat nya brygglån om totalt 25 MSEK från en grupp befintliga aktieägare, närstående och externa långivare, däribland Modelio Equity, Brofund Equity samt styrelseordförande Per Anders Wärn (10 MSEK). Sammanlagt 14 MSEK utgör en omförhandling av befintliga lån och 11 MSEK utgör nyupptagna lån. Lån motsvarande 15 MSEK har en löptid om tolv månader medan de återstående 10 MSEK har en löptid på 24 månader (om en option om 12 månader utnyttjas) och en årlig ränta om 10 procent. Lån motsvarande 9 MSEK löper med en årlig ränta om 10 procent samt en påläggsränta om 0,5% per påbörjad månad medan de återstående 16 MSEK löper med en årlig ränta om 10 procent. Samtliga lån är fritt återbetalningsbara, helt eller delvis, på begäran av Bolaget. Lånet från styrelseordförande Per Anders Wärn om 10 MSEK är villkorat godkännande från extra bolagsstämma då det utgör en väsentlig transaktion till en närstående.

Efter upptagande av lånen återstår ett underskott om cirka 25 MSEK av Bolagets bedömda rörelsekapitalbehov de kommande tolv månaderna. Styrelsen bedömer att utsikterna fortsatt är goda för att täcka detta behov genom finansiering från Bolagets ordinarie bankförbindelser, samt genom utnyttjande av de förlängda skattekrediter som ingår i det covidrelaterade företagsstöd som regeringen har föreslagit. Förslaget innebär att återbetalningstiden för skatt och moms förlängs med ytterligare 15 månader och väntas träda i kraft den 7 mars 2022.

Den brygglånefinansiering som Bolaget nu har erhållit bedöms vidare innebära att Bolaget inte kommer att utnyttja den avtalade finansieringslösningen via LDA som beskrivs i prospektet.

Tilläggsprospekt
Bolaget kommer med anledning av brygglånefinansieringen att upprätta ett tillägg till det prospekt som godkändes av Finansinspektionen och offentliggjordes den 4 oktober 2021. Tilläggsprospektet ska granskas och godkännas av Finansinspektionen innan det offentliggörs. Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning aktier i företrädesemissionen kommer att ha rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet. Fullständig information kommer att lämnas i tilläggsprospektet.

Teckningsperioden i företrädesemissionen kommer fortsatt att avslutas den 19 oktober 2021 i enlighet med vad som tidigare har kommunicerats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Levin, Koncernchef och VD, Goodbye Kansas Group
e-mail: peter.levin@goodbyekansas.com Tel: +46 (0) 73 041 63 93

Per Anders Wärn, Styrelseordförande, Goodbye Kansas Group
e-mail: per.anders.warn@goodbyekansas.com

Goodbye Kansas Group
Goodbye Kansas Group AB (publ) är en ledande leverantör av teknologidrivet visuellt innehåll. Företaget skapar prisbelönta visuella upplevelser för alla media och erbjuder produkter som kombinerar avancerad teknologi med artisteri i världsklass. För att tillvarata tillväxtmöjligheter har koncernen strukturerat verksamheten i tre affärsområden: Visual Content & Brand, IP & Products och Games & Apps. Visual Content & Brand erbjuder visuellt innehåll för film, TV och dataspel. IP & Products utvecklar IP för film och TV, erbjuder virtuell träning genom VR och en SaaS-lösning för visualisering av e-handelsprodukter genom AR. Games & Apps utvecklar kartbaserade mobilspel och erbjuder en app för 3D-animering. Goodbye Kansas Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har verksamhet i Stockholm (HQ), London, Helsingfors, Vilnius, Belgrad, Los Angeles, Peking och Manilla.

Bolaget har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, Stockholm, email: ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/