Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Swedencare

Swedencare

Swedencare AB (publ) Kallelse till Årsstämma

08:30 / 28 March 2019 Swedencare Press release

Aktieägarna i Swedencare AB (publ), org.nr 556470-3790 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2019 kl. 13.00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

-                  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 17 april 2019, och

-                  dels anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 17 april 2019, under adress Swedecare AB (publ), Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö med angivande av "årsstämma", per telefon 073-944 85 54 eller via e-post till jenny.graflind@swedencare.se.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren är registrerad senast onsdagen den 17 april 2019. Aktieägaren bör underrätta förvaltaren i god tid före denna dag. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.swedencare.se.

Antal aktier och röster

I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 15 770 622 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 15 770 622. 

Förslag till dagordning

1.         Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman 
2.         Upprättande och godkännande av röstlängd
3.         Val av en eller två justeringsmän
4.         Godkännande av dagordning
5.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6.         Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7.         Beslut om: 

a)         fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b)         dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt 

c)          ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören

8.         Fastställande av arvoden till styrelse och revisor 
9.         Val till styrelse och av revisor 
10.       Principer för utseende av valberedning
11.       Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier 
12.       Stämmans avslutande

 

Valberedningens förslag till beslut 

Stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode, val av styrelseledamöter, val av styrelseordförande, val av revisor samt utseende av valberedning (punkterna 1, 8 - 10) 

Valberedningen för Swedencare AB, vilken består av Håkan Svanberg, ordförande (Håkan Svanberg & Co Health Care AB), Johan Bergdahl (JCC Group Invest Sweden AB) samt Per Malmström (Styrelseordförande Swedencare AB och representant för Mastan AB), vilka tillsammans representerar aktieägare som innehar cirka 57 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget, föreslår följande;

Punkt 1) -  Per Malmström som ordförande vid årsstämman.

Punkt 8) -  Styrelsen föreslås öka med en ledamot till att bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsearvode om totalt 900 000 kronor att fördelas med 300 000 kronor till ordföranden och 150 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. För ledamöter vilka är anställda av Bolaget utgår inget styrelsearvode. Föreslagna ersättningar innebär en höjning av arvodet om totalt 400 000 kronor.

Revisorsarvode enligt godkänd räkning.

Punkt 9) - Omval av ordinarie styrelseledamöterna Per Malmström, Håkan Svanberg, Johan Bergdahl, Håkan Lagerberg och Thomas Eklund samt nyval av Sara Brandt.

Omval av Per Malmström som styrelsens ordförande.

En presentation av de av valberedningen föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets webbplats www.swedencare.se.

Omval av Grant Thornton Sweden AB med Ann Theander som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2020.

Punkt 10) - Styrelsens ordförande ska årligen, och senast den 31 oktober, sammankalla de per den 30 september, enligt den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, tre (3) största aktieägarna eller ägargrupperna (härmed avses såväl direktregistrerade aktieägare som förvaltarregistrerade aktieägare) i bolaget, vilka sedan äger utse varsin ledamot till valberedningen. Avstår en eller flera aktieägare från att utse ledamot i valberedningen, kontaktas nästföljande aktieägare utifrån ägarandel med uppdrag att utse ledamot i valberedningen. 

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 7b)- Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas samt att resultatet om 9 593 988 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 11) - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 150 000 kronor genom nyemission av högst 3 000 000 aktier. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget ska kunna emittera aktier i syfte att möjliggöra finansiering av rörelsen och/eller förvärv av hela eller delar av företag, verksamheter och/eller produkt- respektive varumärkesrättigheter.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkt 11ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. 

Tillhandahållande av handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Swedencare AB (publ), Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41, 205 12 Malmö samt på Bolagets webbplats, www.swedencare.se, senast tre veckor före stämman, dvs. senast den 4 april 2019. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Malmö i mars 2019

Swedencare AB (publ)

Styrelsen

Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2019 kl. 8:30 CET. 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/