Bokslutskommuniké 2016

08:18 / 16 februari 2017 Motion Display Pressmeddelande

REKORDSTOR OMSÄTTNING I FJÄRDE KVARTALET - POSITIVT RESULTAT FÖR HELÅRET

ÅRET 2016 (JANUARI - DECEMBER)
 •  Nettoomsättningen för året ökade med 174 % och uppgick till 31,29 MSEK
(11,40 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 2,52 MSEK (0 SEK).
 •  Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete ökade med 209 % och uppgick till 15,36 MSEK (4,98 MSEK).
 •  Bruttomarginal egentillverkade produkter: 46 % (44 %).
 •  Bruttomarginal vid försäljning installationer och övrigt: 30 %.
 •  Rörelseresultat före avskrivningar: 3,16 MSEK (-6,94 MSEK).
 •  Nettoresultat: 0,10 MSEK (-9,89 MSEK).
 •  Resultat per aktie: 0,01 kr (-1,09 kr).
 •  Nettokassaflöde: 1,40 MSEK (-0,50 MSEK).
 •  Likvida medel vid periodens slut uppgick till 3,26 MSEK (1,85 MSEK).
 •  Antal aktier vid årets utgång uppgick till 10 395 402 st.
FJÄRDE KVARTALET 2016 (OKTOBER - DECEMBER)
 •  Nettoomsättningen för fjärde kvartalet ökade med 701 %, och uppgick till 15,89 MSEK
(1,98 MSEK) varav försäljning av installationer och övrigt uppgick till 0,72 MSEK (0 SEK).
 •  Bruttoresultat exkl. aktiverat arbete för egen räkning ökade med 809 % och uppgick till
7,80 MSEK (0,86 MSEK).
 •  Bruttomarginal egentillverkade produkter: 47 % (44 %).
 •  Bruttomarginal försäljning installationer och övrigt: 32 %.
 •  Rörelseresultat före avskrivningar: 4,47 MSEK (-2,00 MSEK).
 •  Nettoresultat: 3,71 MSEK (-2,86 MSEK).
 •  Resultat per aktie: 0,36 kr (-0,31 kr).

Uppgifter inom parantes avser motsvarande period föregående år.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER FJÄRDE KVARTALET
 •  Rekordstor orderstock vid kvartalets ingång och stark orderingång under kvartalet samtidigt som ledtider förbättrats bidrar till omsättningsrekord för inte bara ett enskilt kvartal - omsättningen för kvartalet överstiger t.o.m. tidigare högsta omsättning för ett helt år.
 •  Bolaget gör genombrott inom ett nytt marknadssegment - blinkande prisdisplay - och erhåller en viktig pilotorder till ett orderbelopp om 1,7 MSEK. Beställningen kommer från en av världens ledande dryckesleverantörer. Hela beställningen levereras under kvartalet. Displayerna är avsedda för s.k. "convenience stores" (närbutiker).
 •  Den marknadsplan som sex MBA-studenter på University of California, Los Angeles (UCLA) tagit fram under hösten presenteras vid en slutceremoni i Los Angeles i december. Mer än 2 000 timmar har lagts ner och över 150 personer i ledande befattningar inom relevanta områden har intervjuats. Rekommendationer och slutsatser stärker ytterligare den satsning som bolaget gör på den amerikanska marknaden.
 •  

Orderstocken vid kvartalets utgång uppgick till 4,3 MSEK (3,4 MSEK egentillverkade produkter och 0,9 MSEK installationer och övrigt).

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT
 •  Daniel Palma tillträder befattningen som CFO. Daniel kommer närmast från Ekonomicenter i Uppsala och har arbetat som inhyrd CFO i bolaget på deltidsbasis sedan hösten 2015.

KOMMENTAR FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Äntligen får vi börja skörda frukterna av tio års hårt arbete!

Vi har knutit till oss fantastiska medarbetare som hjälpt oss utveckla en världsunik produkt som matchar ett stort och välkänt behov på en mycket stor marknad. Med hjälp av väldokumenterade studier som bevisar att vår produkt verkligen fungerar gjorde vi för inte så länge sedan en satsning på den amerikanska marknaden. Där spenderar man över 400 miljarder dollar per år på reklam av olika slag och behovet av mer effektiva sätt att påverka kunden vid beslutstillfället vid hyllkanten är stort. Det är också där vi nu känner att vi fått det genombrott vi sett fram mot så länge. Stora kunder återkommer med upprepade beställningar helt enkelt därför att de sett med egna ögon att våra produkter ger dem ett stort mervärde. Vi följer nu upp denna framgång med ytterligare satsningar i USA, eftersom vi uppenbarligen ännu bara skrapat på ytan i relation till den potential som finns.

Vid en stor ceremoni på UCLA i Los Angeles i december presenterade sex MBA-studenter en marknadsplan för vidare expansion i USA. I korthet säger studien att våra produkter svarar mot ett stort behov och man rekommenderar starkt en större satsning på den amerikanska marknaden. Vi rekommenderas att fortsätta försäljningsarbetet mot leverantörer för marknadsföring i Walmart-butiker men inte minst att i nästa steg sikta mot leverantörer för marknadsföring bl.a. i närbutiker, s.k. "convenience stores". Enbart i USA finns det 154 000 sådana butiker. Den prisdisplay vi levererade under fjärde kvartalet är avsedd för just närbutiker. För denna display har vi redan fått återkommande beställningar till ett värde av 1,5 MSEK (del av orderstocken vid årets slut). Ett annat område som lyfts fram är nyhetslanseringar. Per produkt räknat är det här som den större delen av marknadsföringsbudgeten läggs. Många av våra display-projekt avser redan nu nylanseringar och vanligt är att man vill blinka olika egenskaper samt ordet "Nyhet". Med vår inbyggda klocka och kalender kan vi dessutom erbjuda att displayen automatiskt slutar blinka "Nyhet" efter t.ex. sex månader. Detta är något våra kunder uppskattar mycket.

Sammantaget är det roligt att få bekräftat att vi både är på rätt väg och att marknaden är gigantisk!

OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Helår (januari-december 2016)

Nettoomsättningen för året uppgick till 31,29 MSEK (11,40 MSEK), vilket är en förbättrad omsättning med 19,88 MSEK jämfört med samma period föregående år.

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning steg under året 2016 med 10,39 MSEK i jämförelse med samma period föregående år och blev 15,36 MSEK (4,98 MSEK).

Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick under året till 46 % (44 %).

Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 30 %.

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 3,16 MSEK (-6,94 MSEK).

Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till 0,34 MSEK (-9,68 MSEK).

Periodens nettoresultat blev 0,10 MSEK, vilket är en förbättring med 9,99 MSEK i jämförelse med samma period föregående år.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 1,94 MSEK (3,04 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

Fjärde kvartalet (oktober - december 2016)

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,89 MSEK (1,98 MSEK).

Bruttovinsten exklusive aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 7,80 MSEK (0,86 MSEK).

Bruttomarginalen för egentillverkade produkter uppgick till 47 % (44 %).

Bruttomarginalen för försäljning installationer och övrigt blev 32 %.

Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 4,47 MSEK (-2,00 MSEK).

Kvartalets nettoresultat blev 3,71 MSEK (-2,86 MSEK).

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick till 0,45 MSEK (0,68 MSEK) och har påverkat årets resultat positivt med motsvarande belopp.

FINANSIELL STÄLLNING

Per den 31 december 2016 uppgick likvida medel till 3,26 MSEK (1,86 MSEK).

Lagret av komponenter och färdiga produkter uppgår till 3,62 MSEK, detta för att kunna säkerställa tillgång till kritiska komponenter och möjliggöra kortast möjliga ledtider.

Aktiverade utgifter för produktutvecklingsprojekt uppgick per den 31 december 2016 till 1,94 MSEK (3,04 MSEK) vilket redovisas som en immateriell tillgång i balansräkningen. Balansposten immateriella anläggningstillgångar uppgår till totalt 7,85 MSEK (8,53 MSEK).

Vid årets utgång uppgick bolagets egna kapital till 10,87 MSEK (10,77 MSEK) och soliditeten var
44 % (54 %). Eget kapital per aktie vid periodens utgång uppgick till 1,05 SEK (1,04 SEK).

Styrelsen föreslår att någon utdelning inte lämnas för verksamhetsåret.

Motion Display Scandinavia AB noterades på AktieTorget 2014. Aktien har kortnamnet MODI med ISIN-koden SE0005798923.

Totalt antal aktier per den 31 december 2016 var 10 395 402 stycken, var och en med kvotvärde om 0,07 SEK vilket motsvarade ett aktiekapital om 727 678,14 SEK.

Visa som PDF

Visa original från Cision

Cision

Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se/

Tipsa en vän

Här kan du tipsa någon genom att skicka en länk till den här sidan:

Dela

Dela den här länken till ditt nätverk via sociala medier.