Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Goodbye Kansas Group

Goodbye Kansas Group

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I GOODBYE KANSAS GROUP AB

15:30 / 3 December 2021 Goodbye Kansas Group Press release

Aktieägarna i Goodbye Kansas Group AB, org. nr. 559019–7462 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 17 december 2021.

Med anledning av risken för spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs måndag den 20 december 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

1. REGISTRERING OCH ANMÄLAN
Den som önskar delta i stämman genom poströstning ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdag den 9 december 2021, och dels senast torsdag den 16 december 2021 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till bolagsstämman enbart kan göras genom poströstning.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndag den 13 december 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast måndag den 13 december 2021 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

2. POSTRÖSTNING
Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstningen ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.goodbyekansasgroup.com. Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas med post märkt ”Extra Bolagsstämma” till Goodbye Kansas Group AB på adress Hammarbyterrassen 3, 120 30 Stockholm eller via e-post till investorrelations@goodbyekansas.com.

Aktieägarna kan i poströstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen ska anstå till en så kallad fortsatt bolagsstämma, som inte får hållas enbart genom poströstning. En sådan fortsatt stämma ska äga rum om bolagsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

3. FÖRSLAG TILL DAGORDNING
På den extra bolagsstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två personer att justera protokollet.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Beslut om godkännande av närståendetransaktioner.
 1. Närståendetransaktion med styrelseordförande Per Anders Wärn.
 2. Närståendetransaktion med Jonas Levin.

8. Stämmans avslutande.

4. FÖRSLAG TILL BESLUT
Val av ordförande vid stämman (punkt 2)
Styrelsen föreslår Jim Runsten, advokat vid Synch Advokat AB, som ordförande vid stämman eller, vid dennes förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Upprättande och godkännande av röstlängd (Punkt 3)
Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas baserad på bolagsstämmoaktieboken och mottagna poströster, kontrollerad av justeraren (-na).

Val av en eller två personer att justera protokollet (punkt 5)
Styrelsen föreslår att Oscar Widén Einarsson, biträdande jurist vid Synch Advokat AB justerar protokollet jämte ordföranden.

Beslut om godkännande av närståendetransaktioner (punkt 7)
Styrelsen har under tiden sedan föregående bolagsstämma ingått låneavtal med vissa till Bolaget närstående personer. Dessa lån är av väsentlig karaktär och ska i enlighet med närståendereglerna i 16 a kap. Aktiebolagslag (2005:551) tas upp och behandlas av bolagsstämman. Styrelsen föreslår därför att bolagsstämman godkänner följande närståendetransaktioner:

 1. Bolaget har med styrelseordförande Per-Anders Wärn den 14 oktober 2021 ingått ett låneavtal där Per-Anders Wärn ska tillskjuta 6 040 833 SEK till Bolaget och samtidigt omförhandlat tidigare lån, inklusive ränta, om 3 959 167 SEK från den 22 juni 2021 till ett nytt lån om totalt 10 000 000 SEK. Lånet förfaller till betalning den 31 december 2023 och bär en årlig ränta om tio (10) procent samt en uppläggningsavgift om tre (3) procent.
 2. Bolaget har med Jonas Levin, bror till Bolagets VD Peter Levin, den 14 oktober 2021 ingått ett låneavtal där Jonas Levin ska ställa ut ett lån om 5 000 000 SEK till Bolaget. Lånet förfaller till betalning den 31 december 2022 och bär en årlig ränta om tio (10) procent samt en uppläggningsavgift om tre (3) procent.

Samtliga lån är fritt återbetalningsbara, helt eller delvis, på begäran av Bolaget. För beslut enligt denna punkten 7 ska röster och aktier som innehas av de närstående inte beaktas för det beslut som berör dem.

5. AKTIER OCH RÖSTER
I Bolaget finns vid tidpunkten för kallelsen 378 461 044 aktier, vilka totalt motsvarar 378 461 044 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

6. HANDLINGAR INFÖR STÄMMAN
Fullmaktsformulär och formulär för poströstning finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.goodbyekansasgroup.com. Styrelsen kommer att publicera och hålla en redogörelse över de närståendetransaktioner som ska behandlas i punkt 7 tillgänglig på Bolagets hemsida www.goodbyekansasgroup.com från och med två (2) veckor innan stämman. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

7. AKTIEÄGARES RÄTT ATT ERHÅLLA UPPLYSNINGAR
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, koncernredovisningen och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före stämman, d.v.s. senast den 7 december 2021, till adress Goodbye Kansas Group AB på adress Hammarbyterrassen 3, 120 30 Stockholm eller via e-post till investorrelations@goodbyekansas.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga på bolagets webbplats, www.goodbyekansasgroup.com. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

8. HANTERING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur personuppgifter behandlas i samband med bolagsstämman hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
______________________

Stockholm i december 2021
GOODBYE KANSAS GROUP AB
Styrelsen

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/