Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

MedicaNatumin

MedicaNatumin

Kommuniké årsstämma maj 2019, MedicaNatumin AB (publ)

16:37 / 14 May 2019 MedicaNatumin Press release

På MedicaNatumin ABs (publ) årsstämma i Jönköping idag den 14 maj 2019 fattades följande beslut:

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget, att till förfogande stående medel skulle balanseras i ny räkning samt att således ingen vinstutdelning skulle lämnas för räkenskapsåret 2018.

Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade att välja Ulf Björklund till ny styrelseledamot samt omvälja Torbjörn Björstrand, Christer Gunnarsson, Lars Kärnerud, Anna Furberg och Bengt Johansson till styrelseledamöter. Samtliga ledamöter valdes till och med utgången av årsstämman 2020. Arvode till styrelsen beslutades utgå med 90 000 kronor till varje ledamot och 180 000 kronor till styrelsens ordförande.

Vid det efterföljande styrelsemötet utsågs Torbjörn Björstrand till styrelsens ordförande.

Årsstämman beslutade vidare om omval av PwC Sweden AB med huvudansvarig revisor Magnus Lagerberg Arvode till revisorn beslutades utgå enligt löpande räkning.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Denna information är sådan information som MedicaNatumin AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2019.

Jönköping 2019-05-14

Om MedicaNatumin

Svenska MedicaNatumin utvecklar, tillverkar och marknadsför hälso- och skönhetsprodukter baserade på innovativa ingredienser och gedigen forskning. Bolagets patenterade plattformar är utvecklade av den egna forskningsgruppen i samarbete med Karolinska och Sahlgrenska instituten. MedicaNatumins ledande varumärken inom kategorierna kosttillskott, medicintekniska produkter samt dermatologiska och kosmetiska produkter säljs till stor del på den nordiska marknaden men även till konsumenter runt om i världen.
Huvudkontor och produktion finns i Jönköping respektive Habo.

MedicaNatumin AB (publ) är listat på Nordic Growth Market (NGM) Nordic MTF.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/