Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Goodbye Kansas Group

Goodbye Kansas Group

Kommuniké från extra bolagsstämma i Goodbye Kansas Group AB

14:30 / 20 September 2021 Goodbye Kansas Group Press release

Goodbye Kansas Group AB (publ) har hållit en extra bolagsstämma den 20 september 2021. Mot bakgrund av rådande pandemi genomfördes extra bolagsstämman genom obligatorisk förhandsröstning. Utfallet av poströstningen har nu blivit slutgiltigt sammanställt och samtliga beslut fattades i enlighet med förslag presenterade i kallelsen.

Beslut om bolagsordning
Extra bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital från lägst 3 000 000 kronor och högst 7 500 000 kronor till lägst 3 000 000 kronor och högst 12 000 000 kronor. Det beslutades vidare att ändra gränserna för antalet aktier från lägst 100 000 000 och högst 250 000 000 till lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken. Det beslutades även att bestämmelsen om bolagsstämma och deltagande vid bolagsstämma justeras med anledning av ändring i aktiebolagslagen. Vidare beslutades att införa möjlighet till fullmaktsinsamling och poströstning.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Extra bolagsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med rätt att konvertera till respektive teckna aktier, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, inom bolagsordningens gränser, att betalas kontant, genom apport och/eller genom kvittning.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Levin, Koncernchef och VD, Goodbye Kansas Group
e-mail: peter.levin@goodbyekansas.com Telefon: +46 (0) 73 041 63 93

Goodbye Kansas Group
Goodbye Kansas Group AB (publ) är en ledande leverantör av teknologidrivet visuellt innehåll. Företaget skapar prisbelönta visuella upplevelser för alla media och erbjuder produkter som kombinerar avancerad teknologi med artisteri i världsklass. För att tillvarata tillväxtmöjligheter har koncernen strukturerat verksamheten i tre affärsområden: Visual Content & Brand, IP & Products och Games & Apps. Visual Content & Brand erbjuder visuellt innehåll för film, TV och dataspel. IP & Products utvecklar IP för film och TV, erbjuder virtuell träning genom VR och en SaaS-lösning för visualisering av e-handelsprodukter genom AR. Games & Apps utvecklar kartbaserade mobilspel och erbjuder en app för 3D-animering. Goodbye Kansas Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har verksamhet i Stockholm (HQ), London, Helsingfors, Vilnius, Belgrad, Los Angeles, Peking och Manilla.

Bolaget har G&W Fondkommission som Certified Adviser, Kungsgatan 3, Stockholm, Stockholm, email: ca@gwkapital.se, tel. 08-503 000 50.

Show as PDF

MFN

This information was distributed by MFN https://www.mfn.se/