Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

UPCOMING EVENTS

We arrange several open investor events with our covered companies each year. Please subscribe to get information about our upcoming Introduce events. 

Sign up >

Social media

facebook   Meet us at Facebook

facebook   Follow us on Twitter

   Follow us on LinkedIn

GARO

Products and systems for the electrical installations industry

GARO

Med rötterna i entrerprenörsmeckat Gnosjö utvecklar och tillverkar GARO produkter och system för elinstallationsmarknaden under eget varumärke. Gemensamma nämnare för produkterna är innovation och lösningsorientering som förenklar användarvänligheten för kunderna. Bolagets huvudmarknader utgörs av Sverige, Norge, Irland, Finland samt Polen. Produktområdena är indelade i elinstallation, projekt, tillfällig el och ladd. Produktionen sker i egna produktionsanläggningar i Gnosjö och Szczecin, Polen.Segment och kunder

GARO är uppdelat i rörelsesegmenten GARO Sverige och GARO Övriga marknader. Inom GARO övriga marknader ingår Norge, Finland, Irland och Polen. Hemmamarknaden, och ca 65% av GAROs försäljning, är hänförligt till Sverige. Norge utgör ca 20% av nettoomsättningen. Verksamheten för respektive marknad drivs av bolagets helägda dotterbolag avseende lokalt försäljnings- och marknadsföringsansvar.

Under sina 75 år i branschen har bolaget byggt upp ett välutvecklat leverantörsnätverk, starka kundrelationer och effektiv logistikstruktur vilket är av stor vikt då största andelen av försäljningen sker genom distributörer. GAROs främsta kundgrupp är elgrossister men stor vikt läggs även på att ha nära relationer med slutkunderna bestående av elinstallatörer, OEM-tillverkare och industriföretag. Bolaget är marknadsledande inom ett flertal produktområden och produkterna är representerade hos de största grossisterna.

Elinstallation, projekt, tillfällig el och ladd

Produktområdena är fördelade inom installationsprodukter, projekt, tillfällig el och ladd. Produktsortimentet består av ca 4500 artiklar, där största delen består av egenutvecklade standardprodukter. Bolagets helhetslösningar innefattar ofta en standardplattform med elkomponenter och tilläggsmoduler. Detta gör det enkelt att anpassa produkterna, höja innovationsgraden och samtidigt uppnå en låg totalkostnad för kunden.

Elinstallation, det enskilt största affärsområdet, utvecklar och tillverkar elinstallationsprodukter. Ett axplock av produktfloran är kombi- och mediacentraler, elstolpar med eluttag för bil, marint och camping, samt en rad produkter inom miljövänlig elförsörjning som paketlösningar för solenergi. Produktsegmentet Projekt innefattar kundanpassade och kompletta elcentraler, kabelskåp och ställverk. Tillfällig el erbjuder lösningar för el- och byggbranschen. Exempelvis byggarbetsplatscentraler och energieffektiv byggbelysning. Ladd består av säkra lösningar för laddning av elbilar. GARO tillhandahåller ett av marknadens bredaste sortiment till såväl offentliga- och kommersiella kunder som hemanvändare.

Tillväxtstrategi och tillväxtdrivare

GAROs ambition är att vara det ledande varumärket inom sina utvalda marknader. Detta ska uppnås genom att ständigt stärka positionen hos befintliga kunder genom produktutveckling av befintligt produktsortiment och utökat kunderbjudande, samt möjligheten till nya och kompletterande produkter. Tillväxten ska ske under löpande förbättring av verksamheten där produktionen är fokuserad på LEAN och flödesorientering. Bolaget ser även möjligheter inom strategiska förvärv för att utvidga produkterbjudandet till närliggande produktområden och nya geografiska marknader. Bolagets långsiktiga mål är 10% omsättningstillväxt samt 10% rörelsemarginal över en konjunkturcykel.

Underliggande tillväxtdrivare för bolagets produkter är ny- och ombyggnation av bostäder och offentliga lokaler samt antalet el- och elhybridbilar. Byggmarknaden i Sverige har ett visst uppdämt behov av nya lägenheter och småhus, och likaså laddinfrastrukturen för elbilar. Både nybyggnation och laddinfrastrukturen upplever en stark tillväxttakt. Ytterligare tillväxtdrivare är internet of things för smarta hem och digitalisering. Som marknadsledare är GARO väl positionerat att dra nytta av dessa trender.